آزمون آنلاین ارزشیابی تشخیصی ششم

آزمون آنلاین کتاب خوانی-پایه پنجم و ششم ابتدایی    

آزمون آنلاین ارزشیابی تشخیصی ششم

 

تعداد سوال: 21

تعداد صفحه: 1

 طراحی:  جدید

موضوع: کل دروس پنجم

 

مواد امتحانی

تشخیصی ششم

شروع آزمون