نکات مهم کنکور ۹۶

بازدید: 715 بازدید

نکات مهم کنکور 96

نکات مهم کنکور ۹۶

 

 

?زمان برگزاری کنکور سراسری ۹۶

ریاضی و انسانی: صبح پنجشنبه ۱۵ تیر
هنر: بعدازظهر پنجشنبه ۱۵ تیر
تجربی: صبح جمعه ۱۶ تیر
زبان: بعدازظهر جمعه ۱۶ تیر

?زمان دریافت کارت ورود به جلسه از ۱۱ تا ۱۴ تیر

?هر داوطلب برای حضور در جلســه آزمون، علاوه بر پرینت کارت شــرکت در آزمون گروه آزمایشــی مربوط، الزم اســت که اصل کارت ملی یا شناســنامه، چند مداد ســیاه نرم پررنگ، مدادتراش، مدادپاک‌کن و یک سنجاق یا سوزن به همراه داشته باشد.

?داوطلبــان از آوردن وســایل اضافــی از جمله کیف دستی، ساک، پیجر، تلفن همراه، تبلت، جزوه، کتاب، ماشــین حســاب، هرگونه نــت و یادداشــت و نظایر آن و همچنین وســایل شــخصی به جلســه آزمــون اکیدا خودداری کنند.

?داوطلبانی که در ۲ یا ۳ گروه آزمایشی متقاضی شده‌اند باید علاوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون گروه آزمایشی اصلی، برحسب مورد نسبت به پرینت کارت گروه آزمایشی دوم و یا گروههای آزمایشی دوم و سوم (گروه­های آزمایشی هنر و زبانهای خارجی) خود اقدام نمایند.