سوالات کامل ضمن خدمت راهبری هوشمند سازی مدارس

بازدید: 1997 بازدید

[stextbox id=’info’]سوالات کامل ضمن خدمت راهبری هوشمند سازی مدارس[/stextbox]

 

۱ -مدلی که “چارچوبی برای تعیین مهارتهای مورد نیاز معلمان برای بکارگیری فناوری اطلاعات در برنامه درسی است” چه نام دارد؟

TPACK

 ۲-امور مالی” مربوط به مدیریت یکپارچه از مولفه های مدل مفهومی مدارس هوشمند ایران است.

 صحیح

۳ -امور مالی» مربوط به کدام یک از مولفه های مدل مفهومی مدارس هوشمند ایران است؟

مدیریت یکپارچه

 ۴ -اجرای طرح های نوین در راستای هوشمند سازی مدارس مربوط به کارگروه توسعه می باشد

 صحیح

 ۵ -ارائه مطالب آموزشی ابتدا باید به صورت همیاری و سپس به صورت انفرادی ادامه پیدا کند.

غلط

 ۶ -ارزیابی از مدارس هوشمند به منظور رتبه بندی مدارس انجام می شود.

 صحیح

 ۷ -ارزیابی از مدارس هوشمند در چه سطحی از گزینه های زیر تعیین می گردد؟

از مناطق تا ستاد

 ۸ -استفاده از سامانه های حسابداری مربوط به شاخص های ارزیابی توانمندی کادر اداری و آموزشی می باشد.

صحیح

 ۹-استفاده از سامانه های حسابداری مربوط به کدام حوزه از شاخص های ارزیابی است؟

 توانمندی کادر اداری.

 ۱۰ -اولویت اصلی در توسعه ضریب نفوذ شبکه ملی اطلاعات و ارتباطات (اینترنت) در مدارس چیست؟

 پر کردن شکاف دیجیتالی

 ۱۱ -اولین گام در هوشمندسازی مدارس از سوی کدام شخص یا مرجع زیر اعلام می گردد؟

 شورای مدرسه

 ۱۲-اولین و مهمترین سند بالا دستی طرح هوشمند سازی مدارس کدام است؟

سیاست های کلی نظام

 ۱۳ -اولین و مهمترین سند بالادستی طرح هوشمند سازی مدارس سیاست های کلی نظام است که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است.

صحیح

 ۱۴-اهداف کلاد در هوشمند سازی شامل اثر بخشی و افزایش کارایی، مشارکت خانواده در فرآیند یاددهی یادگیری، تحول در نظام برنامه ریزی، عدالت آموزشیف ایجاد محیطی پویا و جذاب، ارزیابصیحیمتنحاسب با استعدادها، رشد مهارت های ذهنی، جس

 ۱۵-ایجاد کارگروهی به صورت روزنامه دیواری به شکل چند رسانه ای مصداق کدامیک از سطوح مدل سمر است؟

 تغییر

 ۱۶ -آموزش معلم به فراگیران در محیط وب، مصداق کدام یک از قابلیت های فناوری اطلاعات برای تحقق اهداف برنامه ریزی درسی است؟

فناوری اطلاعات به عنوان ابزار یادگیری گروهی

 ۱۷ -بر اساس نظریات اصول و مبانی هوشمند سازی مدارس آموزش باید شامل …………. باشد.

درک عمیق

 ۱۸-بر اساس نظریات اصول و مبانی هوشمند سازی مدارس: آموزش باید شامل درک عمیق باشد.

صحیح

 ۱۹ -بر اساس نظریه گانتر کدام گزینه نادرست است؟

هوش یک پدیده ذاتی است و تاثیرات محیط نمی توا

 ۲۰ -براساس نظریات اصول و مبانی هوشمندسازی مدارس: یادگیری نتیجه ………… است.

 تفکر

 ۲۱-برای ارائه مطالب به صورت الکترونیکی در بسته نرم افزاری  officeنرم افزاری وجود ندارد.

غلط

 ۲۲-برگزاری آزمون الکترونیکی به جای آزمون کاغذی مصداق کدامیک از سطوح مدل سمر است؟

افزونگی

 ۲۳-برگزاری سمینارها و جشنواره های مرتبط نقش زیادی در . . . . معلمان در توسعه مدارس هوشمند خواهد داشت.

انگیزه و تشویق

 ۲۴-برگزاری سیمنارها و جشنواره های مرتبط نقش زیادی در ………… معلمان در توسعه مدارس هوشمند خواهد شد.

