طرح درس نگاره هفت-اول ابتدایی

۱۵۰۰ تومان

طرح درس معرفی عدد صحیح-ششم ابتدایی

۲۰۰۰ تومان

طرح درس انرژی صوتی و تبدیل آن به انرژی حرکتی

۲۰۰۰ تومان

طرح درس از گذشته تا آینده نان-دوم ابتدایی

۱۰۰۰ تومان

طرح درس هم مخرج کردن کسر ها-چهارم ابتدایی

۱۰۰۰ تومان

طرح درس شکست نور-پنجم ابتدایی

۱۰۰۰ تومان

طرح درس اندازه گیری مواد-سوم ابتدایی

۲۰۰۰ تومان

طرح درس راز نشانه ها-چهارم ابتدایی

۲۰۰۰ تومان

طرح درس ماده تغییر میکند-پنجم ابتدایی

۲۰۰۰ تومان

طرح درس بوی نرگس فارسی سوم ابتدایی

۲۰۰۰ تومان

طرح درس جمع اعداد اعشاری-ششم ابتدایی

۱۰۰۰ تومان

طرح درس کتابخانه ی کلاس ما-فارسی دوم دبستان

۲۰۰۰ تومان

طرح درس دفاع از میهن-فارسی پنجم ابتدایی

۲۰۰۰ تومان

طرح درس انرژی الکتریکی-علوم چهارم دبستان

۲۰۰۰ تومان
0