آشنایی دانش اموزان با گردش زمین

بازدید: 1616 بازدید
آشنایی دانش اموزان با گردش زمین
teach98.ir

آشنایی دانش آموزان با گردش زمین

 

هدف جزیی :

    دانش آموز باید مفهوم حرکت وضعی زمین را درک کند.

    دانش آموز باید با نحوه ی ایجاد شب و روز آشنا شود.

    دانش آموز بتواند مدت زمان چرخش زمین به دور خودش را بفهمد.

هدف رفتاری:

    از دانش آموز انتظار می رود در پایان درس نحوه ی  به وجود آمدن روز را تعریف کند .حیطه شناختی- سطح دانش

    از دانش آموز انتظار می رود در پایان درس نحوی حرکت وضعی زمین را در۲ سطرخلاصه نماید .حیطه شناختی -سطح درک و فهم

    از دانش آموز انتظار می رود در پایان درس بگوید در چه مدت زمانی زمین به دور خودش می چرخد. حیطه شناختی -سطح دانش

ارزشیابی پایانی:

    شب و روز چگونه به وجود می آید ؟

    نحوی حرکت وضعی زمین را توضیح دهید.

    چه مدت طول می کشد که زمین یکبار به دور خودش بچرخد؟

هدف ورودی:

    دانش آموز بتواند در مورد موقعیت خورشید نسبت به زمین را توضیح دهد.

۲.دانش آموز بتواند در مورد طلوع و غروب خورشید اطلاعات خود را بازگو نماید.

سنجش آغازین :

ما چگونه می توانیم در حفظ محیط زیست خود کوشا باشیم؟

آمادگی و ایجاد انگیزه:

سلام و احوالپرسی ، حضورو غیاب، علت غیابت دانش آموزان را می پرسیم  و فیلم آموزشی را نشان می دهیم. از درس قبل سوالاتی می پرسیم و تکالیف دانش آموزان را بررسی می کنیم. ( که البته برای بررسی تکالیف می توانیم از دانش آموزان زرنگ کلاس کمک بگیریم.)

معرفی درس:

اسم درس را بیان کرده  ،  روی تخته کلاس می نویسیم  و می گوییم که می خواهیم در کنار هم نحوه ی به وجود آمدن شب و روز را بررسی کنیم و از آنها انتظار داریم در پایان درس بتوانند چگونگی ایجاد آنها را توضیح دهند.

ارائه درس:

 قبل از نشان دادن فیلم دانش آموزان را توجیه می کنیم که باید به خوبی به فیلم دقت کنند و ما از آنها انتظار داریم بعد از فیلم در گروه ها ( کلاس از قبل گروه بندی شده است .) بحث کنند و هرچه از فیلم آموخته اند را بیان کنند . از گروهی که بهترین توضیحات را ارائه کرده ، یک نفر برای قسمت بعدی به ما کمک ما می آید.

سپس از وی می خواهیم  کره زمین را به دست بگیرد ، چراغ مطالعه را روشن می نماییم  ، به دانش آموزان می گوییم چراغ مطالعه به جای خورشید است. از بچه ها میخواهیم بگویند طرفی از زمین که رو به خورشید و روشن است چه نام دارد؟ همین کار را برای شب انجام می دهیم . سپس به دانش آموزان می گوییم به نظر شما چه کسی باعث به وجود آمدن شب و روز شده است ؟ و با اینکار به قدرت خداوند اشاره می نماییم.

 

teach98.ir
teach98.ir

سپس ۵ دانش آموز( از هر گروه یک نفر) انتخاب کرده ،

به یک دانش آموز صورتک خورشید را می دهیم و ۴ دانش آموز دیگر به عنوان زمین انتخاب می شوند. دانش آموزانی که زمین هستند یکبار به دور خود می چرخند .

دانش آموزی که رو به خورشید است با صدای بلند اعلام میکند که روز است همینکار را دانش آموزی که پشت به خورشید است انجام میدهد و می گوید شب است . از دانش آموزان می پرسیم چرخش زمین به دور خودش چه مدت طول می کشد ؟ و ما توضیح می دهیم که با چرخش زمین به دور خودش شب و روز به وجود می آید و طول مدت این چرخش یک شبانه روز یعنی ۲۴ ساعت است.

جمع بندی :

به دانش آموزان می گوییم که کتاب خود را باز نمایند . اگر ساکت باشند و به درس خوب گوش کنند در ادامه درس جایزه ای برای آنها  در نظر می گیرییم.سپس از چند دانش آموز می خواهیم از روی درس با صدای بلند بخوانند . بعد از اتمام روخوانی فیلم دوم رانمایش می دهیم و می گوییم چه کسی می تواند شب و روز زمین را در فیلم مشخص کند . دانش آموز را پای تخته  آورده و می خواهیم با خط کش ( به عنوان چوب اشاره ) محل شب و روز را نشان دهد. در واقع با اینکار هم جمع بندی کرده ایم و هم ارزشیابی پایانی را انجام داده ایم.

روش تدریس :

ایفای نقش ، بحث گروهی ، پرسش و پاسخ

وسایل آموزشی :

کتاب درسی ، تخته و گچ ، سیستم و پروژکتور ، فیلم آموزشی

فعالیت تکمیلی :

از دانش آموزان می خواهیم در یک اتاق تاریک به کمک یک چراغ قوه و یک پرتقال ، هندوانه ، توپ و …قسمت های تاریک و روشن درست کنند و بررسی کنند که آیا میتوانند قسمت های تاریک و روشن را زیادتر یا کمتر نمایند؟ و نتایج خود را در کلاس بازگو کنند.

زمان :

ایجاد انگیزه : ۴دقیقه _ معرفی درس و اهداف :۲ دقیقه  _ ارائه درس:۳۰ دقیقه _  جمع بندی و نتیجه گیری :۲دقیقه _  ارزشیابی پایانی : ۷دقیقه _  فعالیت تکمیلی :۱دقیقه