تفاوت بین تولید خالص و ناخالص ملی با تولید خالص و ناخالص داخلی چیه؟

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

گزارش
انصراف

؟؟

0
ناشناس 2 هفته 0 پاسخ ها 19 بازدیدها 0

ارسال یک پاسخ

انتخاب