سوالات ضمن خدمت واژه های اسمانی ۲

بازدید: 1800 بازدید
سوالات ضمن خدمت واژه های اسمانی 2
teach98.ir

 

سوالات ضمن خدمت واژه های اسمانی ۲

 

teach98.ir

 

۱          قضی – قرون – تاکلون          ۱          پایان رسد ٬ نسل ها ٬ می خورید

۲          سوگند بهذا البلد      ۱          لا اقسم

۳          آیا در قرآن نمی اندیشند یا بر دلهایشان قفل هاست = افلا یتدبرون القرآن ٬ …. علی …. اقفالها           ۱          ام ٬ قلوب

۴          و کیف تکفرون و انتم تتلی علیکم آیات الله و فیکم رسوله      ۳          چگونه ٬ کافر می شوید ٬ خوانده می شود

۵          و لن تجد لسنه الله تبدیلا        ۲          و برای سنت الهی هرگز تغییری نمی یابی

۶          الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب و لم یجعل له عوجا       ۲          ستایش خدایی را که فرو فرستاد بر بنده اش ٬ کتاب ( آسمانی ) را و قرار نداد برای آن ( هیچگونه ) کژی ( ناراستی )

۷          کسبت – دابه – الالباب          ۱          انجام داد – جنبده – خرد ها

۸          و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا ۱          و(به یاد آورید ) هنگامی که گفت ابراهیم : پروردگارا ٬ قرار ده این شهر را امن

۹          تعلیم داد الانسان ما الم یعلم     ۲          علۤم

۱۰        یحیی – ذریه – توکل ۱          زنده می کند – فرزندان – توکل کن

۱۱        و هنگامی که بندگانم درباره من از تو می پرسند ( به آنها بگو : خداوند می گوید ) همانا من نزدیکم = و اذا سالک عبادی عنی … قریب            ۲          فانی

۱۲        معنای صحیح کلمه دعا چیست ؟ ومن احسن قولا ممن دعا الی الله        ۳          دعوت کرد

۱۳        ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره الحسنه و نگه دار عذاب النار       ۳          قِنا

۱۴        انما قولنا هر چیزی اذا اردناه ان نقول له کن پس می باشد .   ۲          لشیء – فیکون

۱۵        یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا   ۳          دائم ای بنده ذکر یزدان گوی / تا چو مردان بری ز میدان گوی

۱۶        کدام گزینه درست است ؟       ۳          کلمه ویل هم به معنای وای و هم به معنای چاه است .

teach98.ir

 

۱۷        انا …. السبیل ٬ اما شاکرا و اما …. = همانا او ( انسان ) را به راه ( راست ) هدایت کردیم خواه سپاس گزار یا ناسپاس باشد .         ۱            هدیناه – کفورا

۱۸        یوم لا ینفع مال و لابنون الا من اتی الله بقلب سلیم   ۲          روزی که مال و فرزندان سود نبخشند ٬ مگر کسی که قلب پاک به پیشگاه خدا آورد .

۱۹        ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا الله شیئا و لهم عذاب الیم       ۲          الیم = دردناک / اشتروا = خریدند

۲۰        و جاءت سکره الموت بالحق ذلک ما کنت منه تحید ۱          و بیهوشی مرگ آمد ٬ این است آن چه از آن گریزان بودی

۲۱        فاوحینا الی موسی ٬ ان اضرب بعصاک البحر ٬ فانفلق          ۳          پس وحی کردیم به موسی که بزن با عصایت به دریا ٬ پس دریا شکافت .

