سوالات کامل ضمن خدمت سنجش آغازین-نهایی

بازدید: 3143 بازدید

سوالات کامل ضمن خدمت سنجش آغازین-نهایی

[stextbox id=’info’]سوالات کامل ضمن خدمت سنجش آغازین-نهایی[/stextbox]

 

 

۱.ابزارهای کمی و کیفی در فرآیند سنجش آغازین به معلم کمک میکند تا ……

جواب: پیش آموخته های دانش آموزان را بسنجد.

۲.اجرای سنجش آغازین در سنجش کدام مورد مؤثر است؟

پیش آموخته های دانش آموزان

۳.احولا پرسی معلم با یکایک دانش آموزان جزو کدام منابع گرو آوری اطلاعات دسته بندی می شود ؟

مشاهدات

۴.ارائه کلاسی در کدام دسته از ابزارهای سنجش آغازین طبقه بندی میشوند؟

کیفی – توصیفی

۵.ارزشیابی عملکرد توسط چند گروه باید انجام شود ؟

باید حتما توسط یک فرد انجام شود .

۶.از لاگوی کرک پاتریک در کدام مفهوم آموزشی استفاده می شود ؟

سنجش آغازین

۷.از آزمون ها در کدام مرحله از نقشه مفهومی سنجش آغازین استفاده می شود ؟

فعلایت های پیش از آغاز مدرسه

۸.از پیش آزمون ها در کدام مرحله از نقشه مفهومی سنجش آغازین استفاده می شود ؟

فعلایت های دو هفته آغازین مدرسه

۹.اطلاعات دست اول در مورد دانش آموزان از کدام منبع به دست می آید ؟

 اولیا

انتقال آموخته ها در تعریف کدام مورد به کار می رود ؟

یادگیری

 

 

۱۱.انتقال گروهی آموختهها در میان دانش آموزان به کدام روش تسهیل کننده انتقال یادگیری اشاره دارد؟

 سود جستن از یادگیری دوسویه

 

۱۲.انتقال نزدیک و دور از ابعاد انتقال کدام مفهوم است ؟

 خود ارزیابی

 

۱۳.ایجاد اعتماد لازم برای یادگیری به کدام روش تسهیل کننده انتقال یادگیری اشاره دارد؟

ایجاد آمادگی در یادگیرنده

 

۱۴.ایجاد انگیزه در دانش آموزان برای مطرح کردن ایده ها به کدام روش سنجش از آموخته های دانش ۱۴

اجرای  آموزان اشاره دارد ؟

بارش مغزی

 

۱۵.ایجاد آمادگی در یادگیرنده کدام مورد را تسهیل میکند؟

انتقال یادگیری

 

۱۶.این جمله از آزوبل مبنی بر اینکه بای یادگیری باید میان » آموخته های پیشین و آموخته های جدید

فراگیرندگان پیوند برقرار کرد ٬ نشان دهنده ی اهمیت کدام مفهوم است ؟

سنجش آغازین

 

۱۷.این جمله که » بهترین کار آن است که معلم تمرین هایی برای دانش آموزان در نظر بگیرد تا در مرحله

عمل شاهد چگونگی رفتار آنان باشد . « به کدام حوزه از فعلایت های دو هفته آغازین مدرسه اشاره دارد

؟

پیش آزمون

۱۸.این جمله که »سنجش آغازین معلم را در جریان توانمندیها و کاستیهای دانش آموزان هنگام ورود به

کلاس درس قرار میدهد.« به چه معناست؟

سنجش آغازین پیشآموختههای دانش آموزان را میسنجد.

۱۹.این عبارت در تعریف کدام گزینه به کار میرود: »آزمونهایی هستند که برای اندازهگیری تسلط ۱۹

یادگیرندگان بر اهداف یادگیری به کار میروند.«

سنجش آغازین

۲۰.اینکه یادگیرنده به چه میزان و با چه کیفیتی می تواند مسیر یادگیری آتی را طی کند جزء کدام سطوح

۲۱.ارزشیابی کرک پاتریک است ؟

نتیجه

 

آخرین حلقه تصمیم گیری در مورد اجرای برنامه درسی کدام گزینه است؟

معلم

 

آزمون های پر کردنی و انشایی در کدام دسته از ابزارهای سنجش آغازین طبقهبندی میشوند؟

کمی

آزمون های جورکردنی در کدام دسته از ابزارهای سنجش آغازین طبقهبندی میشوند؟

 کمی

 

