کتاب دروس آدینه کاگو ششم ابتدایی

بازدید: 396 بازدید

کتاب دروس آدینه کاگو ششم ابتدایی

کتاب دروس آدینه کاگو ششم ابتدایی

 

ویژگی آدینه:

سوالات استاندارد برای تمام دروس طبق بودجه بندی آموزش و پرورش برای ۲۸ هفته آموزشی و فاقد پاسخ* جمع بندی مطالب آموخته شده در هر ماه *برگه های پرفراژ دار جهت جداسازی برگه از کتاب جهت تصحیح آسان توسط معلم*در هفته اخر هر ماه نیز دو صفحه اضافه تر جهت مرور آموزش های درسهای ان ماه طراحی شده است .

درپایان هر نیمسال نیز دو صفحه تمرین جهت مرور خلاصه نیمسال برای دانش آموزان قرار داده شده.

تکالیفی نیز با عنوان (پیک نوروزی) طراحی شده است.

 

خرید