راهکارهای مناسب جهت شناخت ارزش مکانی اعداد

بازدید: 6025 بازدید
راهکارهای مناسب جهت شناخت ارزش مکانی اعداد
teach98.ir

راهکارهای مناسب جهت شناخت ارزش مکانی اعداد

 

۱ . ساختن بسته های ده تایی توسط دانش آموزان هم در گروه و هم به صورت انفرادی

۲ . نوشتن عدد و سپس قرار دادن جدول ارزش مکانی در میان عدد

۳ . کشیدن جدول ارزش مکانی و سپس قرا ر دادن عدد در جدول

۴ . آموزش صحیح در شناخت دست راست و چپ

۵ . آموزش صحیح سمت راست و سمت چپ

۶ . دقت دانش آموزان در این که در جمله های نقطه چین همیشه یکی ها در قسمت اول جمله قرار داده نمی شود .

۷ . توجه به این موضوع که همیشه در نگاه کردن به اعداد سه رقمی یکی ها سمت راست و ده تایی ها در وسط و صد تایی ها در سمت چپ قرار می گیرند!

۸ . نوشتن و خواندن اعداد به رقم و حروف

۹ . دادن تکلیف از سوی دانش ا موز به والدین و تصحیح آن توسط خود دانش آموز

۱۰ . استفاده از وسایل کمک آموزشی مانند نی

۱۱ . چوب های هم اندازه – جعبه ی کوئیزنر

۱۲ . لیوان برای قرا ردادن نی ها در آن و زدن بر چسب یکی و ده تایی و صد تایی بر روی لیوانها

۱۳ . استفاده از چرتکه ی اعداد

۱۴ . استفاده از کلاه یکی ده تایی و صد تایی که روی سر سه دانش آموز گذاشته می شود .

۱۵ . استفاده از جدول پارچه ای و نصب آن در کلاس

۱۶ . استفاده از جدول ارزش مکانی با نوارهای متحرک که روی آن اعداد نوشته شده است!