فرق بین نهاد و فاعل ؟؟

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

گزارش
انصراف

😕

0
ارمینذ 2 ماه 0 پاسخ ها 52 بازدیدها 0

ارسال یک پاسخ

انتخاب