آزمون های چند گزینه ای در کدام دسته از ابزارهای سنجش آغازین طبقه بندی می شوند ؟

 کمی

 

 1. آزمون های دارای روایی از مؤلفه های کدام حوزه در نقشه مفهومی سنجش آغازین محسوب میشود؟ معیارهای سنجش آغازین

 

 1. آزمون های صحیح و غلط در کدام دسته از ابزارهای سنجش آغازین طبقه بندی می شوند ؟

 کمی

 

۲۸.آزمون های فهرست کردنی از ابزارهای …. و کارپوشه از ابزارهای …. در سنجش آغازین محسوب

میشوند؟

کمی / کیفی – توصیفی

 

 1. آزمون های کوتاه پاسخ در کدام دسته از ابزارهای سنجش آغازین طبقهبندی میشوند؟

 کمی

 

 1. با توجه به مفهوم انتقال یادگیری٬ سنجش آغازین به معلم کمک میکند تا نشان دهد:

دانش آموزان چقدر در انتقال آموخته های خود توانا هستند .

 

 1. بر پایه آموزه های روانشناسی تربیتی نخستین جوانههای انتقال یادگیری در کجا اتفاق میافتد؟

کلاس درس

 

 1. به کدام موضوعات در کارت های گزارش پرداخته می شود ؟

وضعیت اولیه دانش آموز در ابتدای سلا تحصیلی

 

۳۳.بهترین و جامع ترین اطلاعات درباره دانش آموزان پیش از گشایش مدرسه و پیش از آنکه دانش آموزان

در دسترس باشند٬ کدام است؟

اسناد مدرسه

 1. بهره گیری از نقشه مفهومی یکی از روش های سنجش ….. می باشد .

 پیش آموخته های دانش آموز

 

 1. پرسش و پاسخ شفاهی و نگارش در کدام دسته از ابزارهای سنجش آغازین طبقه بندی می شوند ؟

کیفی – توصیفی

 

۳۶.تعریف انتقال آموخته ها به صورت معنادار از محیطی به محیط دیگر به این معناست که دانشآموز قادر …….

آموخته های خود را در موقعیتهای گوناگون به کار بگیرد.

 

 1. تکلایف عملکردی در کدام دسته از ابزارهای سنجش آغازین طبقه بندی می شوند ؟

کیفی – توصیفی

 

 1. تمام تعاریفی که در مورد انتقال یادگیری بیان می شوند کدام ویژگی را مورد تاکید قرار می دهند ؟ توجه به کارآمدی آموخته ها در یک موقعیت جدید

 

 1. توجه به اهداف خاص برنامه درسی در کدام رویکرد سنجش آغازین محقق میشود؟

کسب تسلط بر اهداف ویژه

 

 1. توجه به یادگیری عمیق در دانش آموزان از معیارهای اساسی کدام مفهوم می باشد ؟

 سنجش آغازین

 

 1. تهیه نقشه مفهومی و کاربرد آن برای سنجش آغازین چند گام دارد ؟

۴ ( مشکوک )

 

 1. جلوگیری از تکرار برخی آزمون ها و بررسی ها از فواید کدام گزینه محسوب میشود؟

اسناد مدرسه

 

 1. چرا در فرآیند سنجش آغازین باید به شک های دانش آموزان توجه نشان داد ؟

زیرا با این کار اعتبار سنجش افزایش می یابد .

 

 1. چرا سنجش آغازین زمینه ساز یادگیری معنادار برای دانش آموزان محسوب میشود؟

زیرا میان آموخته های پیشین و آموخته های جدید ارتباط برقرار میکند.

 

 1. چطور می توان روایی را در سنجش آغازین افزایش داد ؟

 توجه مرتب به تفاوت های مشاهده

 

 1. چند لاگوی انتقال یادگیری وجود دارد ؟ ۱۰ ( مشکوک )

 

 1. خود سنجشی آغازین از دانش آموزان در فرایند سنجش آغازین به چه معناست ؟

درخواست به دانش آموزان برای ارائه اطلاعات در مورد موضوعی که قرار است تدریس شود .

 

 1. در ارتباط با دو مفهوم سنجش و آموزش کدام گزینه صحیح میباشد؟

 فرایند سنجش پیش از آموزش آغاز میشود.