انگیزه و تشویق

 ۲۵-بهترین ابزاری که می تواند تعامل علمی و آموزشی بیم مدارس برقرار نمیاد کدام است؟

سامانه مدارس هوشمند

 ۲۶-بهره گیری از معلمین راهمنا متعدد جهت هدایت پژوهشی در مدارس هوشمند پیشرفته، جز کدام دسته از شاخص های مدرسه هوشمند قرار می گیرد؟

 توانمندی دانش آموزان

 ۲۷-بهره گیری از معلمین راهنما متعدد جهت هدایت پژوه شی در مدارس هوشمند پیشرفته، جز شاخص های توانمندی دانش آموزان ارزیابی می شود.

صحیح

 ۲۸-بیشتریت شاخص های ارزیابی مدارس هوشمند مربوط به کدام مولفه مدل مفهومی است؟

معلمان آموزش دیده (نیروی انسانی)

 ۲۹-پنج مرحله روش تدریس  ۵Eبه ترتیب کدامند؟

معرفی , جستجو , تشریح , تقویت , ارزیابی

 ۳۰-تحقیق گروهی و کاوش در خصوص مباحث درسی در فضای وب مصداق کدامیک از سطوح مدل سمر است؟

ابداع

 ۳۱-تعبین رتبه بندی نمون برگ ( ۲خودارزیابی) با چه نوع شاخصی ارزیابی می گردد.

کمی

 ۳۲-تعداد اسلایدها، شماره اسلاید جاری و تم مورد استفاده در اسلایدها در کدام گزینه قابل مشاهده است؟ StatusBar

 ۳۳-تعیین رتبه بندی نمون برگ (۲خودارزیابی) با شاخص کمی ارزیابی می گردد.

 صحیح

 ۳۴-توانمندیهای مغز افراد حاضر جواب جزء کدام یک از گزینه های زیر محسوب می شود؟

Vocabulary

 ۳۵-چهار سطح مدل سمر به ترتیب کدام است؟

جایگزینی، افزونگی، تغییر، ابداع

 ۳۶-داشتن کدام یک از شاخص های زیر در مدارس نیمه الکترونیک ضروری است؟

 پرونده الکترونیکی دانش آموزان

 ۳۷-در ارزیابی شاخص توانمندی کادر آموزشی در مدارس الکترونیک کدام مورد ارزیابی می شود؟

 گذراندن دوره های ضمن خدمت هوشمندسازی

 ۳۸-در ارزیابی شاخص فضا و تجهیزاتدر مدارس نیمه هوشمند دارا بودن کارگاه رایانه مورد ارزیابی قرار نمی گیرد.

صحیح

 ۳۹-در افزونگی مدل سمر، فناوری در تدریس جایگزین روش قبل شده و بهبود عملکرد یاددهیه را به دنبال دارد.

صحیح

 ۴۰-در تعریف ” پداگوژی” کدامیک از گزینه ها صحیح است.

علم آموزش و هنر یاددهی و انتقال مفاهیم

 ۴۱-در تعریف مدل مفهومی مدارس هوشمند ایران از کدام مدل سازمان ملل یاد می شود؟ UNDP

 ۴۲-در کدامیک از سطوح مدل سمر فناوری در تدریس جایگزین روش قبل شده و بهبود عملکرد یاددهی را به دنبال دارد؟

 افزونگی

 ۴۴-در مبحث کارگروه های هوشمند سازی “آموزش” مربوط به وظایف کدام یک از فعالیت های اصلی است؟

اجرا

 ۴۵-در نرم افزار  Adobe Connectبرای فراگیری کدام روش آموزش از راه دور مناسب تر است؟

 روش مجازی on-line

 ۴۶-در نرم افزار  One noteگزینه  saveوجود ندارد.

صحیح

 ۴۷-در نرم افزار  ،power pintبرای درج لیست های ترتیبی از  numberingاستفاده می شود.

 صحیح

 ۴۸-در نرم افزار  power pointبرای تنظیم نمای ظاهری یادداشتها از کدام گزینه استفاده می شود؟

Notes master

۴۹-در نرم افزار  power pointهرگاه نکته ای قرار داده شود که به توجه و تاکید بیشتری نیاز دارد؟

Emphasis

 ۵۰-در نرم افزار  ، Power Pointجلوه های گروه  Entranceنحوه خروج اشیاء به داخل اسلاید را مشخص می کند.

غلط

 ۵۱-در نرم افزار  Power Pointبرای ایجاد بازتاب متن از کدام گزینه استفاده می شود؟

Reflection

 ۵۲-در نرم افزار  ،power pointبرای اینکه بخواهیم فایل صوتی تا زمانی که اسلایدها فعال هستند پخش شود از کدام گزینه استفاده می شود؟

Loop until stopped

 ۵۳-در نرم افزار  ،power pointبرای اینکه صدایی که انتخاب کردیم در اسلایدها پخش بشه از کدام گزینه استفاده می شود؟

Play across slides

 ۵۴-در نرم افزار  ،power pointبرای درج لیست با اشکال گرافیکی از  Smart Artاستفاده می شود.

