کتاب کار ریاضی کاگو نهم

کتاب کار ریاضی کاگو نهم

 

کتاب کار ریاضی کاگو نهم

 

ویژگی کار طلایی:

تک درس

/ درسنامه و توضیحات در ابتدای هردرس

/آزمونک های تشریحی و خود ارزیابی بعد از هر درس

/ آزمونهای دی و خرداد درانتهای کتاب

/ فاقد پاسخنامه

خرید

کد تخفیف ۲۵ هزارتومانی (خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان)(اولین خرید)

REF7JNDSUZ0SK