انگیزش تحصیلی و راه‌های افزایش آن در دانش‌آموزان

بازدید: 1126 بازدید
انگیزش تحصیلی و راه‌های افزایش آن در دانش‌آموزان
teach98.ir

انگیزش تحصیلی و راه‌های افزایش آن در دانش‌آموزان

 

 

نظریه‌های انگیزه معاصر، انگیزه را ظرفیتی طبیعی می‌دانند که در همه دانش‌آموزان به طور بالقوه وجود دارد.

لذا نیاز به پرورش یافتن دارد تا بنیان نهادن.

 با توجه به چنین دیدگاهی دانش‌آموزانی که به نظر می‌رسد فاقد انگیزه یادگیری‌اند، می‌توانند مجدداً این ظرفیت طبیعی را به دست آورند و آن را به طرق مثبت رشد و گسترش دهند تا به اهداف شخصی خود دست یابند.

 انگیزه‌های تحصیلی را برحسب تأثیری که از ساخت اجتماعی و نهادهای مختلف جامعه پذیرا می‌شوند، می‌توان به دو دسته تقسیم نمود:

۱. انگیزه تحصیلی با جهت گیری فردی
۲. انگیزه تحصیلی با جهت گیری جمعی

 

 انگیزه تحصیلی با جهت گیری فردی بیشتر در جوامع فردگرا دیده می‌شود.

در این نوع جوامع فرد به عنوان محور اصلی فعالیت‌های اجتماعی به حساب می‌آید.

به همین خاطر انگیزه‌های فردگرایانه در دانش‌آموزان تقویت می‌شود.

انگیزه تحصیلی با جهت گیری جمعی در جوامع جمع‌گرا مشاهده می‌شود.

در این نوع جوامع محور اساس فعالیت‌های اجتماعی، مصالح جمعی و منافع عمومی است.

به همین سبب انگیزه های جمع گرایانه و روحیه مردم دوستی در دانش‌آموزان تقویت می‌شود.

 از جمله راهکارهای افزایش انگیزه تحصیلی در دانش‌آموزان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

ـ دانش‌آموزان از طریق شرایط و یادگیری فعالیت‌هایی برانگیخته می‌شوند که به آن‌ها اجازه می‌دهد دست به انتخاب‌های شخصی بزنند و مقتضیات تکالیف را با ظرفیت‌هایشان هماهنگ سازند.
ـ انگیزش دانش‌آموزان در صورتی افزایش می‌یابد که دریابند تکالیف یادگیری به طور مستقیم یا غیرمستقیم با نیازها، علایق و اهداف شخصی آن‌ها مرتبط است و سطوح دشواری آن به گونه‌ای است که می‌توانند به صورتی موفقیت آمیز آن‌ها را انجام دهند.