معرفی رشته-زبان فرانسه

معرفی رشته-زبان فرانسه

teach98.ir

معرفی رشته-زبان فرانسه

با سواد كسي است كه …شايد زماني براي كامل كردن اين جمله فقط لازم بود بنويسم “توانايي خواندن و نوشتن را داشته باشد” اما امروزه بدون توجه به شرايط زماني و مكاني نمي‌توان اين جمله را كامل كرد چرا كه در مكان‌ها و زمان‌هاي متعدد، مفهوم باسواد متفاوت است. براي مثال امروزه در كشورهاي پيشرفته و حتي كشورهاي در حال توسعه، فرد باسواد علاوه بر توانايي خواندن و نوشتن بايد حداقل به يك زبان خارجي مسلط باشد تا بتوانددر دنياي امروز؛ دنيايي كه متخصصان علوم ارتباطات به آن خانواده جهاني مي‌گويند،‌نقش مؤثري بر عهده بگيرد.

يكي از زبان‌هاي مهم در حيطه علم و ادبيات و هنر زبان فرانسه است كه در آموزش عالي به عنوان يك رشته دانشگاهي در مقطع‌ كارشناسي‌ دو گرايش‌ ادبي‌ و مترجمي‌ دارد

لازم‌ است‌ بگوئيم‌ كه‌ برنامه‌ درسي‌ دوره‌ ليسانس‌ تمامي زبان‌هاي خارجه از جمله زبان‌ فرانسه‌ با برنامه‌ درسي‌ زبان‌ انگليسي‌ متفاوت‌ است‌ زيرا بيشتر دانشجويان‌ زبان‌ فرانسه‌ در هر دو گرايش‌ ادبي‌ و مترجمي‌، در بدو ورود با اين‌ زبان‌ آشنايي‌ ندارند. به‌ همين‌ دليل‌ در دانشگاه‌، زبان‌ فرانسه‌ از ابتدا آموزش‌ داده‌ مي‌شود و دانشجويان‌ در ابتدا درس‌هايي‌ را تحت‌ عنوان‌ پيش‌نياز مي‌گذرانند و سپس‌ در ترم‌هاي‌ بالاتر دروس‌ تخصصي‌ خود مثل‌ مكالمه‌ ساده‌ و پيشرفته‌، نگارش‌ ساده‌ و پيشرفته‌ و دروس‌ ادبيات‌ را مطالعه‌ مي‌كنند.

گرايش‌ مترجمي‌:

دانشجوي‌ مترجمي‌ زبان‌ فرانسه‌ با تئوري‌هاي‌ ترجمه‌ آشنا شده‌ و يك‌ نگرش‌ نظري‌ كلي‌ نسبت‌ به‌ ترجمه‌ پيدا مي‌كند همچنين‌ طي‌ ترم‌هاي‌ متعدد، به‌ مرور ترجمه‌ جملات‌ كوتاه‌ و بلند، جملات‌ پيچيده‌ و مركب‌ و بالاخره‌ ترجمه‌ متون‌ ادبي‌ يا متوني‌ را كه‌ محتواي‌ سنگيني‌ دارند، فرا مي‌گيرد و در نهايت‌ مي‌تواند با سرعتي‌ مناسب‌ و كيفيت‌ مطلوب‌، به‌ ترجمه‌ كتبي‌ يا شفاهي‌ زبان‌ بپردازد.

 

درس‌هاي‌ اين‌ رشته‌ در طول‌ تحصيل :


دروس‌ مشترك‌ در گرايش‌هاي‌ زبان‌ فرانسه‌:

دوره‌ مقدماتي‌ زبان‌ فرانسه‌ (پيش‌نياز)، زبان‌ اختصاصي‌ فرانسه، خواندن‌ متون‌ ساده‌ ، مكالمه‌ ، خواندن‌ و درك‌ مفهوم‌ متون‌ ساده‌،زبان‌شناسي‌ عمومي‌، ترجمه‌ ساده‌، گرامر و ديكته‌ ، انشاء ساده‌ ، خواندن‌ متون‌ اسلامي‌، آواشناسي‌ و فرانسه‌، واژه‌شناسي‌ و تركيبات‌ زبان‌ فرانسه‌، وقايع‌نگاري‌ ، ترجمه‌ متون‌ اسلامي‌ ، امثال‌ و تعبيرات‌ فرانسه‌ به‌ زبان‌ فارسي‌ و برعكس‌ ، زبان‌شناسي‌ فرانسه‌ ، نقد ادبي‌ ، ترجمه‌ متون‌ گوناگون‌ فرانسه‌ به‌ فارسي‌ و فارسي‌ به‌ فرانسه‌ ، ترجمه‌ متون‌ نظم‌.

دروس‌ تخصصي‌ گرايش‌ مترجمي‌ :

درآمدي‌ بر ادبيات‌ فرانسه‌ ، مكتب‌هاي‌ ادبي‌، تاريخچه‌ ترجمه‌ ، خواندن‌ و درك‌ مفهوم‌ متون‌ گوناگون‌ ، اصول‌ فن‌ ترجمه‌ ، مقاله‌ و بررسي‌ آثار ترجمه‌ شده‌، تفسير متون‌ ادبي‌، ترجمه‌ متون‌ مطبوعاتي‌ فرانسه‌ به‌ فارسي‌، ترجمه‌ متون‌ مطبوعاتي‌ فارسي‌ به‌ فرانسه‌، ترجمه‌ گروهي‌ (كارگاه‌ ترجمه‌)، ترجمه‌ شفاهي‌ ، ترجمه‌ متون‌ علمي‌ و فني‌ ، ترجمه‌ متون‌ اقتصادي‌، سياسي‌ و اداري‌، خواندن‌ و درك‌ متون‌ علوم‌ انساني‌ و اجتماعي‌، خواندن‌ و درك‌ متون‌ علوم‌ پايه‌ انساني‌ و اجتماعي‌ ، ترجمه‌ انفرادي‌ يا پايان‌ نامه‌.

