سوالات ضمن خدمت واژه های اسمانی 2

سوالات ضمن خدمت واژه های اسمانی 2

teach98.ir

 

سوالات ضمن خدمت واژه های اسمانی 2

 

teach98.ir

 

1          قضی – قرون – تاکلون          1          پایان رسد ٬ نسل ها ٬ می خورید

2          سوگند بهذا البلد      1          لا اقسم

3          آیا در قرآن نمی اندیشند یا بر دلهایشان قفل هاست = افلا یتدبرون القرآن ٬ …. علی …. اقفالها           1          ام ٬ قلوب

4          و کیف تکفرون و انتم تتلی علیکم آیات الله و فیکم رسوله      3          چگونه ٬ کافر می شوید ٬ خوانده می شود

5          و لن تجد لسنه الله تبدیلا        2          و برای سنت الهی هرگز تغییری نمی یابی

6          الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب و لم یجعل له عوجا       2          ستایش خدایی را که فرو فرستاد بر بنده اش ٬ کتاب ( آسمانی ) را و قرار نداد برای آن ( هیچگونه ) کژی ( ناراستی )

7          کسبت – دابه – الالباب          1          انجام داد – جنبده – خرد ها

8          و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا 1          و(به یاد آورید ) هنگامی که گفت ابراهیم : پروردگارا ٬ قرار ده این شهر را امن

9          تعلیم داد الانسان ما الم یعلم     2          علۤم

10        یحیی – ذریه – توکل 1          زنده می کند – فرزندان – توکل کن

11        و هنگامی که بندگانم درباره من از تو می پرسند ( به آنها بگو : خداوند می گوید ) همانا من نزدیکم = و اذا سالک عبادی عنی … قریب            2          فانی

12        معنای صحیح کلمه دعا چیست ؟ ومن احسن قولا ممن دعا الی الله        3          دعوت کرد

13        ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره الحسنه و نگه دار عذاب النار       3          قِنا

14        انما قولنا هر چیزی اذا اردناه ان نقول له کن پس می باشد .   2          لشیء – فیکون

15        یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا   3          دائم ای بنده ذکر یزدان گوی / تا چو مردان بری ز میدان گوی

16        کدام گزینه درست است ؟       3          کلمه ویل هم به معنای وای و هم به معنای چاه است .

teach98.ir

 

17        انا …. السبیل ٬ اما شاکرا و اما …. = همانا او ( انسان ) را به راه ( راست ) هدایت کردیم خواه سپاس گزار یا ناسپاس باشد .         1            هدیناه – کفورا

18        یوم لا ینفع مال و لابنون الا من اتی الله بقلب سلیم   2          روزی که مال و فرزندان سود نبخشند ٬ مگر کسی که قلب پاک به پیشگاه خدا آورد .

19        ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا الله شیئا و لهم عذاب الیم       2          الیم = دردناک / اشتروا = خریدند

20        و جاءت سکره الموت بالحق ذلک ما کنت منه تحید 1          و بیهوشی مرگ آمد ٬ این است آن چه از آن گریزان بودی

21        فاوحینا الی موسی ٬ ان اضرب بعصاک البحر ٬ فانفلق          3          پس وحی کردیم به موسی که بزن با عصایت به دریا ٬ پس دریا شکافت .

22        و اذکر اسم ربک بکره و اصیلا           2          بامداد

23        کم – انشانا – ابی     2          چه بسیار – پدید آوردیم – سرپیچی کرد

24        و همانا از آن ٬ برای گروهی که خرد میورزند نشانه ای روشن باقی گذاردیم .     3          و لقد ترکنا منها آیه بینه لقوم یعقلون

25        علیکم انفسکم ٬ لایضرکم من ضلۤ اذا اهتدیتم        1          زیانی نمی رساند – گمراه شد

26        قول معروف و مغفره ٬ خیر من صدقه یتبعها اذی ٬ و الله غنی حلیم = گفتار نیک و … بهتر است از صدقه ای که به دنبال آن … باشد و خداوند بی نیاز …. است .     1          بخشش – اذیتی – بردبار

27        لااقسم – یرون – لایجدون – عباد           3          سوگند – می بینند – نمی یابند – بندگان

