ویژگی های تدریس فعال

ویژگی های تدریس فعال

ویژگی های تدریس فعال

 

 

ويژگيهاي يك تدريس فعال كه دانش آموزان را بيشتر درگير يادگيري مي كند:

 

1-درس واضح و جذاب ارائه شود.

2-دانش آموزان فعال باشند و نقش داشته باشند در روند تدريس

3-پوشش دادن موضوعات واقعي و قابل لمس در تدريس

4-قابليت درگير كردن گروهي و فردي دانش آموزان

5-قابليت فراهم كردن نظرات و ديدگاههاي دانش آموزان

6-در نظر گرفتن سبك هاي يادگيري دانش آموزان