طرح درس سالم بمانیم-ششم ابتدایی

بازدید: 1010 بازدید

طرح درس سالم بمانیم-ششم ابتدایی

 

 

طرح درس سالم بمانیم-ششم ابتدایی

 

 

کتاب:علوم تجربی        صفحه:۸۸و۸۹و۹۰         پایه:ششم

 

زمان پیش بینی شده:۴۵دقیقه           محل تدریس:کلاس            نوع ارزشیابی:انفرادی        

 

        نام مدرس:ز- یوسفلو

 

 

تعداد فراگیران:۲۰نفر              تاریخ تدریس:۱۰/۳/۹۳         چیدمان صندلی:دایره ای(گروهی)   

 

 

 

روش تدریس:کاوشگری

 

هدف نویسی:

 

اهداف کلی:سالم بمانیم

 

 

 

اهداف جزئی:

 

 

 

۱-با بیماری های واگیر دار و عوامل موثر در بروز آنها آشنا شوند.

 

۲-با ذکر مثال هایی راههای پیشگیری از بیماری های واگیردار را بیان کنند.

 

۳-سدهای دفاعی بدن را بشناسند.

 

اهداف رفتاری:

 

۱-بیماری های واگیردار و عوامل موثر در بروز آنها را بگویند.(دانشی)

 

۲-مثال هایی از بیماری های واگیردار بیان کند.(دانشی)

 

۳-بتوانند از خود در برابر بیماری های واگیردار محافظت کنند.(مهارتی)

 

۴-بتواند واگیردار بودن بیماری ها را تشخیص دهد.(مهارتی)

 

۵-رفتار های سالم برای جلوگیری از بیماری ها اتخاذ کند.(نگرشی)

 

۶-سدهای دفاعی بدن و اهمیت آنها را بیان کند.(دانشی)

 

مواد و وسایل آموزشی:

 

فیلم ،انیمیشن ولوح فشرده مربوط به بیماری های واگیردار،راه های انتقال میکروب به بدن و چگونگی بیگانه خواری گلبول های سفید.

 

رفتار ورودی:(۴دقیقه)

 

معلم وارد کلاس میشود وبا دانش آموزان سلام و احوال پرسی می کند.(گروه بندی از قبل انجام شده و گروه ها در جا های خود نشسته اند) سرگروه ها حضور و غیاب را انجام می دهند.

 

ارزشیابی آغازین:(۵ دقیقه)

 

ابتدا معلم یا سرگروه تکالیف جلسه قبل را کنترل کرده و تمرین ها توسط دانش آموزان یا معلم حل میشود.

 

ارزشیابی ورودی از درس جاسه قبل:که میتواند کتبی باشد و با دادن ۲ سوال از درس جلسه قبل انجام شود.

 

ارزشیابی تشخیصی:(۴ دقیقه)

 

۱-میکروب چیست؟

 

۲-ویروس چیست؟

 

۳-ویروس در کجا زندگی می کند؟

 

۴-راههای دفاع بدن را نام ببرید؟

 

۵- گلبول سفید چیست؟

 

ایجاد انگیزه:

 

فیلم یا انیمیشن را برای آنها پخش میکنیم.

 

اجرای تدریس:(۲۰ دقیقه)

 

مرحله اول:فراهم آوردن زمینه جستجو:

 

از گروه ها می خواهیم بر روی عکس صفخه اول فکر کرده ونظرات خود را بگویند.

 

مرحله دوم: طرح مسئه:

 

پزشک به فردی که سرما خورده است می گوید از دست دادن یا روبوسی کردن با دیگران بپرهیزد اما به فردی که دیابت(مرض قند) دارد چنین توصیه ای نمیکند چرا؟

 

مرحله سوم: جمع آوری اطلاعات:

 

گروه ها با مشورت کردن و با سوال از معلم اطلاعاتی را کسب می کنند پس از انجام مشورت سر گروه ها اطلاعات کسب شده را توضیح می دهند.

 

مرحله چهارم : سازماندهی اطلاعات:

 

معلم متن های زیر را بین گروه ها تقسیم کرده واز آنها می خواهد که متن را مطالعه کنند،سپس یکی از اعضای گروه متن خود را برای گروه های دیگر توضیح می دهد در این هنگام معلم اطلاعات را سازماندهی کرده و اطلاعات نادرستی را که گروه ها به آن رسیده بودند را حذف می کند.

 

متن گروه اول:

 

بیماری هایی که می توانند از فردی به فرد دیگر منتقل شوند بیماری های واگیردار نامیده می شوند.عامل ایجاد این بیماری های واگیر جاندارانی ریز به نام میکروب هستند.

 

متن گروه دوم:

 

میکروب ها به راه های مختلفی می توانند وارد بدن ما شوند:از جمله هوا-آب و غذا،زخم ها.

 

بعضی میکروب ها در بدن جانوران زندگی می کنند.به این جانوران ناقل بیماری می گویند مثل:موش :ناقل بیماری طاعون- سگ :ناقل بیماری هاری.

 

متن گروه سوم:

 

میکروب ها برای اینکه ما را بیمار کنند باید از دو سد دفاعی بدن عبور کنند. سد اول:پوست بدن از ورود میکروبها جلوگیری می کند اما اگر زخم یا خراشی در پوست ایجاد شود میکروب ها از طریق آن وارد بدن می شوند.

 

متن گروه چهارم:

 

اگر میکروبها از سد اول عبور کنند با سد دوم دفاعی بدن ،یعنی گلبول های سفید مواجه می شوند. بعضی گلبولهای سفید به میکروب ها حمله کرده و آنها را می خورند.به این گلبولها بیگانه خوار نیز می گویند.بعضی گلبولهای سفید موادی به نام پادتن ترشح می کنند.پادتن میکروبها را غیر فعال می کنند.

 

مرحله پنجم: جمع بندی:

 

معلم مطالب را جمع بندی کرده و درس را به پایان می برد.

 

ارزشیابی تکوینی:در حین تدریس سوالاتی می پرسیم تا مطمئن شویم که درس برای فراگیران تفهیم می شود.

 

رفع نقص و مرور درس:(۵ دقیقه)

 

اگر دانش آموزان در جایی از درس مشکل داشتند دوباره توضیح داده و رفع نقص می کنیم.

 

ارزشیابی پایانی:(۵دقیقه)

 

این ارزشیابی باید هماهنگ با اهداف رفتاری باشد .به صورت انفرادی انجام می پذیرد.

 

ارائه تکلیف:

 

با مراجعه به خانه بهداشت محل خود اطلاعاتی در باره ی بیماری وبا جمع آوری کنند.