مراحل هفت خان رستم را بگویید؟

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

گزارش
انصراف

فارسی ششم

حل شده 0
ناشناس 3 ماه 20 پاسخ ها 159 بازدیدها 1

پاسخ ها ( 20 )

 1. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  مبارزه با شیر گذشتن از بیابان مبارزه با اژدها مبارزه با جادوگر مبارزه با اولاد مبارزه با ارژنگ مبارزه با دیو سفید

 2. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  شیر_بیبان_اژدها_ جادوگر_اولاد _ ارژنگ دیو_دیو سفید

 3. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  خان یک: شیر قوی خان دوم : پشت سر گذاشتن بیابان سخت خان سوم: مبارزه با اژدها خان چهارم : مبارزه با جادوگر خان پنجم : مبارزه با اولاد خان ششم : مبارزه با ارژنگ دیو خان هفتم مبارزه با دیو سپید

 4. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  1_مبارزه با شیر2_بیابان و گرفتاری در آن3_نبرد با اژدها4_نبرد با جادوگر5_نبرد با اولاد دیو6_نبرد با ارژنگ دیو7_نبرد با دیو سپید

 5. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  خان اول
  شیر قوی پنجه
  خان دوم
  خستگی و تشنگی دریابان
  خان سوم
  اژدها
  خان چهارم
  جادوگر فریب کار
  خان پنجم
  دویوی به نام اولاد
  خان ششم
  ارژنگ دیو
  خان هفتم
  بزرگ دیوان. دیو سپید

 6. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  ۱_مبارزه با شیر قوی پنجه ۲_ پشت سرگذاشتن بیابان بزرگ ۳_ مبارزه با اژدها ۴_ مبارزه با جادوگر سخت ۵_مبارزه با اولاد ۶_ مبارزه با ارژنگ دیو ۷_ مبارزه با دیو سپید

 7. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  خان اول : مبارزه با شیر خان دوم : پشتسر گذاشتن بیابان سخت خان سوم مبارزه با اژدها خان چهارم : مبارزه با جادوگر خان پنجم : مبارزه با اولاد دیو خان ششم : مبارزه با ارژنگ دیو خان هفتم : مبارزه با دیو سپید

  -1

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  ۱ : شکست شیر
  ۲ :رد شدن از بیابان
  ۳ : مبارزه با اژدها
  ۴: مبارزه با جادو گر
  ۵ : مبارزه با دیو
  ۶: مبارزه با ارژنگ دیو
  ۷ : مبارزه با دیو سپید

  بهترین پاسخ
 8. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  مرحله ی اول:جنگیدن با شیر
  مرحله ی دوم:گذشتن از بیابان
  مرحله ی سوم:جنگیدن با اژده ها
  مرحله ی چهارم:جنگیدن با جادوگر
  مرحله ی پنجم:جنگیدن با عولاد
  مرحله ی ششم:جنگیدن با ارژنگ
  مرحله ی هفتم:جنگیدن با دیوسپید

 9. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  خان یک .مبارزه با شیر قوی پنجه .خان دوم پشت سر گذاشتن بیابان سخت و راه دراز .خان سوم مبارزه با اژدها .خان چهارم مبارزه با جادوگر .خان پنجم مبارزه با اولاد دیو .خان ششم مبارزه با ارژنگ دیو .خان هفتم مبارزه با دیو سپید

 10. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  خان اول شیر قوی پنجه خان دوم بیابانی سخت راپشسر گذاشت خان سوم اژدها خان چهارم باجادوگر خان پنجم دیوی بنام اولادخان ششم دیوی بنام ارژنگ خان هفتم بزرگدیوان بنام دیو سپید را سکست داد

 11. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  خان اول نبرد با شیر و خان دوم عبور خز بیابان سخت و راه دراز خسته تشنه پشت سر نهادن خان سوم نبرد با اژدها خان چهارم نبرد با جادوگر خان پنجم نبرد با دیوی به نامه اولاد خان ششم نبرد با ارژنگ دیو با کمک اولاد خان هفتم نبرد با بزرگ دیوان به نام دیو سپید

 12. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  ۱-مبارزه با شیر قوی پنجه
  ۲-مشت سر گذاشتن بیابان
  ۳-مبارزه با اژدها
  ۴-مبارزه با جادوگر
  ۵-مبارزه با دیوی به نام اولاد
  ۶-مبارزه با ارژنگ دیو
  ۷-مبارزه با دیو سیپید

 13. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  خان اول:مبارزه با شیر
  خان دوم:گذشتن از بیابان
  خان سوم:جنگیدن با اژدها
  خان چهارم:جنگیدن با جادوگر
  خان پنجم:جنگیدن با الاد
  خان ششم:جنگیدن با ارژنگ دیو
  خان هفتم:مبارزه با دیو سپید

 14. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  مبارزه با شیر
  گذشتن از بیابان
  مبارزه با اژدها
  مبارزه با جادوگر
  مبارزه با اولاد
  مبارزه با ارژنگ
  مبارزه با دیو سپید

 15. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  مبارزه با شیر
  گذشتن از بیابان
  مبارزه با اژدها
  مبارزه با جادوگر
  مبارزه با اولاد
  مبارزه با ارژنگ
  مبارزه با دیو سپید

 16. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  خان اول رستم شیر پنجه قوی را شکست داد
  خان دوم بیابان سخت را پشت سر گذاشت
  خان سوم سر اژده ها دراورد وان کشت
  خان چهارم وجادوگر راهم از پا دمیاورد
  خان پنجم مبارزه بادیوی به نام اولاد
  خان ششم مبارز ارژنگ دیو
  خان هفتم کشتن دیو سپید

 17. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  ۱‌شکست شیر قوی پنجه
  ۲بیابان سخت ودوشوار
  ۳مباره بااژدها
  ۴مبارزه با جادوگر
  ۵اولاددیو
  ۶مبارزه باارژنک دیو
  ۷باد سفید

 18. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  ۱مبارزه با شیر قوی پنجه
  ۲بیابان سخت ودوشوار
  ۳بااژدها
  ۴با جادوگر
  ۵اولاددیو
  ۶ارژنگ دیو
  ۷دیو سفید

ارسال یک پاسخ