معرفی رشته های دانشگاهی

معرفی رشته های دانشگاهی
معرفی رشته ی دانشگاهی-پزشکی
معرفی رشته های دانشگاهی

ریاضی

تجربی

انسانی


رشته ی مهندسی برق


رشته ی هوشبری


رشته ی حقوق


رشته ی معماری


علوم آزمایشگاهی


رشته ی روانشناسی


رشته ی ریاضی


رشته ی پزشکی


رشته ی علوم سیاسی


مهندسی میکانیک


رشته ی اتاق عمل


زبان و ادبیات عرب


مهندسی کامپیوتر


دندان پزشکی


رشته ی الهیات


مهندسی پزشکی


رشته ی داروسازی


رشته ی عکاسی


رشته ی آمار


رشته ی پرستاری


مدیریت جهانگردی


مهندسی نفت


زبان انگلیسی


باستان شناسی


مهندسی عمران


رشته ی رادیولوژی


رشته ی فقه و حقوق


مهندسی هوافضا


بینایی سنجی


رشته ی هتلداری


مهندسی معدن


رشته ی فیزیوتراپی


رشته ی علوم قضایی


زبان فرانسه


رشته ی دامپزشکی


علوم اجتماعی


مهندسی کشاورزی


رشته ی مامایی


رشته ی تربیت بدنی


صنایع غذایی


شنوایی سنجی


بهداشت عمومی


گفتار درمانی


کار درمانی


صنایع غذایی


دبیری فیزیک(فرهنگیان)


دبیری زیست شناسی(فرهنگیان)


آموزش ابتدایی(فرهنگیان)


دبیری شیمی(فرهنگیان)


دبیری زیست شناسی(فرهنگیان)


دبیری ادبیات فارسی(فرهنگیان)


مجسمه سازی


کارشناسی فرش


رشته ی سینما

برای خواندن اطلاعات هر رشته بر روی نام رشته کلیک کنید