منحنی فراوشی-فراموشی

بازدید: 997 بازدید
منحنی فراوشی-فراموشی
teach98.ir

 

منحنی فراوشی-فراموشی

 

یکی از اولین افرادی که روی فرآیند فراموشی ، مطالعه
کرد روانشناس و در واقع فیلسوف آلمانی هرمان
ابینگهاوس Ebbinghaus Hermann بود. او موفق
شد با آزمایشات تجربی که خودش به عنوان موضوع
آزمایش بود برداشتی جدید نسبت به کارکرد حافظه
انسان پیدا کند.

 

دانلود فایل توضیحات کامل