28        … الی سبیل ربک ٬ بالحکمه و … الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن = دعوت کن به راه پروردگارت باحکمت و پند و مناظره کن با آنان به روشی که نیکوتر است .       3          ادع – الموعظه

29        ثلاثه – بغته – السحاب           1          سه تا – ناگهان – ابر

30        قال ان کنت آوردی بایه بها ان کنت من الصادقین   2          جئت

31        و اذا سالک عبادی عنی ٬ فانی قریب     1          هنگامی که

32        مرده باد آدمی ٬ چقدر کافر ( و ناسپاس ) است . = …. الانسان ما اکفره 1          قتل

33        سلطان – ائتوا – مصدۤق         1          برهان – بیاورید – تصویق کننده

34        لایحب – نعلم – هدینا 2          دوست ندارد – می دانیم – هدایت کردیم

35        لا یکلف الله نفسا الا وسعها     1          تکلیف نمی کند خداوند هیچ کس را جز به اندازه تواناییش

36        دون – انعام           1          غیر – چهارپایان

37        و رویاندیم در آن ( در زمین ) از هر نوع گیاه خوش منظر ( و شادی آفرین ) = و … فیها من کل زوج بهیج     1          انبتنا

teach98.ir

 

38        یحلفون بالله لکم لیرضوکم ٬ و الله و رسوله احق ان یرضوه    3          سوگند می خورند به خداوند تا شما را خشنود سازند ٬ حال آن که شایسته تر از آن است که خدا و رسولش را راضی کنند .

39        استغفر – اقتلو – تابوا – جنود   1          آمرزش بخواه – بکشید – توبه کردند – سپاهیان

40        کتب ربکم علی نفسه الرحمه ٬ انه من عمل منکم سوءا بجهاله ٬ ثم تاب من بعده و اصلح ٬ فانه غفور رحیم          1          مقرر کرد – رحمت – توبه کرد – اصلاح کرد

41        و بخشیدیم لداوود سلیمان ٬ نعم العبد       2          وهبنا

42        انا اعتدنا جهنم للکافرین نزلا   2          و ما جهنم را برای پذیرایی کافران آماده کرده ایم . .

43        عینا یشرب بها عباد الله ٬ یفجرونها تفجیرا            2          چشمه

44        و امطرنا علیهم مطرا           1          و بر آنها سنگ فرو فرستادیم .

45        واستغفروا ربکم ثم توبوا الیه ٬ ان ربی رحیم و دود             2          آمرزش بخواهید – توبه کنید

46        تولیتم – لاتخف – یخشون       3          رویگردان شدید – نترس – می ترسند

47        تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده ٬ لیکون للعالمین نذیرا      3          پر برکت است – نازل کرد – باشد – بیم دهنده

48        پروردگارا ٬ تو هر که را ( به خاطر اعمالش ) به اتشی افکنی ٬ او را خوار ساخته ای و برای افراد ستمگر ٬ یارانی نیست . = ربنا انک من تدخل النار فقد اخزینه و ما للظالمین من …          2          انصار

49        به راستی بیهوشی مرگ فرا رسید . این است آنچه از آن گریزان بودی = و … سکره الموت بالحق ٬ ذلک ما … منه تحید .            1            جاءت – کنت

50        فسبح بحمد ربک و کن من الساجدین      3          تسبیح کن – باش – سجده کنندگان

51        پس صبر کن ٬ به راستی که وعده خدا حق است . = فاصبر ٬ ان وعد الله …       3          حقۤ

52        قال بیندازید ٬ فلما انداختند سحروا اعین الناس        1          القوا – القوا

53        لا اکراه فی الدین ٬ قد تبین الرشد من الغی            2          در ( پذیرش ) دین ٬ اجباری نیست قطعا هدایت از گمراهی مشخص شده است .

54        و شیطان گمان خود را درباره ی آنها درست یافت ٬ پس جز گروهی از مومنان ٬ همگی از او پیروی کردند .     3          و لقد صدق علیهم ابلیس ظنه ٬ فاتبعوه الافریقا من المومنین

55        و ان تعفوا اقرب للتقوی        1          و این ببخشید نزدیک تر است به تقوا

56        قدیر – سمیع          2          توانا – شنوا

teach98.ir

 

57        عصی – فطر – نزلنا 3          چه بسا – سرشته است – نازل کردیم

58        بلاغ – رسول – صبروا         3          تبلیغ – پیامبر – صبر کردند

59        فانجیناه و اهله الا امراته و کانت من الغابرین       3          پس نجات دادیم او ( لوط ) و پیروانش را ٬ جر همسرش را که از باقی ماندگان ( در عذاب ) بود .