 1. در ارزشیابی سنجش آغازین برای کدام پرسش پاسخ مناسب پیدا خواهیم کرد ؟

آیا دانش آموزان برای یادگیری مواد آموزشی منظور شده اشتیاق دارند ؟

 1. در بسیاری از مدارس دنیا بسیاری از بازده های یادگیری بر اساس …. مورد ارزشیابی قرار می گیرند . رفتار دانش آموزان
 1. در رابطه با تفاوت سنجش و ارزشیابی باید اشاره کرد که …

فرایند سنجش پیش از آموزش آغاز میشود.

 

۵۲.در کدام رویکرد سنجش آغازین از دانش آموزان انتظار می رود تا آموخته های خود را در داخل

ساختارهایی طبقه بندی کنند ؟

ساختار دانشی

 

۵۳.در کدام رویکرد سنجش آغازین از یادگیرنده انتظار می رود تا تمام مولفه ها برای حل مسلاه را به کار

گیرد ؟

حل مسعله

 

۵۴.در کدام سطح از لاگوی کرک پاتریک این پرسش که »آیا آنچه آموخته شد جای خود را در ساختار

فیزیکی یادگیرنده پیدا کرده است؟« مطرح میشود؟

رفتار

 

۵۵.در کدام سطح از لاگوی کرک پاتریک این پرسش که »آیا دانش آموزان آموختههایی که قصد آموزش آنها

را داشتهایم آموختهاند؟« مطرح میشود؟

یادگیری

 

۵۶.در کدام سطح از لاگوی کرک پاتریک این پرسش که »آیا رفتار آموخته شده دانشآموز حاصل مطلوبی

دارد ؟« مطرح میشود؟

نتیجه

 1. در مورد آزمون جور کردنی کدام گزینه نادرست است ؟

 احتملا حدس زدن پایین است .

 1. دسته بندی پلکانی اهداف در کدام تعریف از انتقال یادگیری مورد نظر قرار گرفته است؟

انتقال آموخته ها از یک زمینه یادگیری به زمینه دیگر

 

 1. روزنگار شامل …… و ……. می باشد .

 هدف و کاربرد

 

 1. روش های سنجش و ارزشیابی اصیل کدام است ؟

 امتحان کتبی

 

 1. رویکرد تدوین از رویکردهای مورداستفاده در کدام مورد است ؟

 رویکرد تدوین

 

۶۲.. رویکردهای سنجش آغازین به معلم کمک می کنند تا دریابد …

آنچه را که دانش آموزان از پیش آموخته اند می توانند در موقعین جدید به کار برند .

 

 1. .زمان بر نبودن فرآیند سنجش آغازین به کدام معیار در این مفهوم اشاره دارد ؟

 عملی بودن

 

 1. سطح واکنش در لاگوی کرک پاتریک به کدام مورد می پردازد ؟

دانش آموز چطور به تجربه تازه یک واحد یادگیری عکس لاعمل نشان می دهد .

 1. سنجش آغازین با کدام نقش در مدرسه ارتباط دارد ؟

 هم معلم و هم دانش آموز

 

 1. سنجش آغازین به چه کار معلمان میآید؟

سنجش آغازین ابزاری مهم برای یاری به معلم با هدف هماهنگ سازی فعلایتهای آموزشی است.

 

 1. سنجش آغازین به چه منظور انجام می گیرد ؟

شناسایی نتایج

 

 1. سنجش آغازین چگونه نگارش طرح درس را برای معلمان تسهیل میکند؟

از طریق سنجش پیشآموخته های دانشآموز و نشان دادن توانمندی ها و کاستی های موجود

 

 1. سنجش آغازین چه ارتباطی با طرح درس دارد ؟

سنجش آغازین کمک می کند تا اطلاعات لازم برای تهیه طرح درس در اختیار معلم قرار بگیرد .

 

 1. سنجش رفتار ورودی در کدام دسته از فعلایت های دو هفته آغازین مدرسه قرار می گیرد ؟

سنجش آغازین

 

 1. طرح درس کارآمد ٬ موثر و سازنده کدام مورد است ؟

 انجام سنجش آغازین

 

 1. طرح درس کارآمد ٬ موثر و سازنده نیازمند کدام مورد است ؟

 معلمان مجرب

 

 1. عدم واکنش مثبت دانش آموز به تجربه تازه یک واحد یادگیری به چه معنایی است ؟

دانش آموز فقط به صورت تکلیفی فعلایت یادگیری را به همراه معلم پیش خواهد برد .

