پاسخ نامه آزمون تیزهوشان ششم 1400-1399

پاسخ نامه آزمون تیزهوشان ششم 1400-1399

پاسخ نامه آزمون تیزهوشان ششم 1400-1399

 

 

آزمون تیز هوشان ششم به هفتم

(شامل دو دفترچه سوال)

دفترچه اول : ۶۰ سوال

دفترچه دوم: ۴۰ سوال

 

 

دفترچه ی اول

 

 

پاسخ سوال 1-آزمون تیزهوشان ششم 1400-1399

 

پاسخ سوال 2-آزمون تیزهوشان ششم 1400-1399

 

پاسخ سوال 3-آزمون تیزهوشان ششم 1400-1399

 

پاسخ سوال 4-آزمون تیزهوشان ششم 1400-1399

 

پاسخ سوال 5-آزمون تیزهوشان ششم 1400-1399

تدریس خصوصی تیزهوشان ششم

 

پاسخ سوال 6-آزمون تیزهوشان ششم 1400-1399

 

پاسخ سوال 7-آزمون تیزهوشان ششم 1400-1399

 

پاسخ سوال 8-آزمون تیزهوشان ششم 1400-1399

 

پاسخ سوال 9-آزمون تیزهوشان ششم 1400-1399

 

پاسخ سوال 10 تا 12-آزمون تیزهوشان ششم 1400-1399

 

پاسخ سوال 13-آزمون تیزهوشان ششم 1400-1399

 

پاسخ سوال 14-آزمون تیزهوشان ششم 1400-1399

 

پاسخ سوال 15-آزمون تیزهوشان ششم 1400-1399

 

پاسخ سوال 16-آزمون تیزهوشان ششم 1400-1399

 

پاسخ سوال 17 تا 20-آزمون تیزهوشان ششم 1400-1399

 

پاسخ سوال 21-آزمون تیزهوشان ششم 1400-1399

 

پاسخ سوال 22-آزمون تیزهوشان ششم 1400-1399

 

پاسخ سوال 23-آزمون تیزهوشان ششم 1400-1399

تدریس خصوصی تیزهوشان ششم

 

پاسخ سوال 24-آزمون تیزهوشان ششم 1400-1399

 

پاسخ سوال 25-آزمون تیزهوشان ششم 1400-1399

 

پاسخ سوال 26-آزمون تیزهوشان ششم 1400-1399

 

پاسخ سوال 27-آزمون تیزهوشان ششم 1400-1399

 

پاسخ سوال 28-آزمون تیزهوشان ششم 1400-1399

 

پاسخ سوال 29-آزمون تیزهوشان ششم 1400-1399

 

پاسخ سوال 30-آزمون تیزهوشان ششم 1400-1399

 

پاسخ سوال 31-آزمون تیزهوشان ششم 1400-1399

تدریس خصوصی تیزهوشان ششم

 

پاسخ سوال 32-آزمون تیزهوشان ششم 1400-1399

 

پاسخ سوال 33-آزمون تیزهوشان ششم 1400-1399

 

پاسخ سوال 34-آزمون تیزهوشان ششم 1400-1399

 

به زودی