نحوه ی پروپوزال نویسی

نحوه ی پروپوزال نویسی
teach98.ir

نحوه ی پروپوزال نویسی

مقدمه:

توجه و اهتمام به امر پژوهش و تحقیق یکی ازمهمترین و اساسی ترین امور در دانشگاهها و مراکزتحقیقاتی محسوب می شود و در این راستا ایجاد زمینه هاي مساعد و تشویق و ترغیب دانشجویان مستعد و ایجاد روند صحیح یکی از موثرترین گامها است.

علاوه براین دررشته هائی که ارائه پایان نامه تحقیقی بخشی ازدروس دوره تحصیلی است لازم است دانشجویان با روش اصولی پروپوزال نویسی وروش تحقیق آشنائی کامل پیداکند به گونه اي که پایان نامه قابلیت دفاع داشته باشد.

دربحث پروپوزال نویسی سه سوال اساسی مطرح است:

پروپوزال چیست ؟
چرا باید پروپوزال نوشت ؟
اجزاي یک پروپوزال کدامند؟

جان دیوئی معتقد است:” اولین مرحله تحقیق احساس وجود یک مشکل است؛ به این معنی که پژوهشگر در کار خویش با مانع یا مشکلی روبرو شده است، در حل آن ابهام یا تردید دارد و نمی تواند در مقابل آن ساکت بماند.“

مساله :

• مسأله یا مشکل پدیده اي است غیرعادي، که در روند کار سیستم وجود دارد و چون اخلال و بی نظمی ایجاد می کند سبب افت یا کاهش کمی و کیفی جریان کارها و بازده سیستم می گردد.

• مسأله یا مشکل عبارت است از شکاف بین وضعیت موجود و آنچه باید باشد.

تعریف پروپوزال

 

نقشه اي که با حرکت به طبق آن در یک طرح تحقیقاتی به اهداف خود می رسیم را منشور تحقیق portocol research گویند .

1- لیستی از تمام مراحل تحقیق و اقدامات لازم در جهت رسیدن به هدف پژوهش را فراهم می آورد .

2- اولین قدم براي شروع یک طرح تحقیقاتی است که در انسجام اهداف و فرضیات و روش کار به محقق کمک می کند.

3- محقق را به سوي رفع نواقص و به خصوص خطاهاي تحقیق خود قبل از شروع پژوهش سوق می دهد.

4- امکان برآورد هزینه ها و زمان لازم براي اجراي طرح را جهت سازمان حمایت کننده تحقیق فراهم می نماید.

5- ترتیب زمانی هر فعالیت را مشخص می کند.

6- مشخص می کند که چه فعالیتهایی در عرض یکدیگر و به موازات هم باید انجام پذیرد.

7- طرح باعث می گردد که محقق تصویري کامل از مجموعه اقدامات و امور مربوط به پژوهش علمی را تهیه کند.

8- باعث می شود تا فهرست کاملی از کلیه نیازهاي بودجه اي، نیروي انسانی، وسایل و امکانات که براي تحقیق لازم است فراهم شود.

9- از سرگردانی و بلاتکلیفی در انجام بعضی از مراحل و امور مربوط به طرح جلوگیري به عمل می آورد.
.

teach98.ir

 

عناصر و ساختار طرح تحقیق:

1) سوال اصلی تحقیق و بیان مسئله.
2) سوابق و ادبیات مربوط.
3) اهداف تحقیق.
4) فرضیه ها.
5) نوع تحقیق.
6) جامعه آماري.
7) حجم نمونه و روش نمونه گیري.
8) روش گردآوري اطلاعات.
9) ابزار گردآوري اطلاعات.
10 ) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.
11 ) زمان و طول اجراي مدت تحقیق.
12 ) مدیر و عوامل اجرایی تحقیق.
13 ) هزینه هاي تحقیق.
14 ) ابزارها،وسایل و شرایط مورد نیاز تحقیق.
15 ) مشکلات و تنگناهاي احتمالی تحقیق.
16 ) تعریف واژگان و اصطلاحات اختصاصی طرح.
17 ) فهرست منابع و ماخذ تحقیق.
18 ) ضمایم.