۲۲        و اذکر اسم ربک بکره و اصیلا           ۲          بامداد

۲۳        کم – انشانا – ابی     ۲          چه بسیار – پدید آوردیم – سرپیچی کرد

۲۴        و همانا از آن ٬ برای گروهی که خرد میورزند نشانه ای روشن باقی گذاردیم .     ۳          و لقد ترکنا منها آیه بینه لقوم یعقلون

۲۵        علیکم انفسکم ٬ لایضرکم من ضلۤ اذا اهتدیتم        ۱          زیانی نمی رساند – گمراه شد

۲۶        قول معروف و مغفره ٬ خیر من صدقه یتبعها اذی ٬ و الله غنی حلیم = گفتار نیک و … بهتر است از صدقه ای که به دنبال آن … باشد و خداوند بی نیاز …. است .     ۱          بخشش – اذیتی – بردبار

۲۷        لااقسم – یرون – لایجدون – عباد           ۳          سوگند – می بینند – نمی یابند – بندگان

۲۸        … الی سبیل ربک ٬ بالحکمه و … الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن = دعوت کن به راه پروردگارت باحکمت و پند و مناظره کن با آنان به روشی که نیکوتر است .       ۳          ادع – الموعظه

۲۹        ثلاثه – بغته – السحاب           ۱          سه تا – ناگهان – ابر

۳۰        قال ان کنت آوردی بایه بها ان کنت من الصادقین   ۲          جئت

۳۱        و اذا سالک عبادی عنی ٬ فانی قریب     ۱          هنگامی که

۳۲        مرده باد آدمی ٬ چقدر کافر ( و ناسپاس ) است . = …. الانسان ما اکفره ۱          قتل

۳۳        سلطان – ائتوا – مصدۤق         ۱          برهان – بیاورید – تصویق کننده

۳۴        لایحب – نعلم – هدینا ۲          دوست ندارد – می دانیم – هدایت کردیم

۳۵        لا یکلف الله نفسا الا وسعها     ۱          تکلیف نمی کند خداوند هیچ کس را جز به اندازه تواناییش

۳۶        دون – انعام           ۱          غیر – چهارپایان

۳۷        و رویاندیم در آن ( در زمین ) از هر نوع گیاه خوش منظر ( و شادی آفرین ) = و … فیها من کل زوج بهیج     ۱          انبتنا

teach98.ir

 

۳۸        یحلفون بالله لکم لیرضوکم ٬ و الله و رسوله احق ان یرضوه    ۳          سوگند می خورند به خداوند تا شما را خشنود سازند ٬ حال آن که شایسته تر از آن است که خدا و رسولش را راضی کنند .

۳۹        استغفر – اقتلو – تابوا – جنود   ۱          آمرزش بخواه – بکشید – توبه کردند – سپاهیان

۴۰        کتب ربکم علی نفسه الرحمه ٬ انه من عمل منکم سوءا بجهاله ٬ ثم تاب من بعده و اصلح ٬ فانه غفور رحیم          ۱          مقرر کرد – رحمت – توبه کرد – اصلاح کرد

۴۱        و بخشیدیم لداوود سلیمان ٬ نعم العبد       ۲          وهبنا

۴۲        انا اعتدنا جهنم للکافرین نزلا   ۲          و ما جهنم را برای پذیرایی کافران آماده کرده ایم . .

۴۳        عینا یشرب بها عباد الله ٬ یفجرونها تفجیرا            ۲          چشمه

۴۴        و امطرنا علیهم مطرا           ۱          و بر آنها سنگ فرو فرستادیم .

۴۵        واستغفروا ربکم ثم توبوا الیه ٬ ان ربی رحیم و دود             ۲          آمرزش بخواهید – توبه کنید

۴۶        تولیتم – لاتخف – یخشون       ۳          رویگردان شدید – نترس – می ترسند

۴۷        تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده ٬ لیکون للعالمین نذیرا      ۳          پر برکت است – نازل کرد – باشد – بیم دهنده

۴۸        پروردگارا ٬ تو هر که را ( به خاطر اعمالش ) به اتشی افکنی ٬ او را خوار ساخته ای و برای افراد ستمگر ٬ یارانی نیست . = ربنا انک من تدخل النار فقد اخزینه و ما للظالمین من …          ۲          انصار

۴۹        به راستی بیهوشی مرگ فرا رسید . این است آنچه از آن گریزان بودی = و … سکره الموت بالحق ٬ ذلک ما … منه تحید .            ۱            جاءت – کنت

۵۰        فسبح بحمد ربک و کن من الساجدین      ۳          تسبیح کن – باش – سجده کنندگان

۵۱        پس صبر کن ٬ به راستی که وعده خدا حق است . = فاصبر ٬ ان وعد الله …       ۳          حقۤ

۵۲        قال بیندازید ٬ فلما انداختند سحروا اعین الناس        ۱          القوا – القوا

۵۳        لا اکراه فی الدین ٬ قد تبین الرشد من الغی            ۲          در ( پذیرش ) دین ٬ اجباری نیست قطعا هدایت از گمراهی مشخص شده است .

