آزمون آنلاین کتاب خوانی-پایه چهارم ابتدایی

آزمون آنلاین علوم ششم

تعداد سوال: 15

تعداد صفحه: 1

سال طراحی: 99

نام درس: کتاب خوانی

موضوع:

سفر به شهر سلیمان

 

مواد امتحانی

کتاب خوانی پایه چهارم

شروع آزمون