گرايش‌ ادبي‌:

دانشجويان‌ زبان‌ فرانسه‌ گرايش‌ ادبي،‌ پس‌ از گذراندن‌ دروس‌ ابتدايي‌ مانند نگارش‌، مكالمه‌ و خواندن‌ زبان‌ فرانسه‌ با ادبيات‌ اين‌ زبان‌ شامل‌ تاريخ‌ ادبيات‌، شعر، رمان‌ و نمايشنامه‌ فرانسوي‌ به‌ طور جامع‌ و گسترده‌اي‌ آشنا مي‌شوند. براي‌ مثال‌ در بخش‌ تاريخ‌ ادبيات‌ و نقد ادبي‌ با مكتب‌هاي‌ ادبي‌ رئاليسم‌، رمانتيسم‌، سورئاليسم‌، پوچي‌ و اگزيستانسياليسم‌ و نكات‌ افتراق‌ و اشتراك‌ آنها و نويسندگان‌ و هنرمندان‌ مطرح‌ در هر يك‌ از دوره‌هاي‌ ياد شده‌ آشنا مي‌شوند و در بخش‌ شعر نيز انواع‌ شعر نو و كلاسيك‌ را مطالعه‌ مي‌كنند و قواعد شعر كلاسيك‌، طرز شمارش‌ هجاها و نحوه‌ شناخت‌ قافيه‌هاي‌ غني‌ و ضعيف‌ را فرا مي‌گيرند.

دروس‌ تخصصي‌ گرايش‌ ادبي‌:

خواندن‌ متون‌ مطبوعاتي‌ ، نگارش‌ پيشرفته‌ ، نظري‌ اجمالي‌ بر ادبيات‌ قرون‌ 18 و 17 ، تفسير متون‌ قرون‌ 18 و 17 ، انواع‌ شعر فرانسه‌ ، تاريخ‌ ادبيات‌ قرن‌ 19 ، يادداشت‌برداري‌ و روش‌ تحقيق‌ ، مطالعه‌ نمايشنامه‌ و ساختمان‌ آن‌ ، تاريخ‌ ادبيات‌ قرن‌ 20 ، تفسير متون‌ قرن‌ 20 .

توانايي‌هاي‌ لازم :

اگر به‌ زبان‌ به‌ عنوان‌ يك‌ فرصت‌ تجاري‌ و شغلي‌ نگاه‌ كنيم‌، در آن‌ موفق‌ نخواهيم‌ شد. اما اگر زبان‌ رابه‌ منظور آشنايي‌ بايك‌ فرهنگ‌ و تمدن‌ مطالعه‌ كنيم‌، هم‌ در دانشگاه‌ و هم‌ در بازار كار موفق‌ خواهيم‌ شد. در ضمن‌ دانشجوي‌ رشته‌ زبان‌ بايد در مرحله‌ اول‌ به‌ زبان‌ فارسي‌ مسلط‌ باشد؛ يعني‌ خوب‌ صحبت‌ كند و خوب‌ بنويسد. همچنين‌ لازم‌ است‌ كه‌ استعداد فراگيري‌ زبان‌ را داشته‌ باشد چون‌ يادگيري‌ زبان‌ نياز به‌ حافظه‌ قوي‌، دستور زبان‌ خوب‌، توانايي‌ فراگيري‌ لهجه‌ و آشنايي‌ با لغات‌ زياد دارد.

موقعيت‌ شغلي‌ در ايران‌ :

يك‌ فارغ‌التحصيل‌ توانمند مترجمي‌ زبان‌ فرانسه‌ مي‌تواند در مطبوعات‌، صدا و سيما، صنعت‌ توريسم‌ يا شركت‌هايي‌ كه‌ نياز به‌ مترجم‌ يا منشي‌ زبان‌ فرانسه‌ دارند، مشغول‌ به‌ كار گردد و در صورت‌ تبحر كافي‌ نيز مي‌تواند به‌ صورت‌ آزاد به‌ كار ترجمه‌ بپردازد. يك‌ فارغ‌التحصيل‌ زبان‌ و ادبيات‌ فرانسه‌ نيز علاوه‌ بر فرصت‌هاي‌ شغلي‌ فوق‌ مي‌تواند در آموزشگاه‌هاي‌ آزاد زبان‌ تدريس‌ كند. مهم‌تر از همه‌ اين‌ كه‌ يك‌ فارغ‌التحصيل‌ زبان‌ مي‌تواند از تحصيلات‌ خود در زندگي‌ شخصي‌اش‌ بسيار بهره ببرد چون‌ آشنايي‌ با يك‌ زبان‌ خارجي‌، دريچه‌اي‌ را بر روي‌ انسان‌ مي‌گشايد كه‌ به‌ ياري‌ آن‌ مي‌توان‌ تازه‌ترين‌ اطلاعات‌ را به‌ دست‌ آورد و از ميان‌ كتب‌ و رسانه‌هاي‌ گروهي‌ امكان‌ انتخاب‌ داشت‌.