متداول ترین مشکلات نوشتن در دانش آموزان

متداول ترین مشکلات نوشتن در دانش آموزان
teach98.ir

 

متداول ترین مشکلات نوشتن در دانش آموزان

 

متداول ترين مشكلاتي كه در زمينه ي نوشتن با دست وجود دارد به شرح زير مي باشد:

نقص:

1- كج نويسي بيش از حد

 علل:

الف- بسيار نزديك بودن بازو به بدن

ب- بسيار سفت گرفتن انگشت شست

ج- دور بودن خيلي زياد نوك قلم از انگشتان

د- صحيح نبودن جهت كاغذ

هـ- درست نبودن جهت حركت

 

نقص:

2- راست نويسي بيش از حد

علل:

الف- بسيار دور بودن بازو از بدن

ب- بسيار نزديك بودن انگشتان به سر قلم

ج- هدايت قلم به تنهايي توسط انگشت سبابه

د- نا صحيح بودن جهت كاغذ

 

نقص:

3- پر فشار نوشتن

علل:

الف- فشار دادن بيش از حد انگشت سبابه

ب- استفاده از قلم نامناسب

ج- نازك بودن بيش از حد قلم

نقص:

4 -كم رنگ نويسي بيش از حد

علل:

الف- بيش از حد اوريب يا راست نگهداشتن

ب- چرخش نوك قلم به يك سمت

ج- قطر بيش از حد قلم

نقص:

5- زاويه دارنويسي بيش از حد

علل:

الف- سفت بودن بيش از حد شست

ب- بيش از حد نگهداشتن قلم

ج- حركت بيش از حد كند قلم

نقص:

6- نا مرتب نويسي بيش از حد

علل:

الف- نبود آزادي حركت

ب- حركت بيش از حد كند دست

ج- محكم گرفتن قلم

د- نادرست يا ناراحت بودن وضعيت

نقص:

7- فاصله گذاري بيش از حد

علل:

الف- پيشرفت بيش از حد سريع قلم به سمت چپ

ب- حركت بيش از حد و سريع جانبی

teach98.ir