نکات مهم کنکور 96

نکات مهم کنکور 96

نکات مهم کنکور 96

 

 

?زمان برگزاری کنکور سراسری 96

ریاضی و انسانی: صبح پنجشنبه 15 تیر
هنر: بعدازظهر پنجشنبه 15 تیر
تجربی: صبح جمعه 16 تیر
زبان: بعدازظهر جمعه 16 تیر

?زمان دریافت کارت ورود به جلسه از 11 تا 14 تیر

?هر داوطلب برای حضور در جلســه آزمون، علاوه بر پرینت كارت شــركت در آزمون گروه آزمایشــی مربوط، الزم اســت كه اصل كارت ملی یا شناســنامه، چند مداد ســیاه نرم پررنگ، مدادتراش، مدادپاك‌كن و یک سنجاق یا سوزن به همراه داشته باشد.

?داوطلبــان از آوردن وســایل اضافــی از جمله كیف دستی، ساک، پیجر، تلفن همراه، تبلت، جزوه، كتاب، ماشــین حســاب، هرگونه نــت و یادداشــت و نظایر آن و همچنین وســایل شــخصی به جلســه آزمــون اكیدا خودداری كنند.

?داوطلبانی كه در 2 يا 3 گروه آزمايشي متقاضي شده‌اند بايد علاوه بر پرينت كارت شركت در آزمون گروه آزمايشي اصلی، برحسب مورد نسبت به پرينت كارت گروه آزمايشي دوم و يا گروههاي آزمايشي دوم و سوم (گروه­هاي آزمايشی هنر و زبانهاي خارجی) خود اقدام نمايند.