کار سلول های نگهبان روزنه چیست؟

گزارش
پرسش

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

گزارش
انصراف

پاسخ ها ( 15 )

  0
  ۱۴۰۰/۱۲/۹ ۱۲:۰۸:۲۲

  Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  گزارش
  انصراف

  محافظت

  0
  ۱۴۰۰/۱۲/۹ ۱۲:۱۳:۴۱

  Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  گزارش
  انصراف

  دی اکسید کربن را جذب و اکسیژن را دفع می‌کنند

  0
  ۱۴۰۰/۱۲/۹ ۱۲:۱۴:۳۷

  Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  گزارش
  انصراف

  باز و بسته نگه داشتن روزنه های هوایی برگ را به عهده دارد

  0
  ۱۴۰۰/۱۲/۹ ۱۲:۱۵:۴۸

  Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  گزارش
  انصراف

  ۱فتو‌سنتز‌ ۲تعریق‌کنترل‌‌تعریق‌گیاه

  0
  ۱۴۰۰/۱۲/۹ ۱۲:۲۷:۵۳

  Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  گزارش
  انصراف

  باز و بسته نگه داشتن روزنه های هوایی برگ را به عهده دارد

  0
  ۱۴۰۰/۱۲/۹ ۱۳:۳۴:۳۶

  Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  گزارش
  انصراف

  بازوبسته نگه داشتن روزنه های هوایی برگ را برعهده دارد

  0
  ۱۴۰۰/۱۲/۹ ۱۴:۳۳:۰۹

  Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  گزارش
  انصراف

  کار سلول نگهبان محافظت از بدن و سلول ها بدن است

  0
  ۱۴۰۰/۱۲/۹ ۱۵:۲۹:۱۳

  Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  گزارش
  انصراف

  فتو سنتز و تعریف گیاه

  0
  ۱۴۰۰/۱۲/۹ ۱۸:۰۶:۲۶

  Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  گزارش
  انصراف

  گرفتن کربن دی اکسید از هوا است

  0
  ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ ۸:۵۹:۴۱

  Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  گزارش
  انصراف

  تولید گلبول های سفید

  0
  ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ ۱۳:۰۸:۲۹

  Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  گزارش
  انصراف

  ۱.فتو سنتز ۲.تعریف گیاه

  0
  ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ ۱۹:۴۳:۳۵

  Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  گزارش
  انصراف

  غذاسازی فتوسنتز

  0
  ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ ۹:۰۵:۰۹

  Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  گزارش
  انصراف

  کار نگهبانی از گیاه و برگ است مثلا آب اضافی برگ را به نقاط خشک گیاه میرسانن

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  گزارش
  انصراف

  ۱=کنترل تعریق گیاه
  ۲=فتوسنتز واکسیژن رسانی

  0
  ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ ۱۳:۳۱:۵۱

  Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  گزارش
  انصراف

  باز و بسته نگه داشتن روزنها هوایی برگ و فتوسنتز میباشد

ارسال یک پاسخ