پاسخ نامه آزمون تیزهوشان ششم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

بازدید: 618 بازدید

پاسخ نامه آزمون تیزهوشان ششم 1400-1399

پاسخ نامه آزمون تیزهوشان ششم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

 

 

آزمون تیز هوشان ششم به هفتم

(شامل دو دفترچه سوال)

دفترچه اول : ۶۰ سوال

دفترچه دوم: ۴۰ سوال

 

 

دفترچه ی اول

 

 

پاسخ سوال ۱-آزمون تیزهوشان ششم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

 

پاسخ سوال ۲-آزمون تیزهوشان ششم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

 

پاسخ سوال ۳-آزمون تیزهوشان ششم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

 

پاسخ سوال ۴-آزمون تیزهوشان ششم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

 

پاسخ سوال ۵-آزمون تیزهوشان ششم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

تدریس خصوصی تیزهوشان ششم

 

پاسخ سوال ۶-آزمون تیزهوشان ششم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

 

پاسخ سوال ۷-آزمون تیزهوشان ششم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

 

پاسخ سوال ۸-آزمون تیزهوشان ششم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

 

پاسخ سوال ۹-آزمون تیزهوشان ششم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

 

پاسخ سوال ۱۰ تا ۱۲-آزمون تیزهوشان ششم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

 

پاسخ سوال ۱۳-آزمون تیزهوشان ششم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

 

پاسخ سوال ۱۴-آزمون تیزهوشان ششم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

 

پاسخ سوال ۱۵-آزمون تیزهوشان ششم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

 

پاسخ سوال ۱۶-آزمون تیزهوشان ششم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

 

پاسخ سوال ۱۷ تا ۲۰-آزمون تیزهوشان ششم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

 

پاسخ سوال ۲۱-آزمون تیزهوشان ششم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

 

پاسخ سوال ۲۲-آزمون تیزهوشان ششم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

 

پاسخ سوال ۲۳-آزمون تیزهوشان ششم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

تدریس خصوصی تیزهوشان ششم

 

پاسخ سوال ۲۴-آزمون تیزهوشان ششم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

 

پاسخ سوال ۲۵-آزمون تیزهوشان ششم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

 

پاسخ سوال ۲۶-آزمون تیزهوشان ششم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

 

پاسخ سوال ۲۷-آزمون تیزهوشان ششم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

 

پاسخ سوال ۲۸-آزمون تیزهوشان ششم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

 

پاسخ سوال ۲۹-آزمون تیزهوشان ششم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

 

پاسخ سوال ۳۰-آزمون تیزهوشان ششم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

 

پاسخ سوال ۳۱-آزمون تیزهوشان ششم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

تدریس خصوصی تیزهوشان ششم

 

پاسخ سوال ۳۲-آزمون تیزهوشان ششم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

 

پاسخ سوال ۳۳-آزمون تیزهوشان ششم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

 

پاسخ سوال ۳۴-آزمون تیزهوشان ششم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

 

به زودی