مراحل یادگیری نوشتن

بازدید: 1399 بازدید
مراحل یادگیری نوشتن
teach98.ir

مراحل یادگیری نوشتن

یادگیری نوشتن شامل مراحل زیر است :

 توانایی نوشتن حروف الفبا (حرف نویسی )ودانش ترکیب صحیح حروف (کلمه نویسی).

 توانایی نوشتن صحیح عناصر زبانی از حفظ (املا نویسی)

 توانایی ساخت کلمه (کلمه سازی)

 مهارت بیان پیام از طریق جملات:الف) جمله نویسی،ب)متن نویسی (انشا)

  معیارهای اولیه آموزش نوشتن

-روش آموزش نوشتن را بعنوان برنامه ی درسی با نوعی مقدمه برخط شروع کند.

-ضرورتی ندارد که تمامی حروف الفبای زبان را یکباره تدریس کنیم بلکه هر بار چندحرف کفایت می کند.

-مقدار معین تمرینات عضلانی درمقدمه کار ضروری است تا شاگرد قادر شود عضلات دست را کنترل کند .تکنیک های

متعددی وجود داردکه عضلات کوچک دست را آماده می کندتابه حروف الفبا شکل بدهد. این تکنیک ها با کشیدن خط است ،

دایره ومنحنی شروع می شود بعضی روشها کاررا باکشیدن خط بزرگ آغاز می کنند وبه تدریج به کوچک کردن آن می

پردازندتااینکه به اندازه معمولی حرف موردنظردرآید.

وقتی دانش آموز بتواند به حروف شکل بدهد باید یاد بگیرد کدام حرف را برای کدام آوا وکدام کلمه به کار برد

دراین مرحله که کلمه نویسی نام دارد با تمرینات گوناگون دانش آموزان را بادانش ترکیب صحیح حروف آشنا می کنیم

درمرحله بعدبااستفاده از توصیفی که از ساخت جمله های زبان دردست داریم به ارائه تمریناتی جهت مسلط شدن دانش

آموزان بر جمله نویسی می پردازیم ودرنهایت مرحله آموزش ونوشتن فعال (انشا) فرامی رسد که این امر چنان پیچیده

است که می توان گفت تا کنون روش مدون وهمگان پسندی برای آن تثبیت نشده است .

 

teach98.ir