کتاب آموزش و آزمون عربی هفتم مبتکران – رشادت

بازدید: 365 بازدید

کتاب آموزش و آزمون عربی هفتم مبتکران – رشادت

 

کتاب «آموزش و آزمون عربی هفتم برای دانش آموزان تیزهوش» نوشتهی «مهدی وحدانی» است.

از ویژگیهای این کتاب میتوان به طراحی تمرینهای متعدد و هدفدار مربوط به صرف اسمها و فعلها (در قالب جدول صرف) و یادآوری مطالب آموخته شدهی درسهای قبلی و نشان دادن پیوستگی درسها به یکدیگر اشاره کرد.

در پشت جلد کتاب میخوانید:

«عربی هفتم برای دانش آموزان تیزهوش از مجموعهی رشادت، کتابی است که کلیهی مطالب عربی هفتم (پایهی اول دورهی اول متوسطه) را در سطح پیشرفته ارائه میدهد. دانشآموز، ابتدا با خلاصهی مباحث و نکتههای مهم هر درس با مثالهای متعدد آشنا میشود و با تمرینهایی بر این نکتهها تسلط مییابد.

سپس برای هر مبحث، آزمون تشریحی و سؤالهای چهارگزینهای را حل میکند.» این کتاب را انتشارات «مبتکران» منتشر کرده است.

خرید

کد تخفیف ۲۵ هزارتومانی (خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان)(اولین خرید)

REF7JNDSUZ0SK