ویژگی های تدریس فعال

بازدید: 934 بازدید

ویژگی های تدریس فعال

ویژگی های تدریس فعال

 

 

ویژگیهای یک تدریس فعال که دانش آموزان را بیشتر درگیر یادگیری می کند:

 

۱-درس واضح و جذاب ارائه شود.

۲-دانش آموزان فعال باشند و نقش داشته باشند در روند تدریس

۳-پوشش دادن موضوعات واقعی و قابل لمس در تدریس

۴-قابلیت درگیر کردن گروهی و فردی دانش آموزان

۵-قابلیت فراهم کردن نظرات و دیدگاههای دانش آموزان

۶-در نظر گرفتن سبک های یادگیری دانش آموزان