طرح درس شگفتی های برگ-پایه ششم

بازدید: 3004 بازدید

طرح درس شگفتی های برگ-پایه ششم

 

طرح درس شگفتی های برگ-پایه ششم

 

روش تدریس : استقرایی

محل تدریس :کلاس درس

 

اهداف کلی

 

آشنایی با شگفتی های برگ

 

اهداف جزیی 

 

۱- آشنایی باویژگی های برگ

۲- آشنایی با مفهوم سبزینه وفتوسنتز

۳- فراگیرا ن بتوانند با شگفتی های آفرینش آشناشوند

۴- فراگیران بتواننددانه هاومیوه هارابراساس موادغذایی ای که دارند طبقه بندی کنند.

 

اهداف رفتاری 

 

۱- فراگیران بتوانند غذاسازی گیاهان رابیان کنند(دانشی)

۲- فراگیران بتوانندبادقت اجزاوقسمت های مختلف برگ را بیان کنند .( دانشی)

۳- فراگیران نسبت به گیاهان ودرختان محیط زندگی خود علاقه نشان دهند. ( نگرشی)

۴- فراگیران نسبت به یادگیری ویژگی های برگ های اطراف خود ابراز علاقه کنند . (نگرشی)

۵- فراگیران به همفکری وکارگروهی علاقه نشان دهند(نگرشی)

۶- فراگیران گیاهان محیط اطراف خود را در موقعیت واقعی به یکی از گرو ه های نشاسته دار یاروغن دارتعلق دهند. ( مهارتی)

 

رفتار ورودی ( برقراری ارتباط و حضور غیاب )

 

معلم با وسایل موردنیازدرس جدیدی که قراراست ارایه شود واردکلاس می شود.

سلام بچه های گلم

سلام

حالتون خوبه :بله

خداروشکر

بچه های گلم حالا نوبت حضوروغیابه همگی حاضرین بله

چقدخوبه خوشحالم که همتون حاضرین .

معلم وارد کلاس می شود.

 

ارزشیابی آغازین

 

بچه ها مطمئنم همه درس قبل وخوبه خوب یادگرفتین حالا ……جان بلندشو یک خلاصه ای از درس قبل رو واسه من ودوستات توضیح بده

 

ارزشیابی تشخیصی

 

می دونم که همتون اطلاعاتی درباره برگ هاداریداما درس امروزما شماروشگفت زده می کنه پس با دقت دربحث های کلاس شرکت کنیدتابراطلاعات همگیتون افزوده بشه

 

مدل و فضای کلاس

 

دانش آموزان را به شکل u در کلاس گروه بندی می کنیم.

وسایل کمک آموزشی:

برگ های گیاهان مختلف(برگ کاهو ،ساقه کرفس برگ گلهای تزئینی)گندم سیب زمینی موز،ذره بین میکروسکوپ

برگه های فعالیت در ارتباط با مراحل تدریس

 

ایجاد انگیزه

 

جهت ایجاد انگیزه و آمادگی ذهنی فراگیران برای پذیرش موضوع درسی برگ هاوگیاهان ومیوه هارابین گروه هاپخش میکنیم وبرای برانگیخته شدن حس کنجکاوی دانش آموزان ذره بین ومیکروسکوب رانیزدراختیارآنان قرارمی دهیم. پس از اظهار نظر فراگیران مطالب را جمع بندی میکنیم و از آ نها می خواهیم به درس خوب تو جه کنند تا بعد از پایان درس با ویژگی های دیگری از برگ ها آشنا می شویم.

 

ارائه درس

 

پس از ایجاد انگیزه فراگیران را گام به گام بر ای رسیدن به اهداف درس جلو می بریم .

 

مرحله اول:

 

از فراگیران می خواهیم ابتدا به صورت فردی مطالبی ازبرگها رادربرگه نمونه بنویسیند و از انان می خواهیم که نوشته های خودرا برای دیگران بخوانند.

