منحنی فراوشی-فراموشی

منحنی فراوشی-فراموشی

teach98.ir

 

منحنی فراوشی-فراموشی

 

یکی از اولین افرادي که روي فرآیند فراموشی ، مطالعه
کرد روانشناس و در واقع فیلسوف آلمانی هرمان
ابینگهاوس Ebbinghaus Hermann بود. او موفق
شد با آزمایشات تجربی که خودش به عنوان موضوع
آزمایش بود برداشتی جدید نسبت به کارکرد حافظه
انسان پیدا کند.

 

دانلود فایل توضیحات کامل