سوالات کامل ضمن خدمت بیمه و قوانین آن-سری دوم

سوالات کامل ضمن خدمت بیمه و قوانین آن-سری دوم

teach98.ir

[stextbox id=’alert’ direction=’rtl’]برای دیدن سریع جواب== سمت راست بالای مرورگر خود(سه نقطه) کلمه ی find (find in page)را بزنید و یک کلمه از سوال خود را در این صفحه سرچ کنید[/stextbox]

 

[stextbox id=’warning’ direction=’rtl’]سوالات پولی نیست ولی میتوانید در جهت حمایت از سایت ما مبلغ 1000 تومان را بپردازید[/stextbox]

افزودن به سبد خرید

 

سوالات کامل ضمن خدمت بیمه و قوانین آن-سری دوم

 

teach98.ir

 

 

  1. طرح بيمه اجباري اتومبيل، براي اولين بار در كدام كشور ودر چه سالي به اجرا در آمد، ؟
    الف) بريتانيا 1939
    ب) بريتانيا 1930
    ج)آلمان 1930
    د) آلمان 193

teach98.ir

2. ميزان خسارت جاني يا همان ديه هر ساله از طرف كدام ارگان اعلام و مشخص مي شود ؟
الف) سازمان بيمه مركزي
ب) دولت
ج) قوه قضائيه ***
د) اتحاديه بيمه ها

 

3. بيمه نامه ثالث به دو گروه كلي تقسيم مي شوند بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسائط نقليه در مقابل اشخاص ثالث بيمه
حوادث راننده مسبب حادث
الف) نادرست
ب) درست***

 

4. كدام گزينه از مدارك لازم جهت تشكيل پرونده خسارت ثالث مالي نمي باشد

الف) تكميل فرم اعلام خسارت
ب) اصل و كپي بيمه نامه شخص ثالث
ج) اصل و كپي گواهينامه راننده زيان ديده ***
د) اصل وو كپي گواهينامه راننده مقصر

 

teach98.ir

5. سه خطر اصلي كه بيمه بدنه اتومبيل آن ها را شامل مي شود؟
الف) حادثه، آتش سوزي و سرقت كلي
ب) حادثه، صاعقه و سرقت كلي
ج) حادثه، انفجار و سرقت كلي
د) آتش سوزي ، صاعقه و انفجار

 

6. تعريف آتش سوزي :
چنانچه اتومبيل مورد بيمه دچار حريق گردد و يا بر اثر صاعقه و انفجار دچار سوختگي گردد.خسارت وارده از اين طريق قابل
جبران است.
الف) درست
ب) نادرست ***

 

7. فرانشيز براي رانندگاني كه سابقه راننگي آنها كمتر از 3سال و سن آنها كمتر از 25 سال باشد ده 10 درصد بيشتر
از فرانشيزهاي فوق الذكر تعيين مي گردد .
الف) نادرست
ج) درست***

teach98.ir

 

8. هنگام تجديد بيمه نامه
براي سال اول ……….. ، براي سال دوم ………..، براي سال سوم ……و براي سال چهارم و بعد از آن ………….. تخفيف منظور خواهد
شد.
25-35-45-50
50-40-30-20
60-45-30-25

 

9.  فرانشيز براي رانندگاني كه سابقه راننگي آنها كمتر از 3سال و سن آنها كمتر از 25 سال باشد ده 10 درصد بيشتر
از فرانشيزهاي فوق الذكر تعيين مي گردد .
الف) نادرست
ج) درست***

 

10. در بيمه نامه هاي بدنه صرفا براي فرهنگيان محترم تا مبلغ خسارت 50،000،000 ريال بدون كروكي وگزارش
پليس پرداخت خسارت انجام مي گردد.
الف ) نادرست
ب ) درست***

 

11. طرح بیمه اجباری اتومبیل اولین بار در کدام کشور به اجرا در آمد؟
الف.ایتالیا
ب.بریتانیا

teach98.ir

 

12.  بیمه اتومبیل جبران کننده خسارات ناشی از حوادث رانندگی وارد به
اتومبیل،سرنشین و اشخاص ثالث میباشد؟
الف.درست***
ب نادرست

 

13. طبق کدام ماده از قانون بیمه نامه شخص ثالث کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری،یدک کش،انواع
تریلرمتصل به وسایط مزبور و.. مسئول جبران خسارتھای بدنی و مالی ھستند که در اثر حوادث این وسایل
با شخص ثالث میگردد؟
الف.ماده یک***
ب. ماده دو
ج.ماده پنج