60        و من احسن من الله حکما لقوم یقین دارند .           1          یوقنون

61        آیا ندیدی که خدا آنچه را در زمین است برای شما مسخر ساخت و نیز کشتی ها را که در دریا به امر وی روانند . = الم تر ان الله ….. لکم ما فی الارض و ….. تجری فی البحر بامره         2          سخۤر – الفلک

62        یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم = …….. خاموش سازند نور خدا را با ……….. 3          می خواهند – دهان هایشان

63        انا انزلناه قرآنا عربیا ٬ لعلکم تعقلون      1          به راستی ما نازل کردیم آن را قرآنی عربی ! باشد که بیندیشید .

64        کفرتم – انذر – تاتی – ماجعلنا  1          ناسپاسی کردید – هشدار ده – بیاید – قرار ندادیم

65        الزرع – آتی – مهتدون          1          زراعت – آینده – هدایت یافتگان

66        و من اعرض عن ذکری ٬ فان له معیشه ضنکا و نحشره یوم القیامه اعمی           3          و کسی که رویگردان شد از یاد من پس به راستی برای اوست زندگی تنگ و محشور می کنیم او را روز قیامت نابینا

67        حظۤ – حجابا          1          بهره – پرده

68        للذین لایومنون بالاخره مثل السوء ٬ والله المثل الاعلی          1          برای کسانی که ایمان نمی آورند به آخرت صفت زشت است و برای خداوند است صفت والاتر

69        و الله دعوت می کند الی الجنه و المغفره باذنه ٬ و روشن می سازد آیاته للناس لعلم پند پذیرند .           3          یدعو – یبین – یتذکرون

70        وعد – یخرج – اصبحوا         1          وعده داد – خارج می سازد – شدند

71        لم یک ینفعهم ایمانهم لما راوا باسنا = پس ایمانشان برایشان سودی نبخشید ….. ٬ ……. عذاب ما را    3          هنگامی که – دیدند

72        پس داوری با خداوند بلند مرتبه ی بزرگ است .    2          فالحکم لله العلی الکبیر

73        ان تقرضوا الله قرضا نیکو ٬ یضاعفه لکم و می آمرزد لکم ٬ والله شکور حلیم       1          حسنا – یغفر

74        و پیش از تو جز مردانی را که به آنان وحی می کردیم ٬ نفرستادیم ٬ پس از اهل ذکر بپرسید اگر شما نمی دانید . 2          و ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیهم ٬ فاسالوا اهل الذکر ٬ ان کنتم لا تعلمون

75        و لو بسط الله الرزق لعباده ٬ لبغوا فی الارض ٬ و لکن ینزل بقدر ما یشاء ٬ بعباده خبیر بصیر = و اگر وسعت بخشد خداوند روزی را برای بندگانش ….          3          به یقین سرکشی می کنند در زمین ولی نازل می کند به اندازه های که می خواهد ٬ به راستی او نسبت به بندگانش آگاه و بینا است .

76        و لئن سالتهم من خلقهم ٬ لیقولن الله ٬ فانی یؤفکون   1          و اگر بپرسی از آنان چه کسی آفریده آنان را ٬ قطعا می گویند خداوند .

77        و جعلنا من الماء کل شیء حیۤ 1          قرار دادیم – آب – زنده

78        الی الله مرجعکم جمیعا ٬ فینبئکم بکا کنتم فیه تختلفون           3          بازگشت همه ی شما ٬ به سوی خداست پس شما رااز آنچه در آن اختلاف می کردید ٬ آگاه می کند .

79        لم یتخذ ولدا و لم یکن له شریک فی الملک و خلق … = … انتخاب نکرده و شریکی در فرمانروایی …….        3          فرزندی – نمی باشد – مقدر کرد

teach98.ir

 

80        و لا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون            3          فراموش کردند – افراد نافرمان

81        و امرت لان اکون اول المسلمین           1          فرمان یافته ام – که باشم – مسلمانان

82        تبصره د ذکری لکل عبد منیب 1          تا شگفتی آسمان و  زمین وسیله ی بینایی و یادآوری برای هر بنده ی توبه کاری باشد .