۵۴        و شیطان گمان خود را درباره ی آنها درست یافت ٬ پس جز گروهی از مومنان ٬ همگی از او پیروی کردند .     ۳          و لقد صدق علیهم ابلیس ظنه ٬ فاتبعوه الافریقا من المومنین

۵۵        و ان تعفوا اقرب للتقوی        ۱          و این ببخشید نزدیک تر است به تقوا

۵۶        قدیر – سمیع          ۲          توانا – شنوا

teach98.ir

 

۵۷        عصی – فطر – نزلنا ۳          چه بسا – سرشته است – نازل کردیم

۵۸        بلاغ – رسول – صبروا         ۳          تبلیغ – پیامبر – صبر کردند

۵۹        فانجیناه و اهله الا امراته و کانت من الغابرین       ۳          پس نجات دادیم او ( لوط ) و پیروانش را ٬ جر همسرش را که از باقی ماندگان ( در عذاب ) بود .

۶۰        و من احسن من الله حکما لقوم یقین دارند .           ۱          یوقنون

۶۱        آیا ندیدی که خدا آنچه را در زمین است برای شما مسخر ساخت و نیز کشتی ها را که در دریا به امر وی روانند . = الم تر ان الله ….. لکم ما فی الارض و ….. تجری فی البحر بامره         ۲          سخۤر – الفلک

۶۲        یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم = …….. خاموش سازند نور خدا را با ……….. ۳          می خواهند – دهان هایشان

۶۳        انا انزلناه قرآنا عربیا ٬ لعلکم تعقلون      ۱          به راستی ما نازل کردیم آن را قرآنی عربی ! باشد که بیندیشید .

۶۴        کفرتم – انذر – تاتی – ماجعلنا  ۱          ناسپاسی کردید – هشدار ده – بیاید – قرار ندادیم

۶۵        الزرع – آتی – مهتدون          ۱          زراعت – آینده – هدایت یافتگان

۶۶        و من اعرض عن ذکری ٬ فان له معیشه ضنکا و نحشره یوم القیامه اعمی           ۳          و کسی که رویگردان شد از یاد من پس به راستی برای اوست زندگی تنگ و محشور می کنیم او را روز قیامت نابینا

۶۷        حظۤ – حجابا          ۱          بهره – پرده

۶۸        للذین لایومنون بالاخره مثل السوء ٬ والله المثل الاعلی          ۱          برای کسانی که ایمان نمی آورند به آخرت صفت زشت است و برای خداوند است صفت والاتر

۶۹        و الله دعوت می کند الی الجنه و المغفره باذنه ٬ و روشن می سازد آیاته للناس لعلم پند پذیرند .           ۳          یدعو – یبین – یتذکرون

۷۰        وعد – یخرج – اصبحوا         ۱          وعده داد – خارج می سازد – شدند

۷۱        لم یک ینفعهم ایمانهم لما راوا باسنا = پس ایمانشان برایشان سودی نبخشید ….. ٬ ……. عذاب ما را    ۳          هنگامی که – دیدند

۷۲        پس داوری با خداوند بلند مرتبه ی بزرگ است .    ۲          فالحکم لله العلی الکبیر

۷۳        ان تقرضوا الله قرضا نیکو ٬ یضاعفه لکم و می آمرزد لکم ٬ والله شکور حلیم       ۱          حسنا – یغفر

۷۴        و پیش از تو جز مردانی را که به آنان وحی می کردیم ٬ نفرستادیم ٬ پس از اهل ذکر بپرسید اگر شما نمی دانید . ۲          و ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیهم ٬ فاسالوا اهل الذکر ٬ ان کنتم لا تعلمون

۷۵        و لو بسط الله الرزق لعباده ٬ لبغوا فی الارض ٬ و لکن ینزل بقدر ما یشاء ٬ بعباده خبیر بصیر = و اگر وسعت بخشد خداوند روزی را برای بندگانش ….          ۳          به یقین سرکشی می کنند در زمین ولی نازل می کند به اندازه های که می خواهد ٬ به راستی او نسبت به بندگانش آگاه و بینا است .