صحیح

 ۵۵-در نرم افزار  ،power pointبرای درج لیست های غیر ترتیبی از  numberingاستفاده می شود؟

غلط

 ۵۶-در نرم افزار  ،power pointبزرگ یا کوچکی نمای اسلایدها در چاپ یا نمایش اسلاید ها هیچ تاثیری ندارد.

صحیح

 ۵۷-در نرم افزار  ، powerpointبرای خروج از نمای  ، Slide showمی توان از دکمه صحفه کلید  ESCاستفاده کرد.

صحیح

 ۵۸-درارزیابی شاخص توانمندی کادر آموزشی درمدارس الکترونیک ، کدام مورد ارزیابی می شود؟

گذراندن دوره های ضمن خدمت هوشمند سازی

 ۵۹-سطوح مدارس هوشمند شامل نیمه الکترونیک، الکترونیک، نیمه هوشمند، هوشمند، هوشمند پیشرفته است.

صحیح

 ۶۰-سیاستگذاری کار گروه های هوشمند سازی مدارس وظیفه سازمانی کدام سطح از سازمانهای ذیربط آموزش و پرورش است؟

از ستاد تا مناطق

 ۶۱-فناوری نوین در صفحه نمایش  LFDاست.

صحیح

 ۶۲-کدام جمله صحیح است؟

شناخت، رفتار و صفات جسمی سه مولفه اصلی هوش

 -۶۳کدام گزینه از خصوصیات و ویژگی های مدل مفهومی محسوب نمی شود؟

معماری شناختی

 ۶۴-کدام گزینه صحیح است؟

شناخت، رفتار و صفات جسمی سه مولفه اصلی هوش

 ۶۵-کدام گزینه صحیح است؟

در محیط فعال یادگیری معلمان تسهیل کنندگان یادگ

 ۶۶-کدام گزینه نادرست است؟

 دانش آموزان در کلاس درس تمرکز بیشتری داشته ب

 ۶۷-کدام یک از حوزه های ذکر شده کمک می کندتا معلم با استفاده از فناوری به تولید محتوا به شکلی موثر بپردازد؟

دانش محتوی مبتنی بر فناوری

 ۶۸-کدام یک از ویژگی های اهداف طرح درس است؟

 اهداف  SMARTباشند.

 ۶۹-کدام یک جز اصول کلیدی در هوشمندسازی مدارس است؟

هوش یاد گرفتنی است

 ۷۰-کدام یک جزء توانمندی مغز انسان نیست؟

Computational Speed

 ۷۱-کدام یک سطوح مدارس هوشمند را بیان می کند؟

نیمه الکترونیک ، الکترونیک ، نیمه هوشمند ، هوشمن

 ۷۲-کدامیک از اهداف های کلان در هوشمند سازی مدارس است؟

اثربخشی و افزایش کارایی ۷۳کدامیک از مولفه های چشم اندازهای مدارس هوشمند نیست؟

توانمند سازی در سطح ملی

 ۷۴-کدامیک جز اصول کلیدی در هوشمند سازی مدارس است؟

تمرکز بر آینده تاکید دارد.

 ۷۵-کدامیک جزء حیطه های سالوی نیست؟

هیجانی بودن

 ۷۶-مدلی که “چارچوبی برای تعیین مهارت های مورد نیاز معلمان برای بکارگیری فناوری اطلاعات در برنامه درسی است”  TPACKنام دارد.

صحیح

 ۷۷-موارد زیر مربوط به کدام مرحله از روش تدریس  ۵Sمی باشد:

 – -۱با تکرار و تمرین پیرامون موضوع فهم عمیق تر می شود.  – -۲معلم منابع تکمیلی را معرفی می نماید.  – -۳مباحثه گرتوقهوییتصورت می گیرد.  – -۴پروژه گروهی به دانش

 ۷۸-مهمترین بستر برای انتقال مهارت های لازم برای زندگی در عصر حاضر که عصر ارتباطات است برنامه درسی است صحیح

 ۷۹-مهمترین بستر برای انتقال مهارتهای لازم برای زندگی در عصر حاضر که عصر ارتباطات می باشد کدام است؟

 برنامه درسی

 ۸۰-مهمترین سند مدل اجرایی مدارس هوشمند کدام است؟

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

 ۸۱-مهمترین هدف از ارزیابی مدارش هوشمند چیست؟

رتبه بندی مدارس هوشمند

 ۸۲-یادگیری . . . . . سطحی از یادگیری است که در آن، معلم نقش تسهیل کننده و دانش آموز نقش محوری برای یادگیری بر عهده دارد.

سطح ۲