 

 1. فعلایتهای پیش از آغاز مدرسه به کدام نقش در مدرسه توجه دارد؟

 دانش آموز

 

 1. کاربست اثربخش مهارتهای آموخته شده در محیط کار در تعریف کدام گزینه مورد استفاده قرار میگیرد؟ انتقال یادگیری

 

 1. کارپوشه نمایانگر چیست ؟

 دربرگیرنده بخشی از کارهای برگزیده دانش آموزان

 

 1. کارت های گزارش در کدام زیر مجموعه از نقشه مفهومی سنجش آغازین دسته بندی می شود ؟ فعلایت های پیش از آغاز مدرسه

 

 1. کتاب راهنمای سنجش ارزشیابی آغازین به قلم کیست ؟

دکتر آقازاده

 

 1. کتاب روانشناسی تربیتی از نگاه شناختی ٬ تلایف کیست ؟

آزوبل

 

 1. کدام ابزار سنجش به ما کمک می کند تا مهارت های علای ذهنی را مورد سنجش قرار دهیم ؟

 مصاحبه

 

 1. کدام آزمون برای معلم ساده تر است ؟

 آزمون جور کردن

 

۸۲.کدام روش سنجش پیشآموخته ها فرصت میدهد تا به راحتی و بدون آنکه دانش آموزان احساس فشار

کنند باورها و عقاید خود را بیان کنند؟

بارش مغزی

 

 1. کدام رویکرد در سنجش آغازین به بررسی آمادگی دانش آموزان برای آموختن در سلا جدید میپردازد؟ تشخیص خطای عملکردی

 

۸۴.کدام رویکرد سنجش آغازین حل مسائل خوش ساختار یا بد ساختار توسط دانش آموزان را مورد توجه ۸۳

قرار می دهد ؟

رویکرد مولفه های حل مسله

 1. کدام رویکرد سنجش آغازین در یافتن مقدمات لازم برای تدریس جدید به معلم یاری میرساند؟

 کسب تسلط بر اهداف ویژه

 

 1. کدام گزاره در مورد ابزارهای مورد استفاده در سنجش آغازین صحیح می باشد ؟

باید هم از ابزارهای کمی و هم ابزارهای کیفی برای این منظور بهره گرفت .

 

 1. کدام گزینه از روشهای سنجش پیش آموختههای دانش آموزان محسوب میشود؟

سنجش آغازین

 

۸۸.کدام گزینه بنیان بسیاری از تصمیمات آموزشی معلم و ماهیت تعاملات معلم – دانش آموزی را شکل می

دهد ؟

پیشرفت های قبلی

 

۸۹.کدام گزینه به »عصاره باورهای معلم درباره توانمندی های دانشی٬ نگرشی و مهارتی دانش آموزان«

اشاره دارد؟

انتظارات

 

 1. کدام گزینه به انتظارات معلم از دانش آموزان شکل می دهد ؟

 محبوبیت در بین همکلاسی ها

 

 1. کدام گزینه به انتظارات معلم درباره سنجش آغازین اشاره دارد ؟

 انتظارات رفتاری

 

۹۲.کدام گزینه به آخرین گام معلم در مشاهده اشاره دارد ؟

تعیین ویژگی ها

 

 1. کدام گزینه به دومین گام معلم در مشاهده اشاره دارد ؟

تفسیر داده های حاصل از مشاهده

 

 1. کدام گزینه به روش های سنجش پیش آموخته های دانش آموزان اشاره دارد ؟

 صحبت با معلمان سال قبل

 

 1. کدام گزینه به فعلایت های پیش از آغاز مدرسه برای سنجش آغازین دانش آموزان اشاره دارد؟

 تهیه پرونده دانش آموزان

 

 1. کدام گزینه به قضاوت دربارهی اثربخشی مدارس٬ نظامها و سیاستهای مدرسه میپردازد؟

 ارزشیابی

 1. کدام گزینه به مرحله اول برنامهریزی سنجش و ارزشیابی اشاره دارد؟

 تعیین هدف سنجش و ارزشیابی

 

 1. کدام گزینه به مرحله آخر برنامهریزی سنجش و ارزشیابی اشاره دارد؟

 استفاده از جدول مشخصات برای تهیه آزمون

 

 1. کدام گزینه به معیار سنجش آغازین برای معلمان اشاره میکند؟

 داشتن روش های متناسب

 

