کتاب پرسش های چهار گزینه ای انگلیسی نهم

کتاب پرسش های چهار گزینه ای انگلیسی نهم

کتاب پرسش های چهار گزینه ای انگلیسی نهم

 

ساختار هر یک ار دروس در این مجموعه عبارت است از:

Vocabulary

Building Vocabulary

Quiz Grammar

Focus Grammar

Quiz Reading

Comprehension Common suffixes

and Prefixes Listening Comprehension

خرید

کد تخفیف ۲۵ هزارتومانی (خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان)(اولین خرید)

REF7JNDSUZ0SK

 

مطالعه بیشتر