نمونه سوالات ضمن خدمت بیمه و قوانین آن سری دوم

نمونه سوالات ضمن خدمت بیمه و قوانین آن سری دوم

teach98.ir

[stextbox id=’alert’ direction=’rtl’]برای دیدن سریع جواب== سمت راست بالای مرورگر خود(سه نقطه) کلمه ی find (find in page)را بزنید و یک کلمه از سوال خود را در این صفحه سرچ کنید[/stextbox]

 

[stextbox id=’warning’ direction=’rtl’]سوالات پولی نیست ولی میتوانید در جهت حمایت از سایت ما مبلغ 1000 تومان را بپردازید[/stextbox]

افزودن به سبد خرید

 

 

نمونه سوالات ضمن خدمت بیمه و قوانین آن سری دوم

 

teach98.ir

 

 

  1. ضایعات ابدیدگی ناشی از خطوط شبکه ابرسانی و فاضلاب هم تحت پوشش بیمه ترکیدن لوله ی اب و ضایعات ناشی از برف و باران میگیرد

      الف)درست

 

2. واژگونی در حوادث تحت پوشش بیمه بدنه ی اتومبیل قرار ندارد

الف)نادرست

 

3. خطرات اصلی تحت پوشش بیمه ی اتش سوزی کدامند؟

الف)حریق,صاعقه,انفجار

 

4. مدت بیمه تعریف بیمه تجهیزات و ماشین الات پیمانکاران حداکثر ….. سال است

الف)یک سال

 

5. کدام نوع پوشش را بیمه گذار در صورتی که محل مورد بیمه در مجاورت جاده و یا پایین تپه شیب دار و یا ….. قرار گرفته باشد درخواست مینمایند؟

الف)خطر برخورد جسم خارجی

 

6. منظور از پوشش ظروف تحت فشار صنعتی,خسارت وارد بر این ظروف ناشی از انفجار خود انهاست

الف)درست

 

7. در خسارت های بیمه بدنه ی فرهنگیان بریا کدام گزینه فرانشیز گواهی نامه کسر نمیگردد؟

1.گواهینامه های زیر 5 سال

2.گواهی نامه های بین المللی

3.گواهی نامه های دارای امتیاز منفی

4.گواهی نامه های زیر 3 سال

 

8. جبران خسارت های ناشی از بلایای طبیعی وسیله ی نقلیه ی دارای بیمه ی بدنه ,از بیمه ی بدنه پرداخت نمیشود

الف)نادرست

 

9. توقف کار از استثناعات بیمه تمام خطر نصب نمیباشد.

الف)نادرست

 

10. هر انفجاری در بیمه نامه آتش سوزی قابل بیمه شدن است

الف)نادرست

 

11. ……….بیمه ای است که پروژه های در حال احداث عمرانی و ساختمانی که ارزش مصالح در آنها از ارزش اقلام مورد نصب بیشتر میباشد را تحت پوشش قرار می دهد

الف)بیمه تمام خطر پیمانکاران

 

12. کدام یک از خطرات زیر جز دسته ریسک های اجتماعی است؟

الف)صاعقه

 

13. ضایعات ابدیدگی ناشی از خطوط شبکه ابرسانی و فاضلاب تحت پوشش بیمه ترکیدن لوله آب و

ضایعات ناشی از برف و باران قرار می گیرد

 الف(درست

ب(نادرست

 

14. کدام یک جز خطرات اصلی تحت پوشش در بیمه باربری داخلی است؟

 الف(اتش سوزی وسایل نقلیه

ب(اتش سوزری برخورد جسم خارجی با مورد بیمه و برعکس

ج(حادثه وسیله نقلیه پرت شدن محموله از وسیله نقلیه

 

15.  شیشه ھای مسطح به شرط انوه در نمایا تابلو بر روی ساختمان منصوب باشند تحت پوشش

شکست بیمه ھستند

الف(درست

ب(نادرست

 

16.  در برنامه ھای پوشش بازحمل و نقل داخلی بیمه گذار نیازی نیست قبل از ھر حمل مشخصات

وسیله نقلیه و سرمایه تحت پوشش را اعلام نماید

الف(درست

ب(نادرست

 

17. پرژه احداث سد و تونل در بیمه تمام خطر پیمانکاران تحت پوشش بیمه مھندسی قرار میگیرد

 الف(درست

ب(نادرست

 

18. جبران خسارت ناشی از صائقه و انفجار در بیمه اتش سوزی شامل فرانشیز میشوند؟

الف(درست

 ب(نادرست

 

