متداول ترین مشکلات نوشتن در دانش آموزان

بازدید: 1142 بازدید
متداول ترین مشکلات نوشتن در دانش آموزان
teach98.ir

 

متداول ترین مشکلات نوشتن در دانش آموزان

 

متداول ترین مشکلاتی که در زمینه ی نوشتن با دست وجود دارد به شرح زیر می باشد:

نقص:

۱- کج نویسی بیش از حد

 علل:

الف- بسیار نزدیک بودن بازو به بدن

ب- بسیار سفت گرفتن انگشت شست

ج- دور بودن خیلی زیاد نوک قلم از انگشتان

د- صحیح نبودن جهت کاغذ

هـ- درست نبودن جهت حرکت

 

نقص:

۲- راست نویسی بیش از حد

علل:

الف- بسیار دور بودن بازو از بدن

ب- بسیار نزدیک بودن انگشتان به سر قلم

ج- هدایت قلم به تنهایی توسط انگشت سبابه

د- نا صحیح بودن جهت کاغذ

 

نقص:

۳- پر فشار نوشتن

علل:

الف- فشار دادن بیش از حد انگشت سبابه

ب- استفاده از قلم نامناسب

ج- نازک بودن بیش از حد قلم

نقص:

۴ -کم رنگ نویسی بیش از حد

علل:

الف- بیش از حد اوریب یا راست نگهداشتن

ب- چرخش نوک قلم به یک سمت

ج- قطر بیش از حد قلم

نقص:

۵- زاویه دارنویسی بیش از حد

علل:

الف- سفت بودن بیش از حد شست

ب- بیش از حد نگهداشتن قلم

ج- حرکت بیش از حد کند قلم

نقص:

۶- نا مرتب نویسی بیش از حد

علل:

الف- نبود آزادی حرکت

ب- حرکت بیش از حد کند دست

ج- محکم گرفتن قلم

د- نادرست یا ناراحت بودن وضعیت

نقص:

۷- فاصله گذاری بیش از حد

علل:

الف- پیشرفت بیش از حد سریع قلم به سمت چپ

ب- حرکت بیش از حد و سریع جانبی

teach98.ir