علامت سوال چه زاویه ای را نشان میدهد؟

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

گزارش
انصراف

به جای علامت سوال باید چه زاویه ای قرار دهیم؟

در حال پیشرفت 0
admin 6 ماه 11 پاسخ ها 183 بازدیدها مدیر 1

پاسخ ها ( ۱۱ )

 1. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  ۱۸۰-۱۳۰=۵۰

  ۵۰+۹۰=۱۴۰

  ۱۸۰_۱۴۰=۴۰

  ۱۸۰_۴۰=۱۴۰پاسخ علامت سوال ۱۴۰میباشد

 2. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  ۱۳۰-۱۸۰=۵۰

  ۵۰+۹۰=۱۴۰

  ۱۸۰-۱۴۰=۴۰

  ۱۸۰-۴۰=۱۴۰

 3. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  ۱۶۰

 4. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  ۱۸۰-۱۳۰=۵۰

  ۹۰+۵۰=۱۴۰

  ۱۸۰-۱۴۰=۴۰

  ۱۸۰-۴۰=۱۴۰جواب علامت سوال ۱۴۰ میباشد

 5. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  ۵۰=۱۳۰_۱۸۰

  ۱۴۰=۵۰+۹۰

  ۴۰=۱۴۰_۱۸۰

  ۱۴۰=۴۰_۱۸۰

  جواب علامت سوال:    ؟=۱۴۰

 6. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  ۹۰=۹۰_۱۸۰

  ۵۰=۱۳۰_۱۸۰

  ۱۴۰=۵۰+۹۰

  ۴۰=۱۴۰_۱۸۰

  ۱۴۰=۴۰_۱۸۰
  جواب ۱۴۰ درجه است

 7. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  ۱۳۰_۱۸۰=۵۰

  ۹۰+۵۰=۱۴۰

  ۱۴۰_۱۸۰=۱۴۰

  جواب۱۴۰درجه است

 8. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  جواب میشو ۱۴۰

  راه حل : اول ۱۸۰ را منهای ۱۳۰ میکنیم که جواب میشود ۵۰ حالا باید ۵۰ را + ۹۰ کنیم جواب میشود ۱۴۰ پس جای علامت سوال میشود ۱۴۰ و در جای خالی مثلث هم میشود ۴۰

  شاد باشید

 9. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  ۱۸۰-۱۳۰=۵۰

  ۵۰+۹۰=۱۴۰

  ۱۸۰ -۱۴۰=۴۰

 10. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  سلام ما ۱۸۰ منهای ۱۳۰ میکنیم جواب:۵۰٫ و۹۰ را بعزافع ۵۰ میکنیم که میشود جواب:۱۴۰٫وجواب آخر را حساب میکنیم و۱۸۰منهای ۱۴۰که جواب میشود:۱۴۰

ارسال یک پاسخ

انتخاب