19. در کدام قاعده اینکو ترمز خریدار ھیچ مسئولیتی ندارد و کلیه تعھداد بر عھده فروشنده است؟

DDP ) الف

EXv) ب

 

20. کدام بیمه حمل و نقل داخلی بیمه نامه ای است که برای کالای معینی صادر می شور؟

الف (بیمه عمومی

ب(بیمه پوشش باز

ج(بیمه نامه ساده

 

21. کدام مورد جز استثنائات بیمه اتش سوزی نیست،

الف(مسکوکات پول اوراق بھادار

ب(اسناد و فلزات قیمتی

ج(لوزام منزل

د(ھر گونه اسناد خطی

 

22. خسارت ناشی از تخمیر شدن در تعھد نامه بیمه گر اتش سوزی است

 الف(درست

ب(نادرست

 

23. خسارت های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از انفجار های هسته ای از موارد قابل جبران در بیمه نامه ی بدنه است

الف)نادرست

 

24. برای جبران خسارت جانی بیمه نامه ی شخص ثالث کپی برابر اصل کروکی حادثه الزامی نیست

الف)نادرست

 

25. کدام مورد از استسناعات در بیمه ی اتش سوزی نمیباشد؟

1.مسکوکات ,پول,اوراق بهادار

2.اسناد ,فلزات قیمتی به هر شکل,جواهرات

3.هر گونه اسناد و نسخ خطی و هزینه ی بازسازی نقشه

4.لوازم منزل

 

26. خسارت های وارد شده به اشیا ,داخل منبع حرارتی کنترول شده یا به بدنه ی ان جزو خسارات بیمه ی اتش سوزی محسوب نمیشود

الف)درست

 

27. در صورتی که وسیله ی نقلیه ی دارای بیمه ی بدنه سرقت و سپس کشف شود,جبران خسارت لوازم به سرقت رفته اتومبیل از بیمه ی بدنه پرداخت نمیشود

الف)نادرست

 

28. اين کلوز کليه خسارت ھا و خطرات احتمالی را بجز مواردی که به عنوان استثنائات مطرح شده …کلوز a

 

29. باز کردن در به وسيله کليد تقلبی از موارد دزدی با شکست حرز محسوب نمی شود نادرست

 

30. برای جبران خسارات جانی بيمه نامه شخص ثالث کپی برابر اصل کروکی حادثه الزامی نيست .نادرست

 

31. بموجب پوشش مسئوليت مالی در برابر ھمسايگان کدام نوع خسارات وارده به اماکن مجاور محل آتش سوزی مشمول بیمه است؟ ,آتش سوزی,انفجار ، ترکيدگی لوله آب و فاضلاب

 

32. بيمه ای است که پروژه ھای درحال احداث تاسيساتی و سازه ای که ارزش اقلام مورد نصب در… بيمه تمام خطر نصب

 

33. بيمه تجھيزات و ماشين آلات پيمانکاران ، جبران زيان يا خساراتی را که در مواقع تعطيل کار و… نادرست

 

34. بيمه تجھيزات و ماشين آلات پيمانکاران ، خطر سرقت کلی را تحت پوشش قرار می دھد درست

 

35. بيمه تمام خطر پيمانکاران در دسته اموال در حال بھره برداری است درست

 

36.  بيمه تمام خطر نصب بيمه ای است که پروژه ھای درحال احداث تاسيساتی و سازه ای که ارزش درست

 

37. بيمه نامه ثالث به دو گروه کلی تقسيم می شوند ، بيمه مسئوليت مدنی دارندگان وسائط نقليه در مق.. درست

 

38. بيمه نامه ھای عمومی حمل و نقل داخلی تا زمانی که کليه حمل ھای متعدد مندرج در بيمه نامه به…درست

 

39. پوشش بيمه تمام خطر پيمانکاران با پوشش ھای بيمه تمام خطر نصب يکسان است نادرست

 

40. پوشش ھای قابل ارايه در زمينه بيمه ھای مھندسی به کدام مورد تعلق دارد؟ اموال در حال نصب ، اموال درحال بهره برداری

 

41. تعريف تخفيف عدم خسارات در بيمه شخص ثالث برای سال سوم چند درصد است 2

 

42. تلف يا معيوب شدن مال در ھنگام نجات دادن آن از حريق تحت پوشش بيمه آتش سوزی قرار ….درست

 

