سوالات کامل ضمن خدمت بیمه و قوانین آن

بازدید: 919 بازدید
سوالات کامل ضمن خدمت بیمه و قوانین آن
teach98.ir

 

[stextbox id=’alert’ direction=’rtl’]برای دیدن سریع جواب== سمت راست بالای مرورگر خود(سه نقطه) کلمه ی find (find in page)را بزنید و یک کلمه از سوال خود را در این صفحه سرچ کنید[/stextbox]

[stextbox id=’warning’ direction=’rtl’]سوالات پولی نیست ولی میتوانید در جهت حمایت از سایت ما مبلغ ۱۰۰۰ تومان را بپردازید[/stextbox]

 

سوالات کامل ضمن خدمت بیمه و قوانین آن

دعادر صورت بروز اختلاف بین طرفین…….اصل داوری

همواره باید بین حادثه بیمه شده(خطر معین)……اصل علت نزدیک

بیمه های اتومبیل باربری آتش سوزی…..بیمه های اموال

……عقدی است که هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را ندارد…عقد لازم

عقدی است که تاثیر آن به حسب انشا….نباشد……..عقد منجز

کدام جمله درست است؟……عقد بیمه لازم عقدی است که از طرف بیمه گرمعلق است

کدام گزینه در مورد معلق بودن بیمه تعهدات……..هر دو مورد

عقد…….عقدی است که علاوه برلزوم اجتماع…….تشریفاتی

کدام گزینه از شرایط اساسی صحت عقد…… هر دو مورد

کدام گزینه از شرایط اساسی صحت عقدنمی باشد…… وجود شاهد از هر یک

از شرایط اساسی صحت معاملات……۱۹۰

پیشنهاد بیمه توسط…..باید تکمیل و……بیمه گزار  – بیمه گر

بیمه گزار کدامیک از افراد زیر می باشد؟………… هر دو مورد

کدام مورد زیر در عموم بیمه نامه های اتومبیل………شخصیت بیمه گزار

مندرجات بیمه نامه……… ؟………… هر دو مورد

تغییرات در بیمه نامه به پیشنهاد…….. بیمه گزار  – بیمه گر

کدام گزینه نادرست……چنانچه اظهارات خلاف واقع

نرخ حق بیمه توسط………………شورای عالی بیمه

کدام گزینه صحیح نیست…..ماده ۲۸۳

بیمه نامه معمولا از چه ساعتی………….معمولا از ساعت ۱۲ یا ۲۴

علت درج تاریخ………….امکان وجود تفاوت

شرایط عمومی بیمه نامه……………….ماده ۱۷ تاسیس

-۱ تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با نحوه نظارت بر امور بیمه

هزینه های سنگین پزشکی……بیمه درمانی

این تعریف برای…..تامین و جبران بخشی از هزینه های درمانی…. بیمه درمانی

بیمه درمانی کدام بخش…….اعم از سرپایی یا بستری

نقش کدام بیمه دادن تامین……………بیمه اموال

کدام گزینه در مورد بیمه اموال………بیمه های زیان نباید

بیمه های اموال که به بیمه های……….اشیاء

در کدام نوع بیمه خسارت ناشی از حادثه حتی به حیوانات…………. اشیاء

بیمه اموال دربر گیرنده……………………..بیمه آتش سوزی باربری اتومبیل مهندسی

سه شاخه اصلی بیمه………………اموال اشخاص مسئولیت

بیمه……..به طور مستقیم در تنظیم………………….بیمه مسئولیت

بیمه مسولیت مدنی بر پایه…..شبه جرمی یا شبه عمدی

کدام بیمه بر پایه مسولیت شبه جرمی یا شبه عمدی…….. بیمه مسولیت مدنی

احراز مسولیت افراد….مراجع قضایی

مطابق کدام نوع از بیمه زیان وارد به اشخاص ثالث………… بیمه مسولیت مدنی

تعهد و التزامی که شخص نسبت به جبران…….. بیمه مسولیت مدنی

وجه تمایز بیمه های اجتماعی با بیمه های بازرگانی…………..تعهدات(سرمایه بیمه)….