۷۶        و لئن سالتهم من خلقهم ٬ لیقولن الله ٬ فانی یؤفکون   ۱          و اگر بپرسی از آنان چه کسی آفریده آنان را ٬ قطعا می گویند خداوند .

۷۷        و جعلنا من الماء کل شیء حیۤ ۱          قرار دادیم – آب – زنده

۷۸        الی الله مرجعکم جمیعا ٬ فینبئکم بکا کنتم فیه تختلفون           ۳          بازگشت همه ی شما ٬ به سوی خداست پس شما رااز آنچه در آن اختلاف می کردید ٬ آگاه می کند .

۷۹        لم یتخذ ولدا و لم یکن له شریک فی الملک و خلق … = … انتخاب نکرده و شریکی در فرمانروایی …….        ۳          فرزندی – نمی باشد – مقدر کرد

teach98.ir

 

۸۰        و لا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون            ۳          فراموش کردند – افراد نافرمان

۸۱        و امرت لان اکون اول المسلمین           ۱          فرمان یافته ام – که باشم – مسلمانان

۸۲        تبصره د ذکری لکل عبد منیب ۱          تا شگفتی آسمان و  زمین وسیله ی بینایی و یادآوری برای هر بنده ی توبه کاری باشد .

۸۳        الم یروا کم اهلکنا قبلهم من القرون ٬ انهم الیهم لا یرجعون     ۲          آیا ندیدند پیش از آنان چه بسیار نسلها را نابود کردیم که دیگر به نزدشان باز نمی گردند .

۸۴        نجزی – حدود – الصم           ۱          کیفر می دهیم – مرزها – ناشنوایان

۸۵        خداوند به شیطان فرمود برو جزای تو و هر کس که پیرو تو گردد جهنم است که مجازاتی کامل است = قال …. فمن تبعک منهم فان جهنم جزواؤکم جزا موفورا           ۱          اذهب

۸۶        لا جناح علیهن فی آبائهن و لا ابنائهن و لا اخوانهن و لا ابناء اخوانهن و لا ابنا اخواتهن       ۱          گناه – آنان

۸۷        یصدون – ابتغا – یری           ۳          باز می دارند – طلب – نشان می دهد

۸۸        و هو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمته       ۲          بادها

۸۹        همانا الله یدافع عن کسانی که آمنوا        ۱          ان – الذین

۹۰        فویل للذین کفروا ٬ من یومهم الذی یوعدون          ۱          وعده داده می شوند .

۹۱        و اذا چشاندیم الناس رحمه فرحوا بها و ان پرسد هم سیئه بما قدمت ایدیهم اذا هم ینقظون      ۲          اذقنا – تصب

۹۲        و سوف یؤت الله المومنین اجرا عظیما   ۱          و خداوند به مومنان پاداش بزرگی خواهد داد .

۹۳        و چنین نبوده که پروردگارت آبادی ها را به ظلم و ستم نابود کند در حالی که ساکنانش اصلاح طلب باشند .  

     ۲          و ما کان ربک لیهلک القری بظلم و اهلها مصلحون

۹۴        فلم یک ینفعهم ایمانهم هنگامی که دیدند باسنا .       ۱          لما – راوا

۹۵        و لتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر ….. ۲          دعوت می کنند – امر می نمایند – نهی می کنند

۹۶        و ما انت بهادی العمی عن ضلالتهم ان تسمع الامن یومن بایاتنا           ۳          نابینایان – ایمان می آورد

teach98.ir

 

۹۷        اثیم – بنین – لا تکن ۲          گناهان – فرزند – نباشید

۹۸        ام من هذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن          ۳          چه کسی است آنکه سپاه شماست و به جای خدای رحمان شما را یاری می کند ؟

