آزمون آنلاین فارسی ششم-درس 12 تا 16

آزمون آنلاین علوم ششم

تعداد سوال: 10

تعداد صفحه: 1

سال طراحی: 99

نام درس: فارسی ششم ابتدایی

موضوع:

فارسی : درس 12 تا 16

 

مواد امتحانی

فارسی ششم-درس12تا16

شروع آزمون