قواعد دستوری زبان سوم دبیرستان-گرامر

قواعد دستوری زبان سوم دبیرستان-گرامر
teach98.ir

قواعد دستوری زبان سوم دبیرستان-گرامر

 

کلمات پرسشی در زبان: 1-who -2- whom-3-where-4-when-5-why-6-which-7-whose-8-what-9-what time-10-how-11-how many-12-how much

به ترتیب معنی کلمات:1-چه کسی 2-چه کسی3-کجا 4- کِی 5-چرا 6-کدام 7-کدام 8-چی 9- چه موقع 10-چقدر11-چه تعداد 12-چه اندازه

خب، اگر این کلمات در اپتدای یک جمله بیایند جمله صد در صد سوالی خواهد بود! یعنی حتما آخر سوال علامت سوال

خواهیم داش. ولی اگر این کلمات در وسط جمله بیایند جمله سوالی نخواهد بود! یعنی چی؟! یعنی جمله بعد از این کلمات به

صورت جمله خبری خواهد آمد. به مثال پایین توجه کنین:

قواعد دستوری زبان سوم دبیرستان-گرامر

 

[stextbox id=’download’ direction=’rtl’]دانلود گرامر زبان سوم دبیرستان(پاورپوینت)[/stextbox]