83        الم یروا کم اهلکنا قبلهم من القرون ٬ انهم الیهم لا یرجعون     2          آیا ندیدند پیش از آنان چه بسیار نسلها را نابود کردیم که دیگر به نزدشان باز نمی گردند .

84        نجزی – حدود – الصم           1          کیفر می دهیم – مرزها – ناشنوایان

85        خداوند به شیطان فرمود برو جزای تو و هر کس که پیرو تو گردد جهنم است که مجازاتی کامل است = قال …. فمن تبعک منهم فان جهنم جزواؤکم جزا موفورا           1          اذهب

86        لا جناح علیهن فی آبائهن و لا ابنائهن و لا اخوانهن و لا ابناء اخوانهن و لا ابنا اخواتهن       1          گناه – آنان

87        یصدون – ابتغا – یری           3          باز می دارند – طلب – نشان می دهد

88        و هو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمته       2          بادها

89        همانا الله یدافع عن کسانی که آمنوا        1          ان – الذین

90        فویل للذین کفروا ٬ من یومهم الذی یوعدون          1          وعده داده می شوند .

91        و اذا چشاندیم الناس رحمه فرحوا بها و ان پرسد هم سیئه بما قدمت ایدیهم اذا هم ینقظون      2          اذقنا – تصب

92        و سوف یؤت الله المومنین اجرا عظیما   1          و خداوند به مومنان پاداش بزرگی خواهد داد .

93        و چنین نبوده که پروردگارت آبادی ها را به ظلم و ستم نابود کند در حالی که ساکنانش اصلاح طلب باشند .  

     2          و ما کان ربک لیهلک القری بظلم و اهلها مصلحون

94        فلم یک ینفعهم ایمانهم هنگامی که دیدند باسنا .       1          لما – راوا

95        و لتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر ….. 2          دعوت می کنند – امر می نمایند – نهی می کنند

96        و ما انت بهادی العمی عن ضلالتهم ان تسمع الامن یومن بایاتنا           3          نابینایان – ایمان می آورد

teach98.ir

 

97        اثیم – بنین – لا تکن 2          گناهان – فرزند – نباشید

98        ام من هذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن          3          چه کسی است آنکه سپاه شماست و به جای خدای رحمان شما را یاری می کند ؟

99        الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل الله یزکی من یشاء و لا یظنون فتیلا = آیا …. کسانی را که خویش را پاک می شمارند …. خدا هر کس را بخواهد پاک می کند و اندکی ….          1          ندیدی – بلکه – ستم نبینند

100      یریدون لیطفئوا نور الله بافواهمم و الله متم نوره و لو کره الکافرون       3          می خواهند خاموش سازند نور خدا را با دهانهایشان ( با دمیدن خود ) و خداوند کامل کننده ی نور خویش است اگر چه خوش ندارند کافران

101      آت – نخیل – یسمعون           2          بده – نخل ها – می شنوند

102      یقاتلون – یمشی – اهدی         2          جنگ می کند – راه می رود – ره یافته تر

103      و انزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتی       3          بیرون آوردیم – روییدنی

104      والذین کذبوا بایاتنا و استکبرو عنها اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون            1          تکذیب کردند – تکبر ورزیدند – جاودانگان

105      و آمرزش بخواه الله ان الله کان غفورا رحیما         2          استغفر

106      ثم اوحینا الیک ان اتبع مله ابراهیم حنیفا  2          آئین

107      سوی – اسال          2          سامان داد – بپرس

108      بگو به بندگان من آنچه را که نیکوتر است بگویند = و قل لعبادی یقولوا … هی احسن        2          التی

109      آیا خداوند برای نجات بنده اش کافی نیست = ا … الله بکاف عبده        3          لیس

110      مثقال – عظاما – الطیر          1          هم وزن – استخوان – پرندگان

111      انا انزلناه فی لیله مبارکه انا کنا منذرین = به راستی ما … آن را در شبی فرخنده آری ما … ٬ ….      3          نازل کردیم – بودیم – هشداردهندگان

112      و لا تحسبن الله غافلا عما یعمل الظالمون 3          از آنچه – ستمکاران

113      فانجیناه و اهله جز امراته و کانت من باقی ماندگان 1          الا – الغابرین