۹۹        الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل الله یزکی من یشاء و لا یظنون فتیلا = آیا …. کسانی را که خویش را پاک می شمارند …. خدا هر کس را بخواهد پاک می کند و اندکی ….          ۱          ندیدی – بلکه – ستم نبینند

۱۰۰      یریدون لیطفئوا نور الله بافواهمم و الله متم نوره و لو کره الکافرون       ۳          می خواهند خاموش سازند نور خدا را با دهانهایشان ( با دمیدن خود ) و خداوند کامل کننده ی نور خویش است اگر چه خوش ندارند کافران

۱۰۱      آت – نخیل – یسمعون           ۲          بده – نخل ها – می شنوند

۱۰۲      یقاتلون – یمشی – اهدی         ۲          جنگ می کند – راه می رود – ره یافته تر

۱۰۳      و انزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتی       ۳          بیرون آوردیم – روییدنی

۱۰۴      والذین کذبوا بایاتنا و استکبرو عنها اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون            ۱          تکذیب کردند – تکبر ورزیدند – جاودانگان

۱۰۵      و آمرزش بخواه الله ان الله کان غفورا رحیما         ۲          استغفر

۱۰۶      ثم اوحینا الیک ان اتبع مله ابراهیم حنیفا  ۲          آئین

۱۰۷      سوی – اسال          ۲          سامان داد – بپرس

۱۰۸      بگو به بندگان من آنچه را که نیکوتر است بگویند = و قل لعبادی یقولوا … هی احسن        ۲          التی

۱۰۹      آیا خداوند برای نجات بنده اش کافی نیست = ا … الله بکاف عبده        ۳          لیس

۱۱۰      مثقال – عظاما – الطیر          ۱          هم وزن – استخوان – پرندگان

۱۱۱      انا انزلناه فی لیله مبارکه انا کنا منذرین = به راستی ما … آن را در شبی فرخنده آری ما … ٬ ….      ۳          نازل کردیم – بودیم – هشداردهندگان

۱۱۲      و لا تحسبن الله غافلا عما یعمل الظالمون ۳          از آنچه – ستمکاران

۱۱۳      فانجیناه و اهله جز امراته و کانت من باقی ماندگان ۱          الا – الغابرین

۱۱۴      فاعرض عن من تولی عن ذکرنا و لم یرد الا الحیاه الدنیا       ۱          روی بگردان

teach98.ir

 

۱۱۵      و احسن کما احسن الله الیک    ۱          نیکی کرد

۱۱۶      یوم لا ینفع مال و لابنون الا من اتی الله بقلب سلیم   ۳          فرزندان – آورد

۱۱۷      دعا – عفا – یجحدون ۱          دعوت کرد – گذشت کند – انکار می نمایند

۱۱۸      افمن کان علی بینه من ربه ٬ کمن زین له سوء عمله و اتبعوا اهواء هم   ۱          زینت داده شده – کردار – هواهای نفسانی

۱۱۹      لهم اعین لا تبصرون بها و لهم آذان لا تسمعون بها = برای آنان دلهایی است که … بوسیله ی آن و برای آن ها … است که نمی بینند با آن و برای آنان … است که … با آن            ۱          نمی فهمند – چشم هایی – گوش هایی – نمی شنوند

۱۲۰      و لقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش ٬ قلیلا ما تشکرون      ۲          همانا شما را در زمین جای دادیم و برای شما در آن وسایل زندگی قرار دادیم چه اندک شکر می کنید .

۱۲۱      الله یبدا الخلق سپس یعیده ثم الیه باز گردانده می شوید .        ۲          ثم – ترجعون

۱۲۲      همانا خوبی ها ( طاعات ) بدهی ( گناهان ) را از بین می برند = ان الحسنات یذهین ….     ۳          السیئات

۱۲۳      قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من یشاء و تنزع الملک ممن تشاء     ۲          فرمانروایی – خواهی

۱۲۴      آن بهشت التی نورث من عبادنا من بود تقیا          ۳          تلک – الجنه – کان

۱۲۵      قا انما حرم ربی الفواحش ٬ ما ظهر منها و ما بطن ٬ و الاثم ٬ و البغی بغیر الحق   ۲          حرام کرده است – ستم

