×
ادامه مطلب
طرح درس پنجره های شناخت-ششم ابتدایی
18 تیر 1397

طرح درس پنجره های شناخت-ششم ابتدایی

ادامه مطلب
طرح درس پنجره های شناخت-ششم ابتدایی
16 تیر 1397

طرح درس کشور ما چگونه اداره میشود

ادامه مطلب
طرح درس پنجره های شناخت-ششم ابتدایی
14 تیر 1397

چگونگی طراحی درس آزاد در دوره ابتدایی

ادامه مطلب
طرح درس پنجره های شناخت-ششم ابتدایی
1 تیر 1397

طرح درس تربیت بدنی نوبت اول-ششم ابتدایی

ادامه مطلب
طرح درس پنجره های شناخت-ششم ابتدایی
16 خرداد 1397

طرح درس وقتی بوعلی کودک بود-پنجم ابتدایی

ادامه مطلب
طرح درس پنجره های شناخت-ششم ابتدایی
15 خرداد 1397

طرح درس سالانه قرآن-دوم ابتدایی

ادامه مطلب
طرح درس پنجره های شناخت-ششم ابتدایی
24 اردیبهشت 1397

طرح درس ضرب عدد صحیح در کسر-پنجم ابتدایی

ادامه مطلب
طرح درس پنجره های شناخت-ششم ابتدایی
22 اردیبهشت 1397

طرح درس کودک شجاع-چهارم ابتدایی

ادامه مطلب
طرح درس پنجره های شناخت-ششم ابتدایی
21 اردیبهشت 1397

طرح درس سفره عمو عباس-دوم ابتدایی

ادامه مطلب
طرح درس پنجره های شناخت-ششم ابتدایی
19 اردیبهشت 1397

طرح درس ای ی ز-اول ابتدایی

ادامه مطلب
طرح درس پنجره های شناخت-ششم ابتدایی
16 اردیبهشت 1397

طرح درس ورزش و تربیت بدنی-چهارم ابتدایی

ادامه مطلب
طرح درس شگفتی های برگ-پایه ششم
12 اردیبهشت 1397

طرح درس شگفتی های برگ-پایه ششم

ادامه مطلب
طرح درس شگفتی های برگ-پایه ششم
5 اردیبهشت 1397

طرح درس سالانه مبانی علم رایانه-سوم ریاضی فیزیک

ادامه مطلب
طرح درس شگفتی های برگ-پایه ششم
5 اردیبهشت 1397

طرح درس روزانه مبانی علم رایانه-سوم ریاضی فیزیک

ادامه مطلب
طرح درس پنجره های شناخت-ششم ابتدایی
30 فروردین 1397

طرح درس ای یاد تو بر دل و زبان ها-ششم ابتدایی

ادامه مطلب
طرح درس پنجره های شناخت-ششم ابتدایی
17 فروردین 1397

طرح درس مفهوم تفریق-اول دبستان

ادامه مطلب
طرح درس پنجره های شناخت-ششم ابتدایی
15 فروردین 1397

طرح درس خیلی بزرگ خیلی کوچک-ششم ابتدایی

ادامه مطلب
مراحل نوشتن طرح درس
23 اسفند 1396

مراحل نوشتن طرح درس

ادامه مطلب
طرح درس پنجره های شناخت-ششم ابتدایی
14 اسفند 1396

طرح درس ماشین ها(حرکت و نیرو)-پنجم ابتدایی

ادامه مطلب
طرح درس پنجره های شناخت-ششم ابتدایی
11 اسفند 1396

طرح درس ساده کردن کسر ها-ششم ابتدایی

ادامه مطلب
طرح درس پنجره های شناخت-ششم ابتدایی
8 اسفند 1396

طرح درس ورزش و نیرو ۱ -ششم ابتدایی

0