114      فاعرض عن من تولی عن ذکرنا و لم یرد الا الحیاه الدنیا       1          روی بگردان

teach98.ir

 

115      و احسن کما احسن الله الیک    1          نیکی کرد

116      یوم لا ینفع مال و لابنون الا من اتی الله بقلب سلیم   3          فرزندان – آورد

117      دعا – عفا – یجحدون 1          دعوت کرد – گذشت کند – انکار می نمایند

118      افمن کان علی بینه من ربه ٬ کمن زین له سوء عمله و اتبعوا اهواء هم   1          زینت داده شده – کردار – هواهای نفسانی

119      لهم اعین لا تبصرون بها و لهم آذان لا تسمعون بها = برای آنان دلهایی است که … بوسیله ی آن و برای آن ها … است که نمی بینند با آن و برای آنان … است که … با آن            1          نمی فهمند – چشم هایی – گوش هایی – نمی شنوند

120      و لقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش ٬ قلیلا ما تشکرون      2          همانا شما را در زمین جای دادیم و برای شما در آن وسایل زندگی قرار دادیم چه اندک شکر می کنید .

121      الله یبدا الخلق سپس یعیده ثم الیه باز گردانده می شوید .        2          ثم – ترجعون

122      همانا خوبی ها ( طاعات ) بدهی ( گناهان ) را از بین می برند = ان الحسنات یذهین ….     3          السیئات

123      قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من یشاء و تنزع الملک ممن تشاء     2          فرمانروایی – خواهی

124      آن بهشت التی نورث من عبادنا من بود تقیا          3          تلک – الجنه – کان

125      قا انما حرم ربی الفواحش ٬ ما ظهر منها و ما بطن ٬ و الاثم ٬ و البغی بغیر الحق   2          حرام کرده است – ستم

126      و شیطان گمان خود را درباره ی آن ها درست یافت پس جز گروهی از مومنان همگی از او پیروی کردند .     3          و لقد صدق علیهم ابلیس ظنه ٬ فاتبعوه الافریقا من المومنین

127      باس – البر – یسارعون          2          نیرو – خشکی – شتاب می کنند

128      و کم قصمنا من قریه کانت ظالمه ٬ و انشانا بعدها قوما آخرین 3          و چه بسیار درهم شکستیم شهری را که مردمش ستمگر بود ( بودند ) و پدید آوردیم پس از آن قومی دیگر

129      فالله یحکم بینهم یوم القیامه ٬ فی ما کانوا فیه یختلفون = پس خدا ….      2          داوری می کند میان آنان روز قیامت درباره آنچه با هم اختلاف می کردند .

130      کبر مقتا عندالله ان تقولوا ما لا تفعلون    3          نزد خدا بسیار موجب خشم است این که بگویید آنچه را انجام نمی دهید .

131      قل برابر نیستند الخبیث و پاک و لو اعجبک کثره الخبیث      2          لایستوی الطیب

132      الله اعلم حیث یجعل رسالته     1          خداوند داناتر است که کجا رسالت خویش را قرار دهد .

133      و من ستمکارتر ممن ذکر بایات ربه فاعرض عنها و نسی ما پیش فرستاد دو دستش           1          اظلم – قدمت – یداه

134      سپس وحی کردیم موسی که بزن با عصایت به دریا ٬ پس دریا شکافت = فـ…. الی موسی ان …. بعصاک البحر فانفلق     2          اوحینا – اضرب

135      فریقا هدایت کرد و فریقا حق علیهم گمراهی         2          هدی – الضلاله

136      ف …. هم فرعون بجنوده فغشیهم من … ما غشیهم = آنگاه فرعون با سپاهیانش آنان را دنبال کرد و دریا چنان که باید آنان را در خود فرو برد .      2          اتبع – الیم

137      مثل الجنه التی دعد امتقون تجری من تحتها النهار اکلها دائم و ظلها      2          وصف بهشتی که به متقین وعده شده این که نهرها از زیرش روان است ٬ میوه هایش همیشگی است و سایه اش

138      خدا کسی است که فرمانروایی آسمان ها و زمین از آن اوست فرزندی انتخاب نکرده … = الذی له ملک السماوات و الارض و لم یتخذ … و … له …. 3          ولدا – لم یکن