 

14.  خسارت جانی یا دیه ھرچند وقت و توسط چه دستگاھی مشخص میشود؟
الف.ھرسال-دادگستری
ب.ھر دو سال-دادگستری
ج.ھرسال-قوه قضائیه***

 

15.  کدام یک جزو بیمه نامه ثالث میباشد؟

الف.بیمه حوادث راننده مسبب حادثه

ب.بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری
ج.ھردو***

 

16. به ھر شخصی که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانھای بدنی و یا مالی شود و حتی راننده مسبب حادثه را شخص ثالث گویند؟
الف.درست
ب.نادرست

teach98.ir

 

17. بیمه نامه شخص ثالث کدام نوع خسارات را جبران میکند؟
الف.تنھا خسارات جانی
ب.تنھا خسارات مالی
ج.ھم خسارات جانی و ھم خسارات مالی***

 

18. ماھھای حرام کدام اند؟
الف. محرم.صفر.رجب.ذیحجه
ب.ذیحجه.ذیقعده.رجب.محرم***
ج.ذیحجه.ذیقعده.صفر.محرم

 

19.  در ماھھای حرام سقف دیه چه تغییری میکند؟
الف.یک دوم از دیھ کامل افزایش می یابد
ب.یک سوم از دیه کامل افزایش می
یابد***
ج.تغییری نسبت به ماھھای دیگر ندارد

teach98.ir

 

20. شرکتهای بیمه موظفند همزمان با صدور بیمه نامه شخص ثالث راننده وسیله

نقلیه مسبب حادثه را نیز با رعایت مفاد ایین نامه 67 تحت پوشش بیمه حادثه

قراردهد.

الف.درست***

ب.نادرست

 

21. تخفیف عدم خسارت در بیمه نامه شخص ثالث وجود ندارد.

الف.درست

ب.نادرست

 

teach98.ir

22. تخفیف عدم خسارت در بیمه نامه شخص ثالث در صورت باقی ماندن حتی یک

برش از کارت نیز به دارنده وسیله نقلیه تعلق میگیرد.

الف. درست

ب.نادرست*

 

23. کدام صحیح است؟

الف.کسب استعمال بیمه نامه جزو مدارک مورد نیاز جهت صدور بیمه نامه شخص

ثالث نمیباشد

ب.مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده های جانی نیاز به کپی

برابر اصل مدارک ندارد

ج.در صورت فوت زیان دیده و صغیر بودن وراث جهت

تشکیل پرونده خسارت جانی نیاز به کپی برابر اصل قیم نامه نیز میباشد***

 

24. ……..جبران خسارات ناشی از حوادثی است که برای اتومبیل مورد بیمه رخ

میدهد.

الف.بیمه نامه شخصثالث

ب.بیمه نامه مسئولیت اتومبیل

ج.بیمه بدنه اتومبیل***

 

25.  کدامیک جزو پوششهای اصلی بیمه بدنه اتومبیل میباشد؟

الف.اتش سوزی، انفجار،برخورد شیء دیگر با

اتومبیل موردبیمه ب.حادثه، سرقت،انفجار

ج.هردو***

teach98.ir

 

26. جبران خسارت ناشی از بلایای طبیعی وسیله نقلیه دارای بیمه بدنه، از بیمه بدنه پرداخت نمی شود.

درست

نادرست

 

teach98.ir

 

27. زلزله از دسته ریسک های فاجعه آمیز و از دسته ریسک های بیمه ناپذیر است.

درست

نادرست

 

28. کدام گزینه درباره خسارات و هزينه هاي قابل تامين بیمه آتش سوزی صحیح نیست؟

الف)عدم پرداخت خسارت وارد شده به اموال بیمه شده در نتیجه خرابی بنا برای جلوگیری از گسترش حریق

 

29. فرانشیز خسارت در بیمه نامه بدنه ، برای رانندگانی که سابقه رانندگی آنها کمتر از 3 سال و سن آنها کمتر از 25 سال باشد ده درصد بیشتر از فرانشیزهای دیگر رانندگان  تعیین می گردد .

الف. درست

ب.نادرست

 

30. جبران خسارت ناشی از خطرات اضافی در بیمه آتش سوزی، معمولا شامل فرانشیز می‏شوند.

الف. درست

ب.نادرست*

 

31. خساراتي كه در اثر …… صاعقه و يا در اثر ……… صاعقه توليد شوند خسارات مستقيم صاعقه هستند که تحت پوشش بیمه آتش سوزی است.

