محتوای کامل ضمن خدمت شمیم دانش

محتوای کامل ضمن خدمت شمیم دانش

 

محتوای کامل ضمن خدمت شمیم دانش

 

 

 

دانلود محتوای متنی درس ۱ تا ۸ به صورت کامل

 

teach98.ir

 

دانلود محتوای متنی درس ۹تا ۱۶ به صورت کامل

 

teach98.ir

 


درس اول

 


درس دوم

 


درس سوم

 


درس چهارم

 


درس پنجم

 


درس ششم

 


درس هفتم

 


درس هشتم

 


درس نهم

 


درس دهم

 


درس یازدهم

 

 • زبان قرآن و مفاهیم(درس یازدهم)
 • ادبیات داستانی(درس یازدهم)
 • سبک زندگی قرآنی(درس یازدهم)
 • حفظ سوره ق (درس یازدهم)

teach98.ir

 

 


درس دوازدهم

 

 • زبان قرآن و مفاهیم(درس دوازدهم)
 • ادبیات داستانی(درس دوازدهم)
 • سبک زندگی قرآنی(درس دوازدهم)
 • حفظ سوره ق (درس دوازدهم)

teach98.ir

 

 


درس سیزدهم

 

 • زبان قرآن و مفاهیم(درس سیزدهم)
 • ادبیات داستانی(درس سیزدهم)
 • سبک زندگی قرآنی(درس سیزدهم)
 • حفظ سوره ق (درس سیزدهم)

teach98.ir

 

 


درس چهاردهم

 

 • زبان قرآن و مفاهیم(درس چهاردهم)
 • ادبیات داستانی(درس چهاردهم)
 • سبک زندگی قرآنی(درس چهاردهم)
 • حفظ سوره ق (درس چهاردهم)

teach98.ir

 

 


درس پانزدهم

 

 • زبان قرآن و مفاهیم(درس پانزدهم)
 • ادبیات داستانی(درس پانزدهم)
 • سبک زندگی قرآنی(درس پانزدهم)
 • حفظ سوره ق (درس پانزدهم)

teach98.ir

 

 


درس شانزدهم

 

 • زبان قرآن و مفاهیم(درس شانزدهم)
 • ادبیات داستانی(درس شانزدهم)
 • سبک زندگی قرآنی(درس شانزدهم)
 • حفظ سوره ق (درس شانزدهم)

teach98.ir

 

 


درس هفدهم

 

 • زبان قرآن و مفاهیم(درس هفدهم)
 • ادبیات داستانی(درس هفدهم)
 • سبک زندگی قرآنی(درس هفدهم)
 • حفظ سوره ق (درس هفدهم)

teach98.ir

 

 


درس هجدهم

 

 • زبان قرآن و مفاهیم(درس هجدهم)
 • ادبیات داستانی(درس هجدهم)
 • سبک زندگی قرآنی(درس هجدهم)
 • حفظ سوره ق (درس هجدهم)

teach98.ir

 

 


درس نوزدهم

 

 • زبان قرآن و مفاهیم(درس نوزدهم)
 • ادبیات داستانی(درس نوزدهم)
 • سبک زندگی قرآنی(درس نوزدهم)
 • حفظ سوره ق (درس نوزدهم)

teach98.ir

 

 


درس بیستم

 

 • زبان قرآن و مفاهیم(درس بیستم)
 • ادبیات داستانی(درس بیستم)
 • سبک زندگی قرآنی(درس بیستم)
 • حفظ سوره ق (درس بیستم)

teach98.ir

 

 


درس بیست و یکم

 

 • زبان قرآن و مفاهیم(درس بیست و یکم)
 • ادبیات داستانی(درس بیست و یکم)
 • سبک زندگی قرآنی(درس بیست و یکم)
 • حفظ سوره ق (درس بیست و یکم)

teach98.ir

 

 

 


درس بیست و دوم-فایل متنی 

 

 • زبان قرآن و مفاهیم(درس بیست و دوم)
 • ادبیات داستانی(درس بیست و دوم)
 • سبک زندگی قرآنی(درس بیست و دوم)
 • حفظ سوره ق (درس بیست و دوم)

teach98.ir

 

 

 


درس بیست و سوم-فایل متنی

 

 • زبان قرآن و مفاهیم(درس بیست و سوم)
 • ادبیات داستانی(درس بیست و سوم)
 • سبک زندگی قرآنی(درس بیست و سوم)
 • حفظ سوره ق (درس بیست و سوم)

teach98.ir

 

 

 


درس بیست و چهارم-فایل متنی

 

 • زبان قرآن و مفاهیم(درس بیست و چهارم)
 • ادبیات داستانی(درس بیست و چهارم)
 • سبک زندگی قرآنی(درس بیست و چهارم)
 • حفظ سوره ق (درس بیست و چهارم)

teach98.ir

 

 

 

 

 

 

لینک کوتاه مطلب: https://goo.gl/7WE39b

 

کانال ضمن خدمت شمیم دانش

مطالعه بیشتر