خلاصه فصل های دهم و یازدهم زیست شناسی دوره پیش دانشگاهی

بازدید: 3944 بازدید

فصل های دهم و یازدهم زیست شناسی دوره پیش دانشگاهی

[stextbox id=’info’]خلاصه فصل های دهم و یازدهم زیست شناسی دوره پیش دانشگاهی[/stextbox]

 

 

فصل دهم: آغازیان

ویژگی های آغازیان :

۱) همگی یوکاریوت ۲) بیش تر تک سلولی و برخی پرسلولی ۳) برخی فتوسنتز کننده و برخی انگل و شکارچی

۴) برخی دارای تاژک و مژک ۵) بسیاری ساکن آب ( بصورت پلانکتون های آزاد یا چسبیده ) و برخی ساکن خاک های مرطوب

۶) برخی دارای بخش های پاسخ دهنده به تحریکات محیطی ( داشتن لکه چشمی در اوگلنا)

۷) بسیاری دارای تولید مثل غیرجنسی از طریق میتوز و برخی دارای دارای تولید مثل جنسی در شرایط نامساعد

۸) فاقد بافت های تمایز یافته مشابه آن چه در سایر فرمانروهای یوکاریوتی دیده می شود می باشند.

۹) بر خلاف گیاهان و جانوران رویان یا جنین تشکیل نمی دهند.

۱۰) فاقد ساختارهای تولید مثلی پرسلولی می باشند.

نکته: اولین یوکاریوت در واقع آغازیان بوده و دارای قدمتی ۵/۱ ملیارد ساله بوده و سایر یوکاریوت ها ( قارچ ها, گیاهان و جانوران) از آن ها مشتق شده اند.

اولین وِیژگی های یوکاریوتی که در آغازیان پدیدار شده است:

۱) تولید مثل جنسی ۲) پرسلولی بودن

انواع آغازیان: ۱) پروتوزئر ( آغازیان هتروتروف یا جانوری ) ۲) آغازیان فتوسنتز کننده ( جلبک ها)

ویژگی های کلامیدوموناس: ۱) جلبک سبز تک سلولی ۲) قادر به تشکیل کلنی هایی از انواع مختلفی از سلول

۳) دارای سلول هاپلوییدی ۴) دارای تولید مثل غیر جنسی به روش میتوز و تولید مثل جنسی در شرایط نامساعد

تولید مثل غیر جنسی در کلامیدوموناس: ( جلبکی تک سلولی)

۱)در نتیجه یک تا سه تقسیم میتوز از سلول کلامیدوموناس دو تا هشت سلول هاپلویید موسوم به زئوسپور حاصل می آید.

۲) زئوسپورها ابتدا درون دیواره سلول مادری باقی مانده و پس از رسیدن با پاره کردن دیواره آزاد می شوند.

تولید مثل جنسی در کلامیدوموناس : (در شرایط نامساعد یا تجمع مواد زاید در محیط)

۱) تقسیم میتوز سلول هاپلویید و ایجاد سلول های هاپلوییدی موسوم به گامت ها

۲) لقاح گامت ها و ایجاد سلول دیپلوییدی موسوم به زیگوسپور( سلول مقاوم به شرایط نا مساعد)

۳) در شرایط مساعد با انجام میوز سلول های هاپلوییدی ایجاد می نماید که با پاره کردن زیگوسپور آزاد می گردند.

ویژگی های کاهوی دریایی : ( جلبکی پرسلولی)

۱) جلبک سبز پر سلولی ۲) دریازی ۳) دارای تناوب نسل ( دارای اسپورفیت دیپلوییدی و گامتوفیت هاپلوییدی)

تولید مثل جنسی در کاهوی دریایی:

۱) اسپورفیت دیپلوییدی دارای سلولهای تولید مثلی موسوم به اسپورانژ است که با میوز تولید زئوسپور های هاپلویید را می کند.

۲) از رشد زئوسپورها ( هاگ ها) گامتوفیت پر سلولی حاصل می شود وگامتوفیت بالغ با میتوز گامت تولید می کند.

۳) دو گامت با هم لقاح انجام داده و به اسپورفیتی جدید تبدیل می شوند.

ویژگی های اسپیروژیر: ( جلبکی پرسلولی) ۱) جلبک سبز پر سلولی ( کلنی) ۲) رشته ای شکل و ساکن آب ۳) دارای کلوپلاست نواری شکل ۴)دارای سلول های هاپلوییدی ۵) تولید مثل جنسی به روش هم جوشی

تولید مثل جنسی در اسپیروژیر:

۱) دو رشته اسپیروژیر در مجاور هم قرار گرفته و سپس از هر سلول زایده ای به سمت سلول مجاور فرستاده می شود.

۲) با از بین رفتن دیواره سلول در محل تماس هسته یک رشته وارد سلول دیگر شده و زیگوت ایجاد می شود.

۳) از رویش زیگوت ها در محیطهای مناسب رشته های هاپلوییدی خارج می شود.

ویژگی های آمیب ها

۱) تک سلولی یوکاریوت ۲) دارای برآمدگی های سیتوپلاسمی موسوم به پای کاذب ( جهت تغذیه و حرکت) ۳) فاقد دیواره سلولی ( پاهای کاذب از هر بخشی از سلول بیرون می زند) ۴) ساکن آب های شیرین و شور و خاک های مرطوب ۵) فاقد میو و تولید مثل جنسی و دارای تولید مثل غیرجنسی و میتوز ۶) اغلب دارای زندگی آزاد و فاقد زندگی انگلی ۷) آمیب اسهال خونی از راه غذا و آب های آلوده منتقل می شود.

وِیژگی های روزن داران

۱) دریازی موجود در ماسه های دریایی یا متصل به اجسام و بدن موجودات ۲) دارای پوسته ای سوراخ دار و آهکی و محکم (از تجمع آن ها سنگ های آهکی حاصل می آید) ۳) حلزونی شکل ۴) دارای برآمدگی های سیتوپلاسمی خارج شده از سوراخ ها ( جهت تغذیه و حرکت) ۵) برخی از جلبک های سبز همزیست در زیر پوسته خود تغذیه می کنند.

فصل دهم: آغازیان

ویژگی های دیاتوم ها

۱) تک سلولی فتوسنتز کننده ۲) دیواره سلولی دو قسمتی و سیلیسی با تزیینات خاص ( در نتیجه رسوبات ضخیم ایجاد سنگ های سیلیسی را می نمایند) ۳) دیاتوم های ساکن دریاها مهمترین تولیدکننده های زنجیره های غذایی می باشند ۴) در نتیجه سر خوردن بر روی مواد شیمیایی ترشح شده از منافذ پوست حرکت می کنند ۵) دارای تقارن شعاعی ( چرخی) یا دوطرفه ( قوطی واکس)

۶) دارای سلول های هاپلویید ۷) معمولا دارای تولید مثل غیرجنسی و گاها تولید مثل جنسی