 1. کدام گزینه به هدف مصاحبه اشاره دارد ؟

 شناسایی توانایی شناختی

 

۱۰۱.کدام گزینه جز اطلاعات مورد سنجش ایراسین در بحث سنجش و ارزشیابی تنظیم کننده و یا استعداد یابی

نمی باشد ؟

مهارت های اختصاصی دانش آموز

 

 1. کدام گزینه جز فعلایت های دو هفته آغازین مدرسه محسوب نمی شود؟

 آزمون ها

 

 1. کدام گزینه جز مقدمات تغییر رفتار نمی باشد ؟

تقویت منفی

 

 1. کدام گزینه جزء معیارهای سنجش آغازین کیفی نمیباشد؟

 برون داد

 

 1. کدام گزینه در توجیه دلیل عدم توانایی در رفع همه بدفهمی ها صحیح می باشد ؟

 تجربیات شخصی و فردی

 

۱۰۶.کدام گزینه صحیح می باشد ؟

فرایند سنجش پیشتر از فرایند آموزش آغاز میشود.

 

 1. کدام معیار به سنجش آغازین کیفی اشاره دارد؟

 داشتن اهداف یادگیری روشن و متناسب

 

 1. کدام مورد در قلاب دانستنی ها به یادگیرندگان ارائه می شود ؟

دانش بیانی

 

۱۰۹.گونه ای از سنجش که پیش از آغاز سلا تحصیلی شروع می شود و به مدت ۱ تا ۲ هفته پس از شروع

مدرسه نیز ادامه می یابد تعریف کدام گزینه به کار می رود ؟

ارزیابی آغازین

 

 1. مستند سازی از اهداف استفاده کدام ابزار است ؟

 کار پوشه

 

 1. مشاهده جوانه های یادگیری توسط معلم به کدام روش تسهیل کننده انتقال یادگیری اشاره دارد؟

 ایجاد فرصت تمرین و تکرار

 

 1. مفهوم تحلیل سازمانی به کدام رویکرد در سنجش آغازین اشاره دارد؟

 رویکرد تدوین نیمرخ قوت و ضعف

 

 1. منظور از معیار »پیامدهای مثبت« در سنجش آغازین چیست؟

اگر پیامدهای مثبت وجود نداشته باشد٬ نیاز به سنجش آغازین نیست.

 

 1. مواد کدام آزمون می تواند بازده ها و مهارت های یادگیرنده را ارزشیابی کند ؟

آزمون عملکرد محور

 

 1. موفقیت معلمان در توانمندسازی دانش آموزان برای انتقال یادگیری نیازمند کدام مورد است ؟

 نگارش طرح درس نظام دار

 

 1. مهم ترین تصمیم ها برای نگارش طرح درس چه زمانی اتفاق می افتد ؟

 قبل از آموزش

 

 1. نشانه گرفتن فرصت شایسته برای انتقال یادگیری نیازمند چیست؟

 تهیه طرح درس

 

 1. نشستی که به صورت رسمی و غیر رسمی اتفاق می افتد چه نام دارد ؟

 جلسه

 

 1. نظام دار بودن طرح درس به چه معناست ؟

طرح درس بر مبنای شواهدی است که معلم از موقعیت های مختلف نسبت به یادگیرنده کسب کرده است .

 

 1. نقشه مفهومی سنجش آغازین شامل کدام گزینه می شود ؟

 فعلایت های دو هفته آغازین مدرسه

 

 1. نگارش یکی از ابزارهای …. می باشد .

 سنجش

 

 1. نمایش/روزنگار و مشاهده در کدام دسته از ابزارهای سنجش آغازین طبقهبندی میشوند؟

 کیفی – توصیفی

 

 1. هماهنگی اهداف یادگیری با روشهای سنجش از معیارهای کدام گزینه است؟

 طراحی سوال

 

۱۲۴.یک دسته تکلیف یا سولا که به قصد ایجاد فرصت برای دانش آموز جهت نشان دادن رفتار مورد انتظار

طراحی شده است در تعریف کدام گزینه به کهر می رود ؟

آزمون

 

 1. یکی از دغدغه های اساسی در نظام های آموزشی کارآمد …. است .

 سنجش آغازین

 

 1. یکی از محدودیت های آزمون نامگذاری کدام است ؟

 از توانایی خواندن یادگیرنده اثر می پذیرد .

 

 

 

کانال ضمن خدمت شمیم دانش