×
خرید
آموزش فصل سوم ریاضی دوم ابتدایی
۵,۰۰۰ تومان

آموزش فصل سوم ریاضی دوم ابتدایی

خرید
آموزش فصل سوم ریاضی دوم ابتدایی
۱,۰۰۰ تومان

فیلم آموزش ضرب کسرهای بزرگتر از واحد با شکل

خرید
آموزش فصل سوم ریاضی دوم ابتدایی
۲,۰۰۰ تومان

فیلم آموزشی تقسیم کسر بزرگتر از واحد بر بزرگتر از واحد به کمک شکل

خرید
آموزش فصل سوم ریاضی دوم ابتدایی
۲,۰۰۰ تومان

فیلم آموزشی جمع و تفریق کسرها به کمک کوچکترین مخرج مشترک

خرید
آموزش فصل سوم ریاضی دوم ابتدایی
۲,۰۰۰ تومان

فیلم آموزش تقسیم کسر بر عدد صحیح به کمک شکل

خرید
آموزش فصل سوم ریاضی دوم ابتدایی
۲,۰۰۰ تومان

تقسیم عدد صحیح بر کسر به کمک شکل-ششم ابتدایی

خرید
آموزش فصل سوم ریاضی دوم ابتدایی
۲,۰۰۰ تومان

فیلم آموزشی تقسیم کسرهای کوچکتر از واحد به کمک شکل

خرید
آموزش فصل سوم ریاضی دوم ابتدایی
۴,۰۰۰ تومان

فیلم آموزش ساخت درخت کاغذی-تمرین جمع و تفریق

خرید
آموزش فصل سوم ریاضی دوم ابتدایی
۵,۰۰۰ تومان

فیلم ساخت جدول سودوکو-جدول شگفت انگیز

خرید
آموزش فصل سوم ریاضی دوم ابتدایی
۵,۰۰۰ تومان

تدریس حروف آ و ب-جشن آب اول ابتدایی

به زودی
به زودی

اضافه کردن محصول یا فایل در سایت تدریس ایران

خرید
فیلم آموزش ضرب اعداد چند رقمی در اعداد چند رقمی
۱,۰۰۰ تومان

فیلم آموزش ضرب اعداد چند رقمی در اعداد چند رقمی

خرید
فیلم آموزش ضرب عدد در کسر بزرگتر از واحد-ششم ابتدایی
۱,۵۰۰ تومان

فیلم آموزش ضرب عدد در کسر بزرگتر از واحد-ششم ابتدایی

خرید
فیلم آموزش ضرب عدد مخلوط در عدد مخلوط-ششم ابتدایی
۱,۵۰۰ تومان

فیلم آموزش ضرب عدد مخلوط در عدد مخلوط-ششم ابتدایی

خرید
آموزش ضرب عدد در کسر کوچکتر از واحد- ششم ابتدایی
۱,۵۰۰ تومان

آموزش ضرب عدد در کسر کوچکتر از واحد- ششم ابتدایی

خرید
۱,۵۰۰ تومان

فیلم آموزش ضرب کسر کوچکتر از واحد در عدد-ششم ابتدایی

خرید
فیلم آموزش ضرب کسرهای کوچکتر از واحد در کوچکتر از واحد
۱,۵۰۰ تومان

فیلم آموزش ضرب کسرهای کوچکتر از واحد در کوچکتر از واحد

خرید
فیلم آموزش تقسیم فرایندی-ششم ابتدایی
۱,۵۰۰ تومان

فیلم آموزش تقسیم فرایندی-ششم ابتدایی

0