راهکارهای مناسب جهت شناخت ارزش مکانی اعداد

امتیاز 4.50 ( 2 رای )
راهکارهای مناسب جهت شناخت ارزش مکانی اعداد

teach98.ir

راهکارهای مناسب جهت شناخت ارزش مکانی اعداد

 

1 . ساختن بسته های ده تایی توسط دانش آموزان هم در گروه و هم به صورت انفرادی

2 . نوشتن عدد و سپس قرار دادن جدول ارزش مکانی در میان عدد

3 . کشیدن جدول ارزش مکانی و سپس قرا ر دادن عدد در جدول

4 . آموزش صحیح در شناخت دست راست و چپ

5 . آموزش صحیح سمت راست و سمت چپ

6 . دقت دانش آموزان در این که در جمله های نقطه چین همیشه یکی ها در قسمت اول جمله قرار داده نمی شود .

7 . توجه به این موضوع که همیشه در نگاه کردن به اعداد سه رقمی یکی ها سمت راست و ده تایی ها در وسط و صد تایی ها در سمت چپ قرار می گیرند!

8 . نوشتن و خواندن اعداد به رقم و حروف

9 . دادن تکلیف از سوی دانش ا موز به والدین و تصحیح آن توسط خود دانش آموز

10 . استفاده از وسایل کمک آموزشی مانند نی

11 . چوب های هم اندازه – جعبه ی کوئیزنر

12 . لیوان برای قرا ردادن نی ها در آن و زدن بر چسب یکی و ده تایی و صد تایی بر روی لیوانها

13 . استفاده از چرتکه ی اعداد

14 . استفاده از کلاه یکی ده تایی و صد تایی که روی سر سه دانش آموز گذاشته می شود .

15 . استفاده از جدول پارچه ای و نصب آن در کلاس

16 . استفاده از جدول ارزش مکانی با نوارهای متحرک که روی آن اعداد نوشته شده است!