محتوای کامل ضمن خدمت شمیم دانش

بازدید: 6249 بازدید

محتوای کامل ضمن خدمت شمیم دانش

 

[stextbox id=’download’ direction=’rtl’]محتوای کامل ضمن خدمت شمیم دانش[/stextbox]

 

 

 • ضمن خدمت شمیم دانش
 • سایت تدریس ایران
 • درس ۲۴ اضافه شد

 

دانلود محتوای متنی درس ۱ تا ۸ به صورت کامل

 

teach98.ir

 

دانلود محتوای متنی درس ۹تا ۱۶ به صورت کامل

 

teach98.ir

 


[stextbox id=’info’]درس اول[/stextbox]

 


[stextbox id=’info’]درس دوم[/stextbox]

 


[stextbox id=’info’]درس سوم[/stextbox]

 


[stextbox id=’info’]درس چهارم[/stextbox]

 


[stextbox id=’info’]درس پنجم[/stextbox]

 


[stextbox id=’info’]درس ششم[/stextbox]

 


[stextbox id=’info’]درس هفتم[/stextbox]

 


[stextbox id=’info’]درس هشتم[/stextbox]

 


[stextbox id=’info’]درس نهم[/stextbox]

 


[stextbox id=’info’]درس دهم[/stextbox]

 


[stextbox id=’info’]درس یازدهم[/stextbox]

 

 • زبان قرآن و مفاهیم(درس یازدهم)
 • ادبیات داستانی(درس یازدهم)
 • سبک زندگی قرآنی(درس یازدهم)
 • حفظ سوره ق (درس یازدهم)

teach98.ir

 

 


[stextbox id=’info’]درس دوازدهم[/stextbox]

 

 • زبان قرآن و مفاهیم(درس دوازدهم)
 • ادبیات داستانی(درس دوازدهم)
 • سبک زندگی قرآنی(درس دوازدهم)
 • حفظ سوره ق (درس دوازدهم)

teach98.ir

 

 


[stextbox id=’info’]درس سیزدهم[/stextbox]

 

 • زبان قرآن و مفاهیم(درس سیزدهم)
 • ادبیات داستانی(درس سیزدهم)
 • سبک زندگی قرآنی(درس سیزدهم)
 • حفظ سوره ق (درس سیزدهم)

teach98.ir

 

 


[stextbox id=’info’]درس چهاردهم[/stextbox]

 

 • زبان قرآن و مفاهیم(درس چهاردهم)
 • ادبیات داستانی(درس چهاردهم)
 • سبک زندگی قرآنی(درس چهاردهم)
 • حفظ سوره ق (درس چهاردهم)

teach98.ir

 

 


[stextbox id=’info’]درس پانزدهم[/stextbox]

 

 • زبان قرآن و مفاهیم(درس پانزدهم)
 • ادبیات داستانی(درس پانزدهم)
 • سبک زندگی قرآنی(درس پانزدهم)
 • حفظ سوره ق (درس پانزدهم)

teach98.ir

 

 


[stextbox id=’info’]درس شانزدهم[/stextbox]

 

 • زبان قرآن و مفاهیم(درس شانزدهم)
 • ادبیات داستانی(درس شانزدهم)
 • سبک زندگی قرآنی(درس شانزدهم)
 • حفظ سوره ق (درس شانزدهم)

teach98.ir

 

 


[stextbox id=’info’]درس هفدهم[/stextbox]

 

 • زبان قرآن و مفاهیم(درس هفدهم)
 • ادبیات داستانی(درس هفدهم)
 • سبک زندگی قرآنی(درس هفدهم)
 • حفظ سوره ق (درس هفدهم)

teach98.ir

 

 


[stextbox id=’info’]درس هجدهم[/stextbox]

 

 • زبان قرآن و مفاهیم(درس هجدهم)
 • ادبیات داستانی(درس هجدهم)
 • سبک زندگی قرآنی(درس هجدهم)
 • حفظ سوره ق (درس هجدهم)

teach98.ir

 

 


[stextbox id=’info’]درس نوزدهم[/stextbox]

 

 • زبان قرآن و مفاهیم(درس نوزدهم)
 • ادبیات داستانی(درس نوزدهم)
 • سبک زندگی قرآنی(درس نوزدهم)
 • حفظ سوره ق (درس نوزدهم)

teach98.ir

 

 


[stextbox id=’info’]درس بیستم[/stextbox]

 

 • زبان قرآن و مفاهیم(درس بیستم)
 • ادبیات داستانی(درس بیستم)
 • سبک زندگی قرآنی(درس بیستم)
 • حفظ سوره ق (درس بیستم)

teach98.ir

 

 


[stextbox id=’info’]درس بیست و یکم [/stextbox]

 

 • زبان قرآن و مفاهیم(درس بیست و یکم)
 • ادبیات داستانی(درس بیست و یکم)
 • سبک زندگی قرآنی(درس بیست و یکم)
 • حفظ سوره ق (درس بیست و یکم)

teach98.ir

 

 

 


[stextbox id=’info’]درس بیست و دوم-فایل متنی [/stextbox]

 

 • زبان قرآن و مفاهیم(درس بیست و دوم)
 • ادبیات داستانی(درس بیست و دوم)
 • سبک زندگی قرآنی(درس بیست و دوم)
 • حفظ سوره ق (درس بیست و دوم)

teach98.ir

 

 

 


[stextbox id=’info’]درس بیست و سوم-فایل متنی[/stextbox]

 

 • زبان قرآن و مفاهیم(درس بیست و سوم)
 • ادبیات داستانی(درس بیست و سوم)
 • سبک زندگی قرآنی(درس بیست و سوم)
 • حفظ سوره ق (درس بیست و سوم)

teach98.ir

 

 

 


[stextbox id=’info’]درس بیست و چهارم-فایل متنی[/stextbox]

 

 • زبان قرآن و مفاهیم(درس بیست و چهارم)
 • ادبیات داستانی(درس بیست و چهارم)
 • سبک زندگی قرآنی(درس بیست و چهارم)
 • حفظ سوره ق (درس بیست و چهارم)

teach98.ir

 

 

 

 

 

 

لینک کوتاه مطلب: https://goo.gl/7WE39b

 

کانال ضمن خدمت شمیم دانش