139      و خدا در زمین کوههایی ثابت و محکم افکند تا زمین ثابت بماند و شما را نلرزاند …. = و القی فی الارض …. ان تمید بکم و … سبلا لعلکم تهتدون    1          رواسی – انهارا

140      و من جاء بالسیئه وجوهمم فی النار هل تجزون الا ما کنتم نعملون        2          گناه – صورت ها – کیفر می بینید

141      و ناآگاهانه پسران و دخترانی برای او تراشیدند …. = و خرقوا له … و …. بغی علم سبحانهو و تعالی عما ….   1          بنین – بنات – یصفون

teach98.ir

 

142      پیروی کنید از آنچه از جانب پروردگارتان بر شما نازل شد و …. = … ما … الیکم من ربکم و لا تتبعوا من دونه ی اولیاء قلیلا ما …             3          اتبعوا – انزل – تذکرون

143      عاد فکیف کان عذابی و …. = قوم عاد پیامبرش را تکذیب کرد پس ببین عذاب و هشدارهایم چگونه بود .         1          کذبت – نذر

144      و لقد باقی گذاردیم منها آیه روشن لقوم یعقلون       1          ترکنا – بینه

145      الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المومنین ٬ ا می جویند عندهم بزرگواری     1          یبتغون – العزه

146      و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول قالوا حسبنا و ماوجدنا علیه آباءنا 1          گفته شد – بیایید – یافتیم

147      و لقد ارسلنا نوحا الی قومه فلبث فیهم الف سنه الا خمسین عاما            3          هزار – سال -سال

148      لایاتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه تنزیل من حکیم حمید 3          پیش رو – پشت سر

149      و می بینی بسیاری از آنها را که شتاب می کنند …. = و …. کثیرا منهم یسارعون فی الاثم و … اکلهم السحت …            3          تری – عدوان

150      افبالباطل یؤمنون و بنعمه الله هم یکفرون 2          آیا به باطل ایمان می آورند و نسبت به نعمت خدا ناسپاسی می کنند ؟

151      و نزدیک نشوید مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ بلوغ و …       2          لاتقربوا – اشد

152      و … الذین …. ٬ ….. لهم قدم صدق عند ربهم = و به کسانی که ایمان آوردند بشارت ده که …          2          بشر – آمنوا – ان

153      عسی – فطر – نزلنا 3          چه بسا – سرشته است – نازل کردیم

154      الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له        3          فراوان می کند – اندازه نگاه می دارد

155      و … الصلاه و … الزکاه و ارکعوا مع الراکعین = و پا دارید نماز را و بدهید زکات را و رکوع کنید با رکوع کنندگان      2          اقیموا – آتوا

156      ذلکم بانکم گرفتند آیات الله مسخره و غرتکم الحیاه الدنیا        1          اتخذتم – هزوا

157      الاعمی – اوتی – هولاء         2          نابینا – داده شود – اینان

158      ف داوری کن بین الناس بالحق و پیروی نکن الهوی            2          احکم – لاتتبع

159      تبارک اسم ربک صاحب الجلال و الاکرام           3          ذی

160      حسنا – دابه           3          به شایستگی – جنبنده

161      الذین آمنوا و لم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن و هم مهتدون        2          هدایت یافتگان

162      و یزید الله الذین اهتدوا هدی    2          هدایت 

163      ف اعرض عن من تولی عن ذکرنا و لم یرد الا الحیاه الدنیا    2          روی بگردان

164      تحشرون – مهتدین   2          محشور می گردید – هدایت یافتگان

165      و اما عاد فاهلکوا بریح صرصر عاتیه   2          و اما قوم عاد پش هلاک شدند و بادی بسیار تند و سرد و بنیان کن

166      الله نزل احسن الحدیث           1          سخن

167      ما کنت – وجد        2          نبودی – یافت

168      ان الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله قد ضلوا ضلالا بعیدا    3          گمراه شدند

169      والله یعلم ما تبدون و ما پنهان می دارید . 1          تکتمون

teach98.ir

 

170      و الله یعلم ما تبدون و ما پنهان می دارید .            1          تکتمون

171      الجان – ناقه          1          جنیان – شتر ماده

172      یا ایها الذین آمنوا اطاعت کنید الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم  1          اطیعوا

173      لعل – نفسا 3          شاید – کس

174      پیام های پروردگارم را به شما می رسانم و …. = ابلغکم رسالات ربی و انصح لکم و … من الله ما لا تعلمون    1          اعلم

175      ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یومنون        1          مژده دهنده

176      من جاء بالحسنه فله عشر امثالها           2          ده

177      و من الناس من یعبد الله علی حرف       3          و در میان مردم کسی هست که خدا را یک طرفه و تنها وقتی که احساس نیاز کند میپرستد .

