پدیده ای که در آن دو تبدیل انرژی یا بیشتر انچام پذیرد؟

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

گزارش
انصراف

علوم ششم
انرژی

در حال پیشرفت 0
admin 1 سال ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ۱۰:۲۰:۴۹ 22 پاسخ 161 بازدیدها مدیر 0

پاسخ ها ( ۲۲ )

  0
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ۱۰:۲۲:۴۳

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  اسخراج گاز یانفت در زیر زمین

  0
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ۱۰:۲۳:۲۵

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  سوختن چوب. روشن بودن لامپ

  0
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ۱۰:۲۳:۴۰

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  سوختن زغال کوهنوردی انرژی برقی برای بخاری برقی.

  0
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ۱۰:۲۳:۵۸

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  ماشین کوکی

  0
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ۱۰:۲۴:۳۴

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  سوختن چوب که انرژی شیمیایی به انرژی نورانی و گرمایی تبدیل می شود.

  0
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ۱۰:۲۴:۵۶

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  ۱_سوختن چوب انرژی شیمیایی به انرژی گرمایی و نورانی.
  ۲_ در لامپ که انرژی الکتریکی به انرژی نورانی و گرمایی تبدیل میشود
  ۳_ در شمع روشن که انرژی شیمیایی به انرژی نورانی و گرمایی تبدیل می شود

  0
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ۱۰:۲۵:۲۰

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  انرژی حرکتی و انرژی هوای

  0
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ۱۰:۲۶:۳۲

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  انرژی

  0
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ۱۰:۲۷:۰۳

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  ح

  0
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ۱۰:۲۷:۳۵

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  مثلا در لامپ انرزی التریکی به انرزی نورانی و انرزی گرمایی تبدیل میشود

  0
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ۱۰:۲۸:۵۱

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  سوختن چوب که انرژی شیمیایی به انرژی نورانی و گرمایی تبدیل می شود.

  0
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ۱۰:۲۹:۲۰

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  در سوختن چوب، انرژی شیمیایی به انرژی گرمایی و انرژی نورانی تبدیل می شود. در لامپ، انرژی الکتریکی به انرژی نورانی و انرژی گرمایی تبدیل می شود. در شمع روشن، انرژی شیمیایی به انرژی نورانی و انرژی گرمایی تبدیل می شود.

  0
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ۱۰:۳۰:۲۱

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  اکتریکی ب انرژی حرارتی گرمای صوتی نوانی تبدیل میشود

  0
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ۱۰:۳۱:۱۸

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  سوختن چوب است که انرژی شیمیایی به انرژی گرمایی و نورانی تبدیل میشود

  0
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ۱۰:۳۲:۰۵

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  به چیزی میگویند که یک انرژی به انرژی دیگر تبدیل بشود .
  مثلا حرکت دست : انرژی حرکتی به گرمایی .
  مثلا پنکه : انرژی حرکتی به سرمایی.

  0
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ۱۰:۳۲:۲۳

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  کرم شب تاب مار ماهی سفره ماهی از خود نو و برق تولید میکنند

  0
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ۱۰:۳۲:۴۳

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  در سوختن چوب کبریت انرژی شیمیایی به انرژی گرمایی و انرژی نورانی تبدیل می‌شود

  در لامپ انرژی الکتریکی به انرژی نورانی و انرژی گرمایی تبدیل میشود

  0
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ۱۰:۳۴:۱۹

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  انرژی بادی به انرژی الکترکی در نیروگاه تولید برق بعد انرژی برق به انرژی حرکتی در پنکه

  0
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ۱۰:۳۵:۰۳

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  پدیده های دریایی

  0
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ۱۰:۳۵:۵۹

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  نیروی ذخیره شده در آب سدها وانتقال به توربین ها و تولید برق

  0
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ۱۰:۴۰:۵۲

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  در لامپ انرژی الکتریکی به نورانی وگرمایی تبدیل می شود. سوختن شمع به انرژی شیمیایی به انرژی گرمایی ونورانی تبدیل میشود

  0
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ۲۲:۱۹:۳۷

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  در لامپ انرژی الکتریکی به نورانیو گرمایی تبدیل میشود وپدیده های دریایی سوختن چوب انرژشیمیایی است

ارسال یک پاسخ