تجربه های معلمی(بیش فعال)

بازدید: 926 بازدید
تجربه های معلمی(بیش فعال)
teach98.ir

 

تجربه های معلمی(بیش فعال)

در دو سال متوالی از سالهای تدریسم با یک دانش آموز بیش فعال و پر جنب وجوش درس داشتم که در هر سال یک برخورد متفاوت با او داشتم و یک نتیجه متفاوت گرفتم.

در سال اول در مقابل شیطنت های بیش از حد این دانش آموز من عکس العمل سختی نشان میدادم و برخورد جدی داشتم و با توهین او را از کلاس اخراج می کردم ولی شیطنت های این دانش آموز نه تنها کمتر نشد بلکه روز به روز بیشتر هم شده بود.

در سال دوم برخورد خود را عوض کردم و از همان اول سال از بابت نمره ای که در امتحانات سال قبل علارقم نبودن انتظار از وی بدست آورده بود او را تحسین کردم و از آن روز در مقابل هر حرکت کوچکی شروع به تحسین او کردم.

کار به آنجا رسید که حتی وقتی این فرد شیطنت انجام می داد من محترمانه از او می خواستم که کلاس را ترک کند و او نیز در کمال احترام با قبول اشتباه خود کلاس را ترک می کرد.

من بعد از این ماجرا متوجه تاثیر فوق العاده تحسین در امر کلاس داری شدم.

متشکرم.یا حق


♣سایت تدریس ایران