تجربه های خاص معلمی-اعتماد

بازدید: 1412 بازدید
تجربه های خاص معلمی-اعتماد
teach98.ir

تجربه های خاص معلمی-اعتماد

 

ببینید ما انسانیم و شغلی را انتخاب میکنیم و فردای جامعه  از ما انتظار دارد یعنی ما فردا را می خواهیم بسازیم .

من خودم را هیچ وقت بالا تر از روستاییان ندیدم و به عنوان معلم به انجا وارد شدم و همیشه به انها احترام میگذاشتم

میخواستم از اوضاع بچه ها با خبر شوم و گاهی اوقات دست ان ها را میگرفتم و به خانه ی ان ها میرفتم و سر سفره ی ان ها هر چه بود مینشستم و ان ها دست پاچه میشدند و میگفتم پیاز را بیاورید و با این که غذا تخم مرغی بیشتر نبود ,همان را قسمت میکردم و میخوردم و ان ها به من اعتماد میکردند