طرح درس ورزش و نیرو ۱ -ششم ابتدایی

بازدید: 2287 بازدید

طرح درس ورزش و نیرو 1 -ششم ابتدایی

 

طرح درس ورزش و نیرو ۱ -ششم ابتدایی

 

 

اهداف

 

(پیامدها)

 

      درپایان درس انتظار می رود دانش آموزان بتوانند :

۱-    هل دادن وکشیدن را معادل وارد کردن نیرو بدانندواثرات نیرو بر جسم راتشخیص دهند.

۲-    در مثال های ساده نیرو راشناسایی کرده واثرات آن برحرکت رابیان کنند.

     ۳ – اثردویاچند نیرو بریک جسم راتعیین کنند.

 

مواد ووسایل آموزشی

 

 

طناب مخصوص بازی طناب کشی، توپ فوتبال یا والیبال،میزنسبتـًا سنگین .

 

روش

 

 

آزمایش وپرسش وپاسخ

 

فعالیت های مربوط به معلم

 

 

ابتدا توجه دانش آموزان رابه تم (صفحه عنوانی ) جلب نموده و درزمینه ی

ورزش های گوناگون وتأثیرات آن ها  برجسم وروان وهمچنین

روایاتی که درمورد ورزش آمده بحث وگفت وگو می کنیم.

دانش آموزان رابه حیاط مدرسه می بریم وازآن ها می خواهیم

به نوبت وگروهی بازی هایی مانند طناب کشی ،مچ اندازی،مسابقه ی

دوپرتاب توپ بادست وپا ویابازی های محلی راانجام دهند ،درحین

انجام بازی به کلماتی مانند هل دادن وکشیدن ووارد کردن نیرو،

تغییرجهت نیروو……. اشاره می کنیم سپس بچه هارابه

کلاس می آوریم عنوان درس راروی تابلونوشته ومعلم باپرسش های

مناسب دانش آموزان راهدایت می کند تا معنای تعاریف واصطلاحات

درس را یاد بگیرند.

 

 

فعالیت های مربوط به دانش آموزان

 

 

دانش آموزان راجع به تم بحث وگفت وگو می کنند،ورزش های خواسته

شده توسط معلم راانجام می دهند،به سؤالات معلم پاسخ می دهند ،

آزمایشات کتاب را باراهنمایی معلم انجام داده ،کتاب را می خوانند

و به سؤالات آن پاسخ می دهند .جدول صفحه ی ۴۶رابه شکل گروهی

می نویسند ومشخصمی کنندهرکدام ازفعالیت هایی راکه در

 

حیاط انجام داده اند کدام یک از اثرات نیروبوده است؟

 

 

فعالیت های تکمیلی و فوق برنامه

 

ازدانش آموزان می خواهیم در منزل لیستی به شکل زیر تهیه کنند ودرآن فعالیت هایی راکه مشاهده

می کنند مشخص کنند که کدام اثرنیرو رانشان می دهد.

تغییر جهت نیرو

تغییر شکل نیرو

حرکت جسم

توقف جسم

کند یاتند شدن جسم

 

همچنین ازدانش آموزان می خواهیم تصاویر مرتبط با درس به کلاس بیاورندومشخص کنند که

هرکدام ازتصاویرکدام اثرنیرورانشان می دهد.

درمدارس هوشمند می توانند تصاویر مرتبط راازاینترنت گرفته وبه شکل پاورپوینت همراه

باتوضیحات متنی درآورند وبه کلاس ارائه دهند.