معرفی رشته-بهداشت عمومی

بازدید: 1162 بازدید
معرفی رشته-بهداشت عمومی
teach98.ir

معرفی رشته-بهداشت عمومی

بهداشت عمومی شاخه اساسی علوم بهداشتی است. دانش آموختگان آن در جهت حفاظت، ارتقاء و بازسازی سلامت افراد جامعه فعالیت می‌کنند. دانش آموختگان این رشته باید مجهز به مجموعه‌ای از علوم، مهارتها و اعتقاداتی باشند که در جهت حفظ، توسعه و ارتقاء سلامت جامعه تلاش نمایند.

 

رسالت

 

رسالت رشته کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی آموزش و تربیت نیروهای آشنا، معتقد و عامل به مفاهیم، مبانی و راهکارهای تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت برای جامعه – خانواده و فرد است.

 

چشم انداز :

 

فراگیرندگان ضمن تثبیت جایگاه خود در بخش بهداشت و آموزش براساس استانداردهای جهانی امکان جذب در بازار کار و رفع نیاز جامعه را ایجاد نمایند.

 

اهداف

 

آموزش و تربیت نیروهایی که

 •  با آگاهی و عملکرد همسو با نیازهای محیط، جامعه، خانواده و فرد و با ارزیابی و ارزشیابی عوامل خطر و مداخله و تغییر در سطح بهداشت محیط، جامعه، خانواده و فرد آشنا باشد.

 •  از چگونگی اثر گذاری عوامل انسانی، محیطی، اقتصادی و اجتماعی بر چگونگی تأمین، حفظ و ارتقاء سلامتی در سطوح مختلف آشنا باشند.

 • از چگونگی مداخله از طریق نیازسنجی‌ها، آموزش بهداشت، کنترل اپیدمی‌ها، مراقبت از چگونگی تغذیه و تغییر در شاخصهای سلامتی در سطح سلامت جامعه آگاهی داشته باشد.

 

نقش‌ها

 

دانش‌آموختگان رشته بهداشت عمومی در حرفه آینده خود در جامعه نقشهای زیر را برعهده خواهند داشت:

 • نقش آموزشی: آموزش به افراد تحت پوشش

 • نقش پژوهشی: کمک به پژوهشهای کاربردی (HSR) در عرصه‌های بهداشتی کشور

 • نقش مراقبتی: شرکت در برنامه‌های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سطح کل جامعه مانند مراقبت از رشد و تکامل کودکان، مراقبت از مادران باردار و… با عنایت به سطوح سه گانه پیشگیری

 • نقش اجرایی

 

تحلیل وظایف حرفه‌ای

 

۱- نقش آموزشی

وظایف آموزشی دانش آموختگان این رشته در این نقش عبارتند از:

 • آموزش به کلیه افراد تحت پوشش مراکز محل خدمت دانش آموخته (کمک در آموزش بهداشت به کاردانها و بهورزان مامور خدمت در مراکز موردنظر).

 • آموزش به مادران در دوران بارداری، شیردهی، یائسگی.

 • آموزش و مشاوره پیش از ازدواج به افراد تحت پوشش

 

۲- نقش پژوهشی

 

 • کمک به پژوهشهای کاربردی (HSR) در عرصه‌های بهداشتی کشور

 • آموزش پرسشگران طرحهای پژوهشی

 • ارائه طرحهای پژوهشی در زمینه پژوهشهای کاربردی

 • کمک در مصاحبه‌های پژوهشی و گردآوری داده‌های موردنیاز و تجزیه و تحلیل نتایج

 

۳- نقش مراقبتی

 

 • مراقبت قبل و بعد از زایمان مادران

 • مراقبت کودکان در دوران نوزادی، شیرخواری و قبل از مدرسه

 • پایش سلامت کودکان مدرسه‌ای برحسب لزوم

 • کمک و نظارت در اجرای برنامه EPI, CDD, ARI, MANA

 

۴- نقش اجرائی

 

 • شرکت در برنامه‌های بهداشت مدارس

 • ارائه خدمات تنظیم خانواده به افراد تحت پوشش

 • نظارت بر چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده برای خانوارهای تحت پوشش

 • نظارت بر اجرای ارجاع موارد

 • کمک به انجام سایر واحدهای مراکز بهداشتی – درمانی در موارد ضروری

 • بررسی و نظارت بر نیازهای تدارکاتی مراکز ارائه خدمات

 

استراتژی‌های آموزشی

 

 • بهره گیری از استراتژی های آموزش تلفیقی (استفاده از استراتژی استاد محوری یا شاگرد محوری برحسب نیاز).

 • بهره گیری از عرصه‌های عملی و واقعی کار و عرصه‌های شبیه سازی شده

 • استفاده از شیوه‌های مبتنی بر مسأله (Problem Oriented) برحسب مورد و با تأکید بر پیشگیری

 

شرایط موردنیاز برای راه اندازی رشته

 

براساس ضوابط شورای ارزشیابی و گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور.

 

شرایط و نحوه پذیرش دانشجو

 

 • بهداشت عمومی

 • بهداشت عمومی گرایش بهداشت خانواده

 •  بهداشت عمومی گرایش مبارزه با بیماریها

 • بهداشت مدارس

 • پرستاری دندانپزشکی

 • بهداشت دهان و دندان

 • راهنمای بهداشت عمومی