در موسسات بیمه حق بیمه هر شخص……….به اهمیت و شدت خطر…

در کدام نوع بیمه تعهدات بیمه بر اساس حداقل………………بیمه های اجتماعی

این مورد از ویژگی های….حق بیمه بصورت درصدی ثابت از دستمزد………… بیمه های اجتماعی

این مورد از ویژگی های……..اصل تساوی حق بیمه……………….بیمه های بازرگانی

۱۷..بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از – «

طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده و یا وجه معینی

». بپردازد

تعریف بالا مربوط به کدام یک از تعاریف بیمه است؟

الف( تعریف حقوقی***

ب( تعریف فنی

ج( تعریف اقتصادی

۱۸ در تعریف حقوقی بیمه، متعهد و طرف تعهد را به ترتیب چه می نامند؟ –

الف( بیمه گزار بیمه گر –

ب( بیمه گر بیمه گزار*** –

ج( بیمه شونده بیمه گزار –

۱۹ حق بیمه چیست؟ –

الف( وجهی که بیمه گر به بیمه گزار می دهد

ب( پولی که بیمه گر به متعهد پرداخت می کند.

ج( وجهی که بیمه گزار به بیمه گر می دهد.***

۲۰ آنچه را که بیمه می شود ……………….. می نامند –

الف( حقوق بیمه

ب( موضوع بیمه***

ج( اصول بیمه

۲۱ تعریف زیر مربوط به چه نوع بیمه ای هست؟ –

عملی است که به موجب آن یک طرف)بیمه (گر با قبول مجموعه خطرها و با رعایت قواعد آمار «

و احتمالات در ازا دریافت وجهی به عنوان )حق بیمه( از طرف دیگر )بیمه گزار( تعهد می نماید در

صورت تحقق خطر معینی خسارت وارد به او و یا شخص دیگر را جبران کرده و یا وجه معینی

» . بپردازد و یا خدمتی انجام دهد

الف( بیمه ماهوی

ب( بیمه حقیقی

ج( بیمه فنی***

۲۲ – منظور از این جمله چیست؟عقد بیمه عقدی است لازم

الف( یعنی بیمه گر و بیمه گزار پس از وضع قرارداد حق ندارند معامله را برهم بزنند***

ب( یعنی بیمه گر و بیمه گزار قبل از وضع قرارداد حق ندارند معامله را برهم بزنند

ج(یعنی بیمه گر می تواند قرارداد را پس از وضع، فسخ نماید.

۲۳ تنها استثنایی که درباره ی عقد بیمه وجود دارد در چه موردی است؟ –

الف( بیمه حوادث

ب( بیمه عمر***

ج( بیمه آتش سوزی

۲۴ جمله ی زیر به چه معناست؟ –

» بیمه عقدی است که از طرف بیمه گزار منجز «

الف( بدون قید و شرط باید به تعهدات خود عمل کند***

ب( با شرایطی می تواند به تعهدات خود عمل نکند.

ج( با قید و شرط به تعهدات عمل می کند.

۲۵ تعهد بیمه گر اغلب تعهدی است معلق یا منجر؛ به چه معناست؟ –

الف( یعنی انجام تعهد بیمه گر مشروط به وقوع خطر است.

ب( یعنی انجام تعهد بیمه گر موکول و مشروط است به اینکه خطر موضوع بیمه تحقق یابد.***

ج( یعنی انجام تعهد بیمه گر موکول و مشروط است به اینکه خطر موضوع بیمه تحقق نیابد

۲۶ چرا بیمه، عقدی اتفاقی است؟ –

الف( چون تعهد بیمه خاصیت معلق بودن دارد.***

ب( چون بیمه در برابر همه اتفاقات تعهد ندارد.

ج( چون بیمه شرایط اتفاقی را می پذیرد

 

[stextbox id=’warning’ direction=’rtl’]سوالات پولی نیست ولی میتوانید در جهت حمایت از سایت ما مبلغ ۱۰۰۰ تومان را بپردازید[/stextbox]