پاورپوینت فصل ۶ از روانشناسی رشد

بازدید: 1293 بازدید
پاورپوینت فصل 6 از روانشناسی رشد
teach98.ir

 

پاورپوینت فصل ۶ از روانشناسی رشد

 

نمو فیزیکی از زمان تولد تا نوجوانی در قالب دو الگو صورت میگیرد

الف)نمو بسیار سریع ولی کاهش یابنده از تولد تا یک سالگی

ب) افزایش خطی و ثابت سالیانه  پس از یک سالگی.افزایش وزن و قد در سال اول زندگی

بسیار چشم گیر است

الگو های نمو,تفاوت فردی,فرهنگی,قومی,اجتماعی-اقتصادی گسترده ای مشاهده میشود قسمت های مختلف بدن با سرعت های مختلفی نمو میکنند.این نمو بر اصل سری-دمی,یعنی از سمت سر به سوی پا و از اصل مرکزی -محیطی ,از مرکز بدن به خارج منطبق میشود

سه دستگاه در بدن-دستگاه لنفاوی

,دستگاه تولید مثل و دستگاه عصبی مرکزی-از الگوی عمومی نمو وبقیه ی بدن و اندام ها تبعیت نمیکنند

رشد مغز و رسش عصبی شامل افزایش میلین دار شدن و رشد روز افسون راه های عصبی پیچیده است

قشر مخ,که بزرگترین بخش پیش مغز را تشکیل میدهد

در برگیرنده ی مراکز عالیتر مغز است که کنترل کارکرد های هوشی حسی,و حرکتی را برعهده دارد

 

پاورپوینت فصل ۶ از روانشناسی رشد

فایل pdf فصل ۶ از روانشناسی رشد