آزمون آنلاین فارسی و علوم ششم

آزمون آنلاین علوم ششم

تعداد سوال: 20

تعداد صفحه: 1

سال طراحی: 99

نام درس: فارسی و علوم تجربی

موضوع:

فارسی : درس 12 تا 16

علوم : درس 6 تا 10

 

مواد امتحانی

فارسی ششم-درس12تا16

علوم ششم-درس 6 تا 10

شروع آزمون