گزارش
پرسش
٩و ٠ و١و ٨ اینها گزینه های سوال هستند. و همچنین سوال مقدار تقریبی عدد 8/9 با تقریب کمتر از 10 کدام است؟ گزینه ها: 9و0و1و8

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

گزارش
انصراف
در حال پیشرفت 0
سایت 2 ماه 1 پاسخ 72 بازدیدها 0