می خواهیم ۶/۶۹ سی سی از دارویی را در سه ظرف شیشه ای کوچک به طور مساوی بریزیم در هر ظرف چند سی سی از این دارو باید ریخت

گزارش
پرسش

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

گزارش
انصراف

ارسال یک پاسخ