43. توقف کار از استثنائات بيمه تمام خطر پيمانکاران است درست

 

44. جبران خسارات سرقت درجا لوازم و قطعات وسيله نقليه دارای بيمه بدنه ، از پوشش تکميلی بيمه درست

 

45. جبران خسارات کداميک از موارد زير تعهد بيمه آتش سوزی نمی باشد؟ کز دادن ناشی از اتش سوزی

 

46. خسارات ناشی از تخمير شدن در تعھد بيمه گر بيمه آتش سوزی است نادرست

 

47. خسارات ناشی از ترک خوردگی و دودزدگی اگر ناشی از آتش سوزی باشد در تعهد بيمه گر بيمه است. درست

 

48. خسارات ناشی از سرقت لوازم و قطعات موضوع بيمه پس از وقوع حادثه تحت پوشش بيمه نامه است. درست

 

49. خسارات وارده به ظروف تحت فشار صنعتی ناشی از انفجار اين ظروف تحت پوشش بيمه نامه آ …نادرست

 

50. خسارت ديگ ناشی از فرسودگی و شکست ھم تحت پوشش خطر خسارات ناشی از ريزش مواد… نادرست

 

51. خسارت ناشی از کشيدن ميخ و ساير اشياء مشابه روی بدنه موضوع بيمه می تواند به بيمه نامه ب… درست

 

52. خسارت ھای مستقيم و غير مستقيم ناشی از انفجار ھای ھسته ای ، از موارد قابل جبران در بيمه… نادرست

 

53. خسارت ھای وارد به اتومبيل در حال گريز از تعقيب مقامات انتظامی در صورتی که اتومبيل …. درست

 

54. خسارتھای جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث در پروژه ھای در حال احداث عمرانی و ساختمانی ….درست

 

55. خطرات اصلی تحت پوشش بيمه آتش سوزی کدامند ؟ حريق ، صاعقه ، انفجار

 

56. در بيمه سقوط ھواپيما و ھليکوپتر ، چنانچه اجازه فرود شی پروازی در محل مورد بيمه توسط بي…. درست

 

57. در بيمه نامه ھای بدنه صرفا برای فرھنگيان محترم تا مبلغ خسارت ۵٠٠٠٠٠٠٠ ﷼بدون کرو.درست

 

58. در بيمه نامه ھای شخص ثالث برای فرھنگيان تا چه مبلغی بدون کروکی و با حضور زيان ديده …(50000000)

 

59. در کدام بيمه ، بيمه گر متعهد می گردد کليه خسارات و ھزينه ھای ناشی از توقف توليد در اثر بر پوشش خطر عدم النفع

 

60. در کدام بيمه نامه بيمه گر خسارات واقعی يا زيان ھای را که شامل از دست دادن سود به جهت ک …بيمه نامه وقفه در
DDP

 

teach98.ir

 

61. در کدام نوع بيمه ، بيمه گزار قبل از ھر يک از حمل کالاھا بايد ليست کامل و مشخصات کالا ر… بيمه نامه ھای عمومی

 

62. در ھنگام بروز حادثه چند برش از کارت بيمه جدا و جهت پرداخت خسارت ضميمه پرونده خسارت…يک برش

 

63. زمان پايان اعتبار بيمه نامه باربری صادراتی و وارداتی در حمل و نقل ھوايی ، بمحض انقضاء …نادرست

 

64. سرقت تمام قطعات از پوشش ھای اصلی بدنه اتومبيل است درست

 

65. سقف ديه در ماه ھای حرام يعنی محرم ، رجب ، ذيقعده ، ذيحجه به ميزان … ، از ديه کامل … يک سوم – افزايش

 

66. سه خطر اصلی که بيمه بدنه اتومبيل آن ھا را شامل می شود حادثه ، آتش سوزی ، سرقت کلی

 

67. شيشه ھای مسطح به شرط آنکه در نما يا تابلو بر روی ساختمان منصوب باشند تحت پوشش شکس..نادرست

 

68. طرح بيمه اجباری اتومبيل ، برای اولين بار در کدام کشور و در چه سالی به اجرا در آمد بريتانيا

1993

69. کدام گزينه از اقسام بيمه نامه ثالث می باشد؟ بيمه مسئوليت مدنی دارندگان وسائط نقليه در م

 

70. کدام گزينه از مدارک لازم جهت تشکيل پرونده خسارت ثالث مالی نمی باشد اصل و کپی گواھينامه راننده زيان ديده

 