178      فاخذتهم الصیحه مصبحین      1          پس گرفت آن ها را صیحه ی مرگبار صبحگاهان

179      ان الله علیم بما … = براستی خداوند دانا است به آنچه انجام می دهند . 3          یفعلون

180      قسم به شب هنگامی که جهان را می پوشاند = و اللیل اذا …  2          یغشی

181      و یلبسون لباس ها خضرا من سندس و استبرق متکئین فیها علی الارئک 3          ثیابا

182      لیس – ذی 2          نیست – صاحب

183      اولم یروا کیف یبدی الله الخلق ثم باز می گرداند آن را ان ذلک علی الله آسان       1          یعیده و – یسیر

184      یقول – الیم – اولی   1          می گوید – دردناک – سزاوارتر

185      لحم – سبیلا           3          گوشت – راه

186      و اعلموا ان الله بی نیاز ستدوه 1          غنی – حمید

187      روزی ینفخ فی الصور می آیید افواجا     2          یوم – تاتون

188      و استغفروا ربکم ثم توبوا الیه ٬ ان ربی رحیم ودود            2          آمرزش بخواهید – توبه کنید

189      حزب – الذهب       1          گروه – طلا

190      و اذا گفته شد لهم بیایید الی ما انزل الله و الی الرسول ٬ قالوا حسبنا ما یافتیم علیه آباءنا        1          قیل – تعالوا وجدنا

191      و هو الذی پدید آورد لکم شنوایی و دیده ها و دل ها 2          انشا – السمع – الابصار – الافئده

192      یعبدون – ارا – احیا  1          می پرستند – می بینم – زنده کرد

193      و لباس التقوی ذلک خیر       2          و لباس پرهیزگاری بهتر است

194      اثیم – بنین – لا تکن 3          گناهان – فرزند – نباشید       

195      الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله اضل اعمالهم = کسانی که کفر ورزیدند و … از راه خدا ٬ خداوند … ٬ … آنان را         3          باز داشتند – تباه کرد – کارهای

 

teach98.ir

196      پس حال مردم چگونه است آن گاه که از هر امتی شاهدی آوردیم … = فکیف اذا … من کل امه بشهید و جئنا بک علی هولاء …      2            جئنا – شهیدا

197      و الذین کفروا و تکذیب کردند بایاتنا اولئک اصحاب النار      1          کذبوا

198      و ما کار قیامت الا کلمح چشم او هو اقرب           2          امر – الساعه – البصر

199      انه لا یفرح المجرمون           2          رستگار نمی شود

200      خداوند داناتر است که کجا رسالت خویش را قرار دهد .       1          الله اعلم حیث یجعل رسالته

201      و هنگامی که وارد خانه هایی شدید پس بر خودتان سلام کنید ٬ سلام تحیتی از سوی خداوند ٬ سلامی پر برکن و پسندیده     3          فاذا دخلتم بیوتا ٬ فسلموا علی انفسکم تحیه من عندالله مبارکه طیبه

202      ما کان محمد پدر احد من رجالکم و لکن رسول الله و خاتم پیامبران      3          ابا – النبیین

203      قال الذین صاحبان العلم ان خواری الیوم و السوء علی الکافرین           3          اوتوا – الخزی

204      کلمات کدام گزینه از نظر معنا با هم هماهنگ هستند ؟         1          نذر – منذرین – انذر

205      کلمات کدام گزینه از نظر معنا با هم هماهنگ نسیتند ؟         2          القوا – القی – لقاء

206      کلمات کدام گزینه از نظر معنا با هم هماهنگ هستند ؟         2          اسجدوا – سجدوا – ساجدین

207      کلمات کدام گزینه از نظر معنا با هم هماهنگ نسیتند ؟         3          رحمه – رحیم – ارحام

                                     

teach98.ir