الف) حرارت مستقیم-نیروی صاعقه

 

32. پروژه های احداث اسکله های نفتی در بیمه تمام خطر پیمانکاران تحت پوشش بیمه مهندسی قرار می گیرد.

الف. درست

ب.نادرست

 

33. اینکوترمز راه حلهای استاندارد و هماهنگ از قبل طراحی شده ای است که می تواند به عنوان راهکار حرفه ای تکالیف بیمه گر را در هر معامله مشخص نموده و وظیفه هر طرف به صورتی استاندارد در آن تشریح می گردد

 

 

34. بیمه نامه های عمومی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ داخلی ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ  ﻛﻠﻴﻪ  ﺣﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد مندرج در بیمه نامه ﺑﻪ  ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺮﺳﺪ دارای اعتبار هستند.

درست

 

35. در بیمه های اتش سوزی…… مورد تامین قرار میگیرد

الف)خسارت جانی و بدنی

ب)خسارت فیزیکی و مالی

ج)خسارت جانی و بدنی,خسارت فیزیکی و مالی

teach98.ir

 

36. در کدام نوع بیمه نامه حق بیمه ی سالانه ی ان با توجه به ارزش ساختمان و اثاث ان و خطر های بیمه شده محاسبه میشود؟

1.بیمه ی اتش سوزی منازل مسکونی

2.بیمه ی اتش سوزی غیر صنعتی

3.بیمه ی اتش سوزی انبار

 

37. بیمه گذار میتواند اموال و دارایی های خود را به طور مستقل از خطرات اضافی مثل بلایای طبیعی,تحت پوشش بیمه اتش سوزی قرار دهد

1.درست

2.نادرست

 

38. خسارت های وارد به موضوع بیمه به علت حمل مواد منفجره,سریع الاشتعال و یا اسیدی جز موارد تکمیلی و الحاقی بیمه نامه ی بدنه نمیباشد

1.درست

2.نادرست

 

39. در بیمه نامه ی شخص ثالث مخصوص فرهنگیان چند درصد تخفیف گروهی در حق بیمه ی کل لحاظ میشود؟

الف)1.5 درصد

ب)2.5 درصد

ج)3.5 درصد

 

40. خسارت وارد به موضوع بیمه از حریق اگرچه حریق در نزدیگی ان واقع شده باشد تحت پوشش بیمه اتش سوزی قرار نمیگیرد

1.درست

2.نادرست

 

41. خسارت وسیله ی نقلیه ی دارای بیمه بدنه در صورتی که اعتبار گواهی نامه راننده به اتمام رسیده باشد,غیر قابل جبران است

1.درست

2.نادرست

 

42. طبق کدام قاعده ی در حمل دریایی ,فروشنده علاوه بر فروش جنس تعهد میکند که کالا را بیمه کرده و ان را در مقصد و در نقطه ی معین (انبار خریدار)تحویل خریدار دهد

1.cfr

2.cif

3.fob

4.fas

 

43. خسارت های جانی یا مالی وارد به اشخاص ثالث در پروژه های در حال احداث عمرانی و ساختمانی که ارزش مصالح در ان ها از ارزش اقلام مورد نصب بیشتر میباشد(در صورت درج در بیمه نامه )تحت پوشش بیمه تمام خطر پیمانکاران قرار دارد

1.درست

2.نادرست

 

44. در مورد بیمه نامه هایی که به موجب شرط خاص و صریح سرمایه ی بیمه شده با نوسان قیمت تغییر میکند نیز قاعده نسبی سرمایه اعمال میشود

1.درست

2.نادرست

 

45. مشروعیت و عدم مشروعیت نوع معامله در قرار داد بیمه همواره توسط …… تعیین میشود

1.دولت

2.طرفین معامله

3.قانون و طرفین بیمه

4.قانون

teach98.ir

 

46. کدام عقد است که تاثیر ان به حسب انشا موقوف به امر دیگری نیست؟

1.لازم

2.منجز

3.منجر

4.معلق

 

47. به موجب ماده 283 قانون مدنی ….. به معنای برهم زدن عقد با توافق و رضایت طرفین معامله است

1.فسخ

2.انفساخ

3.اقاله

4.بطلان

 

48. بیمه ی اتومبیل جبران کننده ی کدام دسته از خسارت ها میباشد؟

1.حوادث رانندگی وارد به اتومبیل

2.حوادث رانندگی وارد به سرنشین ان و اشخاص ثالث

3.حوادث رانندگی وارد به اتومبیل و یا سرنشین ان و اشخاص ثالث

 

