علل اشتباه نویسی در دندانه

بازدید: 1086 بازدید
علل اشتباه نویسی در دندانه
teach98.ir

علل اشتباه نویسی در دندانه:

 

۱) ناآشنایی با شکل کلی دندانه و حروف دندانه دار.

۲) ناآشنایی با نوشتن شکل دندانه در کلمه.

۳) اشتباه در شمارش دندانه های حروف دندانه دار مثل کلمه نیستند.

۴) اشتباه در نوشتن شکل حروف دندانه دار در خط تحریری.

۵) ناآشنایی با قواعد خط تحریری ( به ویژه در اتصال حروف دندانه دار به برخی حروف ) معلمان پایه ی اول به ویژه در

آموزش حروف دندانه دار، معلمان باید مراقبت و نظارت کامل بر نحوه ی نوشتن دانش آموزان داشته باشند و با تمرین و

تکرار به برخی تغییراتی که در شکل ظاهری دندانه ها و حروف در اتصال به حروف دیگر رخ می دهد آشنا شوند و مهارت

یابند.

 

حروف «ب، ن، ی» نماد بزرگ دندانه هستند که در اتصال به هجا یا کلمه‌ی دیگر تغییر می‌یابند.

مانند کلمات: کتاب…کتابدار، آب…آبی، توان…توانا، پهلوان…پهلوانان، موی…مویه،