نقاشی دانش آموزان چه می گوید؟

بازدید: 1131 بازدید

نقاشی دانش آموزان چه می گوید؟

 

 

[stextbox id=’info’ direction=’rtl’]نقاشی دانش آموزان چه می گوید؟[/stextbox]

 

 

نمونه یی از تفسیر اشکال در نقاشی کودکان:

زیاد بودن دکمه ها در لباس آدمک ترسیم شده نشانه کمبود اعتماد به نفس در کودک است

وجود حیوانات در نقاشی بیانگر حس طبیعت گرایی کودک می باشد.

 ابر در نقاشی کودک سمبل مادر و خورشید سمبل پدر است .

اشکال نوک_تیز و خطوط شکسته بیانگر خشونت در زندگی است.

 

 پشت سر هم و ردیف بودن اشکال رسم شده مانند جوجه های یک مرغ به دنبال او ، نشانگر استعداد ریاضی کودک می باشد.

مادر و کودکی ها با توجه به عناصر رسم شده در یک سوم پایین نقاشی میتوان به احساس کودک در گذشته اش پی برد.

با توجه به عناصر رسم شده در یک سوم وسط نقاشی به احساس کودک در زمان حال می توان پی برد.

عناصر رسم شده در یک سوم بالای نقاشی نشانه احساس کودک به آینده خود است.

خطوط نقاشی کودکان :

 

خطوط_نازک_هماهنگ در نقاشی کودک،نشان دهنده ی سازگاری کودک است.

خطوط_کوچک و فشرده،نشانه ی ناراحتی درونی کودک است.

خطوط_مارپیچ نشانه ی پرخاشگری در کودک است

خطوط_نازک ملایم،احساسات عاطفی کودک را می رساند.

خطوطکوتاه،خجالتی بودن و خطوط کمرنگ،کمبود جوش و خروش را می رساند.

اگر در صفحه نقاشی بیشتر از نصف صفحه خالی بماند و نقاشی کوچک باشد نشانه ی اعتماد_به_نفس پایین کودک است.

اگر کودک مرتب نقاشی کند و پاک کند نشانه ی ترس و اضطراب درونی اوست

در مورد نقاشی خانه،اگر در و پنجره ای برای خانه نکشد،نشانه ی وابستگی شدید به مادر است.

بهترین نقاشی که نشانه ی روان سالم در کودک است،کشیدن خانه با دودکش و پنجره و در و پرده و آنتن است.

خورشید در نقاشی کودک،نماد پدر است .

مادر و کودکی ها خورشید با چشم و ابرو رابطه ی خوب با پدر را می رساند و خورشید سیاه ،تیرگی رابطه با پدر را می رساند.

 

اگر کودک آدمکی را نقاشی کند :

سر بزرگتر از بدن،ناسازگاری کودک را می رساند.

سر به تنهایی بدون بدن،اضطراب را می رساند.