۱۲۶      و شیطان گمان خود را درباره ی آن ها درست یافت پس جز گروهی از مومنان همگی از او پیروی کردند .     ۳          و لقد صدق علیهم ابلیس ظنه ٬ فاتبعوه الافریقا من المومنین

۱۲۷      باس – البر – یسارعون          ۲          نیرو – خشکی – شتاب می کنند

۱۲۸      و کم قصمنا من قریه کانت ظالمه ٬ و انشانا بعدها قوما آخرین ۳          و چه بسیار درهم شکستیم شهری را که مردمش ستمگر بود ( بودند ) و پدید آوردیم پس از آن قومی دیگر

۱۲۹      فالله یحکم بینهم یوم القیامه ٬ فی ما کانوا فیه یختلفون = پس خدا ….      ۲          داوری می کند میان آنان روز قیامت درباره آنچه با هم اختلاف می کردند .

۱۳۰      کبر مقتا عندالله ان تقولوا ما لا تفعلون    ۳          نزد خدا بسیار موجب خشم است این که بگویید آنچه را انجام نمی دهید .

۱۳۱      قل برابر نیستند الخبیث و پاک و لو اعجبک کثره الخبیث      ۲          لایستوی الطیب

۱۳۲      الله اعلم حیث یجعل رسالته     ۱          خداوند داناتر است که کجا رسالت خویش را قرار دهد .

۱۳۳      و من ستمکارتر ممن ذکر بایات ربه فاعرض عنها و نسی ما پیش فرستاد دو دستش           ۱          اظلم – قدمت – یداه

۱۳۴      سپس وحی کردیم موسی که بزن با عصایت به دریا ٬ پس دریا شکافت = فـ…. الی موسی ان …. بعصاک البحر فانفلق     ۲          اوحینا – اضرب

۱۳۵      فریقا هدایت کرد و فریقا حق علیهم گمراهی         ۲          هدی – الضلاله

۱۳۶      ف …. هم فرعون بجنوده فغشیهم من … ما غشیهم = آنگاه فرعون با سپاهیانش آنان را دنبال کرد و دریا چنان که باید آنان را در خود فرو برد .      ۲          اتبع – الیم

۱۳۷      مثل الجنه التی دعد امتقون تجری من تحتها النهار اکلها دائم و ظلها      ۲          وصف بهشتی که به متقین وعده شده این که نهرها از زیرش روان است ٬ میوه هایش همیشگی است و سایه اش

۱۳۸      خدا کسی است که فرمانروایی آسمان ها و زمین از آن اوست فرزندی انتخاب نکرده … = الذی له ملک السماوات و الارض و لم یتخذ … و … له …. ۳          ولدا – لم یکن

۱۳۹      و خدا در زمین کوههایی ثابت و محکم افکند تا زمین ثابت بماند و شما را نلرزاند …. = و القی فی الارض …. ان تمید بکم و … سبلا لعلکم تهتدون    ۱          رواسی – انهارا

۱۴۰      و من جاء بالسیئه وجوهمم فی النار هل تجزون الا ما کنتم نعملون        ۲          گناه – صورت ها – کیفر می بینید

۱۴۱      و ناآگاهانه پسران و دخترانی برای او تراشیدند …. = و خرقوا له … و …. بغی علم سبحانهو و تعالی عما ….   ۱          بنین – بنات – یصفون

teach98.ir

 

۱۴۲      پیروی کنید از آنچه از جانب پروردگارتان بر شما نازل شد و …. = … ما … الیکم من ربکم و لا تتبعوا من دونه ی اولیاء قلیلا ما …             ۳          اتبعوا – انزل – تذکرون

۱۴۳      عاد فکیف کان عذابی و …. = قوم عاد پیامبرش را تکذیب کرد پس ببین عذاب و هشدارهایم چگونه بود .         ۱          کذبت – نذر

۱۴۴      و لقد باقی گذاردیم منها آیه روشن لقوم یعقلون       ۱          ترکنا – بینه

۱۴۵      الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المومنین ٬ ا می جویند عندهم بزرگواری     ۱          یبتغون – العزه