 

مرحله ی دوم:

 

در این مرحله فراگیران درگروه مشورت کنند وقسمت های مختلف برگ را لیست کنندوبادیدن آوندها موجوددر ساقه کرفس وروزنه هایی که بوسیله میکروسکوب مشاهده کرده اند شروع به هدایت وتوضیحی قسمتی از مفاهیم موجود در درس می کنیم وبه آنها می گوییم گیاهان برای غذاسازی بوسیله این روزنه های برگ هاکربن دی اکسیدراازهوامی گیرندواین آوندهاآب وموادموجوددرخاک رابه برگ می رسانند بابهره گیری ازمطالب دیگرگروه ها فهرست های خود راکاملترکنند.

 

مرحله ی سوم :

 

در این مرحله برگه ای را به فراگیران داده تا خواص برک یامیوه هایی که دردست دارند بنویسند پس از توضیحات بچه ها ،معلم شروع به کامل کردن بحث فراگیران می کندودانه وساقه های نشاسته دارومیوه های روغن دار رابه کمک فراگیران نام گذاری میکنیم ..

 

مر حله ی چهارم : 

 

از فراگیران می خواهیم چندگیاه را که در مرحله ی قبل با آنها آشنا شدند نام ببرند و یژگی های دیگر انها را بیان کند برای اجرای این مرحله برگه ای را داده و پس از کامل کردن از سر گروه بخواهیم نظرات خود را اعلام نمایند..

در این مرحله از فراگیران می خواهیم که براساس ویژگی هایی که در مرحله قبل برای گیاهان نوشتند با اعضای گروه مشورت کرده و یک ویژگی برای گیاهان بنویسند.

 

مر حله ی پنجم:

 

در این مرحله تعریف کلی و اساسی توسط تیم ها به کمک آموزگار به کلاس ارئه میشود و به این ترتیب دانش آموزان با تعاریف کامل وویژگی هاوفوایدگیاهان می شوند.

نمونه های از تعاریف داده شده توسط تیم ها :

(برگ)محل اصلی غذاسازی گیاهان است.

گیاهان غذاسازی میکنندوهمه ی موجودات ازگیاهان تغذیه می کنند

دانه های نشاسته دار:گندم وبرنج .

میوه ی نشاسته دار:موز

دانه ی روغن دار:تخمه ی آفتابگردان

برگ گیاهان سبزاست وسبزینه عامل این رنگ است.غذاسازی گیاهان بوسیله انرژی نورخورشیدرافتوسنتزمی گوییم.

غذاسازی گیاهان دربرگ انجام می شود

 

مرحله ی ششم :

 

در این مرحله و از فراگیران می خواهیم که یک داستان علمی کوتاه باموضوع زمین بدون خورشید بنویسندودرکلاس بخوانند فرضیه ی خود را بیان کرده و گرو ه های دیگر همراه با آموزگار فرضیه را رد یا تایید می نمایند . به این ترتیب گرو ه ها تمامی فرضیه ها را بررسی می نمایند وبه یک نتیجه اساسی می رسند .

 

جمع بندی مطالب

 

در این مرحله آموزگار همراه فراگیران مطالب آموخته شده را با هم مرور می نمایند .

 

ارزشیابی پایانی

 

تصویر۱ یک شمع روشن ویک گل شاداب تصویر۲گل پژمرده تصویر۳ شمع خاموش وفراگیران باهم گفتگوکنندونتیجه گیری کنند.

 

تکلیف تمرینی

 

گیاهان محیط اطراف خود را از نظر شکل وتولید غذا باهم مقایسه کنندوباتوضیح وتصویربه کلاس ارائه دهند

این تکلیف برای آشنایی باشگفتی های آفرینش مثال :برگ شکارچی

 

تکلیف خلاقیتی

 

۱باتوجه به اینکه ارائه این درس درفصل بهاراست ازآنهامی خواهم یک گل یا درخت میوه درباغچه ی مدرسه یاخانه خودبکارندوازآن مراقبت کنند

۲با برگ گیاهان یک عکس بسازندوبه کلاس ارئه دهند.