71. کدام گزينه درباره خسارات و ھزينه ھای قابل تامين بيمه آتش سوزی صحيح نيست .عدم پرداخت خسارت

 

72. کدام مورد از استثنائات در بيمه نامه آتش سوزی نمی باشد ؟ لوازم منزل

 

73. کدام مورد باعث شدن ريسک ھای عام قابل بيمه شدن باشند .ابتکار بيمه اتکايی

 

74. کدام مورد بيمه ای است که پروژه ھای در حال بهره برداری عمرانی و ساختمانی را تحت پوشش…بيمه تمام خطر پيمانکاران

 

75. کدام مورد بيمه ای است که تجھيزات و ماشين آلات پيمانکاران که ابزار کار ايشان جهت اجرای… بيمه تجھيزات و ماشين آلات پيمانکاران

 

76. کدام نوع پوشش را بيمه گذار در صورتی که محل مورد.. بيمه در مجاورت جاده و يا پايين تپه شي خطر برخورد جسم خارجی

 

77. کدام واحد ھا می توانند تحت پوشش خطر ريزش چاه قرار گيرند مسکونی – اداری – تجاری

 

78. کدام يک جز خطرات اصلی تحت پوشش در بيمه ھای باربردی داخلی است آتش سوزی – حادثه وسيله نقليه

 

79. مقصود از خطر صاعقه در بيمه آتش سوزی تنھا خسارات وارد شده در اثر آتش سوزی ناشی از… نادرست

 

80. ميزان خسارات جانی يا ھمان ديه ھر ساله از طرف کدام ارگان اعلام و مشخص می شود ..قوه قضايه

 

81. نرخ حق بيمه در بيمه ھای باربری داخلی ثابت است ..نادرست

 

82. واحد ھای تجاری از قبيل فروشگاھھا تحت کدام نوع پوشش آتش سوزی قرار می گيرند .بيمه نامه آتش سوزی غير صنعتی

 

83. ھر انفجاری در بيمه نامه آتش سوزی قابل بيمه شدن است …نادرست

 

84. کدام واحد ها میتوانند تحت پوشش خطر ریزش چاه قرار گیرند؟

الف)مسکونی ,اداری,تجاری

 

85. بیمه نامه ای برای جبران خسارت ناشی از سقوط بهمن وجود ندارد

الف)نادرست

 

86. جبران خسارت ناشی از بار الکتریکی برخورد صاعقه با سیم متصل به دستگاه تحت پوشش بیمه اتش سوزی قرار ندارد

الف)درست

 

87. بیمه نامه ی مهر فرهنگیان کدام گزینه را تحت پوشش قرار میدهد؟

الف)منازل فرهنگیان

 

88. کلیه ی اموال و دارایی های مشتریان بانک که طبق عقود اسلامی جزو وثایق و دارایی های بیمه گزار محسوب میشود را میتوان تحت پوشش بیمه ی اتش سوزی قرار داد

الف)درست

 

89. کدام خطر جزو دسته از ریسک های فاجعه آمیز نیست؟

الف)سرقت

90. بيمه تمام خطر پيمانكاران بيمه اي است كه پروژه هاي درحال احداث عمراني و ساختماني كه ارزش اقلام مورد نصب از ارزش مصالح در آنها….. است را تحت پوشش قرار می دهد

الف)کمتر

91.خسارات وارده به ظروف تحت فشار صنعتي ناشي از انفجار اين ظروف تحت پوشش بیمه نامه آتش سوزی معمولی قرار می گیرد.

الف)نادرست

92. خسارت ناشی از کشیدن میخ و سایر اشیاء مشابه روی بدنه موضوع بیمه می تواند به بیمه نامه بدنه الحاق شود

الف)نادرست

93. در بیمه نامه های پوشش باز ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ داخلی ،ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺬار ﻧﻴﺎز ﻧﻴﺴﺖ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﺣﻤﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎت وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﺪ

الف)نادرست

94. مقصود از خطر صاعقه در بیمه آتش سوزی تنها خسارات وارد شده در اثر آتش سوزي ناشي از صاعقه است.

الف)نادرست

 

 

[stextbox id=’warning’ shadow=”false”]ادامه ی سوالات(کلیک کنید)[/stextbox]

 

[stextbox id=’warning’ direction=’rtl’]سوالات پولی نیست ولی میتوانید در جهت حمایت از سایت ما مبلغ 1000 تومان را بپردازید[/stextbox]

افزودن به سبد خرید

 

 

teach98.ir