۱۴۶      و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول قالوا حسبنا و ماوجدنا علیه آباءنا ۱          گفته شد – بیایید – یافتیم

۱۴۷      و لقد ارسلنا نوحا الی قومه فلبث فیهم الف سنه الا خمسین عاما            ۳          هزار – سال -سال

۱۴۸      لایاتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه تنزیل من حکیم حمید ۳          پیش رو – پشت سر

۱۴۹      و می بینی بسیاری از آنها را که شتاب می کنند …. = و …. کثیرا منهم یسارعون فی الاثم و … اکلهم السحت …            ۳          تری – عدوان

۱۵۰      افبالباطل یؤمنون و بنعمه الله هم یکفرون ۲          آیا به باطل ایمان می آورند و نسبت به نعمت خدا ناسپاسی می کنند ؟

۱۵۱      و نزدیک نشوید مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ بلوغ و …       ۲          لاتقربوا – اشد

۱۵۲      و … الذین …. ٬ ….. لهم قدم صدق عند ربهم = و به کسانی که ایمان آوردند بشارت ده که …          ۲          بشر – آمنوا – ان

۱۵۳      عسی – فطر – نزلنا ۳          چه بسا – سرشته است – نازل کردیم

۱۵۴      الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له        ۳          فراوان می کند – اندازه نگاه می دارد

۱۵۵      و … الصلاه و … الزکاه و ارکعوا مع الراکعین = و پا دارید نماز را و بدهید زکات را و رکوع کنید با رکوع کنندگان      ۲          اقیموا – آتوا

۱۵۶      ذلکم بانکم گرفتند آیات الله مسخره و غرتکم الحیاه الدنیا        ۱          اتخذتم – هزوا

۱۵۷      الاعمی – اوتی – هولاء         ۲          نابینا – داده شود – اینان

۱۵۸      ف داوری کن بین الناس بالحق و پیروی نکن الهوی            ۲          احکم – لاتتبع

۱۵۹      تبارک اسم ربک صاحب الجلال و الاکرام           ۳          ذی

۱۶۰      حسنا – دابه           ۳          به شایستگی – جنبنده

۱۶۱      الذین آمنوا و لم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن و هم مهتدون        ۲          هدایت یافتگان

۱۶۲      و یزید الله الذین اهتدوا هدی    ۲          هدایت 

۱۶۳      ف اعرض عن من تولی عن ذکرنا و لم یرد الا الحیاه الدنیا    ۲          روی بگردان

۱۶۴      تحشرون – مهتدین   ۲          محشور می گردید – هدایت یافتگان

۱۶۵      و اما عاد فاهلکوا بریح صرصر عاتیه   ۲          و اما قوم عاد پش هلاک شدند و بادی بسیار تند و سرد و بنیان کن

۱۶۶      الله نزل احسن الحدیث           ۱          سخن

۱۶۷      ما کنت – وجد        ۲          نبودی – یافت

۱۶۸      ان الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله قد ضلوا ضلالا بعیدا    ۳          گمراه شدند

۱۶۹      والله یعلم ما تبدون و ما پنهان می دارید . ۱          تکتمون

teach98.ir

 

۱۷۰      و الله یعلم ما تبدون و ما پنهان می دارید .            ۱          تکتمون

۱۷۱      الجان – ناقه          ۱          جنیان – شتر ماده

۱۷۲      یا ایها الذین آمنوا اطاعت کنید الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم  ۱          اطیعوا

۱۷۳      لعل – نفسا ۳          شاید – کس

۱۷۴      پیام های پروردگارم را به شما می رسانم و …. = ابلغکم رسالات ربی و انصح لکم و … من الله ما لا تعلمون    ۱          اعلم

۱۷۵      ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یومنون        ۱          مژده دهنده

۱۷۶      من جاء بالحسنه فله عشر امثالها           ۲          ده

۱۷۷      و من الناس من یعبد الله علی حرف       ۳          و در میان مردم کسی هست که خدا را یک طرفه و تنها وقتی که احساس نیاز کند میپرستد .

۱۷۸      فاخذتهم الصیحه مصبحین      ۱          پس گرفت آن ها را صیحه ی مرگبار صبحگاهان

۱۷۹      ان الله علیم بما … = براستی خداوند دانا است به آنچه انجام می دهند . ۳          یفعلون

۱۸۰      قسم به شب هنگامی که جهان را می پوشاند = و اللیل اذا …  ۲          یغشی

۱۸۱      و یلبسون لباس ها خضرا من سندس و استبرق متکئین فیها علی الارئک ۳          ثیابا

۱۸۲      لیس – ذی ۲          نیست – صاحب

۱۸۳      اولم یروا کیف یبدی الله الخلق ثم باز می گرداند آن را ان ذلک علی الله آسان       ۱          یعیده و – یسیر

۱۸۴      یقول – الیم – اولی   ۱          می گوید – دردناک – سزاوارتر

۱۸۵      لحم – سبیلا           ۳          گوشت – راه

۱۸۶      و اعلموا ان الله بی نیاز ستدوه ۱          غنی – حمید

۱۸۷      روزی ینفخ فی الصور می آیید افواجا     ۲          یوم – تاتون

۱۸۸      و استغفروا ربکم ثم توبوا الیه ٬ ان ربی رحیم ودود            ۲          آمرزش بخواهید – توبه کنید

۱۸۹      حزب – الذهب       ۱          گروه – طلا

۱۹۰      و اذا گفته شد لهم بیایید الی ما انزل الله و الی الرسول ٬ قالوا حسبنا ما یافتیم علیه آباءنا        ۱          قیل – تعالوا وجدنا

۱۹۱      و هو الذی پدید آورد لکم شنوایی و دیده ها و دل ها ۲          انشا – السمع – الابصار – الافئده

۱۹۲      یعبدون – ارا – احیا  ۱          می پرستند – می بینم – زنده کرد

۱۹۳      و لباس التقوی ذلک خیر       ۲          و لباس پرهیزگاری بهتر است

۱۹۴      اثیم – بنین – لا تکن ۳          گناهان – فرزند – نباشید       

۱۹۵      الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله اضل اعمالهم = کسانی که کفر ورزیدند و … از راه خدا ٬ خداوند … ٬ … آنان را         ۳          باز داشتند – تباه کرد – کارهای

 

teach98.ir

۱۹۶      پس حال مردم چگونه است آن گاه که از هر امتی شاهدی آوردیم … = فکیف اذا … من کل امه بشهید و جئنا بک علی هولاء …      ۲            جئنا – شهیدا

۱۹۷      و الذین کفروا و تکذیب کردند بایاتنا اولئک اصحاب النار      ۱          کذبوا

۱۹۸      و ما کار قیامت الا کلمح چشم او هو اقرب           ۲          امر – الساعه – البصر

۱۹۹      انه لا یفرح المجرمون           ۲          رستگار نمی شود

۲۰۰      خداوند داناتر است که کجا رسالت خویش را قرار دهد .       ۱          الله اعلم حیث یجعل رسالته

۲۰۱      و هنگامی که وارد خانه هایی شدید پس بر خودتان سلام کنید ٬ سلام تحیتی از سوی خداوند ٬ سلامی پر برکن و پسندیده     ۳          فاذا دخلتم بیوتا ٬ فسلموا علی انفسکم تحیه من عندالله مبارکه طیبه

۲۰۲      ما کان محمد پدر احد من رجالکم و لکن رسول الله و خاتم پیامبران      ۳          ابا – النبیین

۲۰۳      قال الذین صاحبان العلم ان خواری الیوم و السوء علی الکافرین           ۳          اوتوا – الخزی

۲۰۴      کلمات کدام گزینه از نظر معنا با هم هماهنگ هستند ؟         ۱          نذر – منذرین – انذر

۲۰۵      کلمات کدام گزینه از نظر معنا با هم هماهنگ نسیتند ؟         ۲          القوا – القی – لقاء

۲۰۶      کلمات کدام گزینه از نظر معنا با هم هماهنگ هستند ؟         ۲          اسجدوا – سجدوا – ساجدین

۲۰۷      کلمات کدام گزینه از نظر معنا با هم هماهنگ نسیتند ؟         ۳          رحمه – رحیم – ارحام

                                     

teach98.ir