49. رییس کل قاعم مقام بیمه ی مرکزی برای چه مدتی انتخاب میشوند؟

الف)4 سال

 

50. فسخ عبارت است از بر هم زدن معامله در مواردی که قانون یا قرار داد اجازه داده است

1.درست

 

51. اولین مرحله برای تحقق عقد بیمه و انعقاد قرار داد بیمه چیست؟

الف)تسلیم پیشنهاد از ناحیه ی بیمه گزار میباشد

 

52. تعهد بیمه گزار صرفا پرداخت حق بیمه است

الف)نادرست

 

53. هدف کدام نوع از بیمه پرداخت وجهی مقطوع در صورت تحقق خطر میباشد؟

الف)بیمه ی اشخاص

 

54. بیمه نامه های شناور floating policy بیشتر در بیمه های باربری و همچنین بیمه های اتش سوزی معمول است

الف)درست

 

55. کدام گزینه از موارد انفساخ است؟

الف)اتمام زمان بیمه

 

teach98.ir

56. به منظور تصویب ایین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با نحوه ی نظارت بر امور بیمه گری و توسعه و تعمیم و هدایت امر بیمه و ضوابط بیمه گری ,شورایی به نام شورای عالی بیمه به وجود امده است

الف)درست

 

57. تغییرات در بیمه نامه به پیش نهاد چه فردی انجام میشود؟

الف)بیمه گر

 

58. عقد بیمه از طرف بیمه گر چه نوع عقدی است؟

الف)معلق

 

59. کدام گزینه تعریف حقوقی بیمه است؟

الف)عقدی که طی ان بیمه گر و بیمه گزار هر دو دارای تعهد میشوند

 

60. مطابق ماده ی 183 عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول ان ها باشد

الف)درست

 

61. انفجار ظروف تحت فشار نمی توان در بیمه آتش‌سوزی بیمه کرد؟     نادرست

 

62. جو جبران خسارت ناشی از خطرات اضافی در بیمه آتش سوزی، معمولا شامل فرانشیز می‏شوند.    نادرست

 

63. ﺑﻴﻤﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران، خطر سرقت کلی را تحت پوشش قرار می دهد.  غلط

 

64. برای جبران خسارت مالی بیمه نامه شخص ثالث، در تمام موارد، کروکی و گزارشات مقامات انتظامی الزامی است.     نادرست

 

65. زلزله از دسته ریسک های فاجعه آمیز و از دسته ریسک های بیمه ناپذیر است. غلط

 

66. جواب پوشش های قابل ارائه در زمینه بیمه های مهندسی به کدام موارد تعلق دارد؟        اموال در حال نصب ، اموال در حال بهره برداری

 

67. در کدام نوع بیمه نامه کلیه اموال و دارایی های مشتریان بانک که طبق عقود اسلامی جزء وثایق و دارایی های بیمه گذار محسوب می شود؟           بیمه نامه مرهوناتی

 

68. مقصود از خطر صاعقه  در بیمه آتش سوزی تنها خسارات وارد شده در اثر آتش سوزي ناشي از صاعقه است.           نادرست

 

teach98.ir

 

69. کدامیک از ماههای زیر جز ماههای حرام نیست؟  صفر

 

70. انفجار ظروف تحت فشار نمی توان در بیمه آتش‌سوزی بیمه کرد؟     نادرست

 

71. در خسارتهای بیمه بدنه فرهنگیان برای کدام گزینه فرانشیز گواهی نامه کسر نمی گردد؟  گواهینامه های زیر سه سال

 

72. جبران خسارت کدامیک از موارد زیر در تعهد بیمه آتش سوزی نمی باشد؟       تولید حرارت خود به خود

 

73. ﺑﻴﻤﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران، خطر سرقت کلی را تحت پوشش قرار می دهد.  غلط

 

74. خطرات اصلی تحت پوشش بیمه آتش سوزی کدامند؟         حریق صاعقه انفجار

 

75. توقف کار از  استثنائات بیمه تمام خطر پیمانکاران است     درست

 

76. در اصطلاح بیمه، ……………..به معنی سرقتی است که با برداشتن یا کنار زدن مانعی ،یا بکار بردن اهرم زور وقدرت وفشار همراه باشد شکست حرز

 

77. خسارات ناشي از رانش زمين هم تحت پوشش خطر ريزش چاه  قرار می گیرد.  نادرست

 

78. بیمه گزار می تواند اموال و دارایی های خود را به طور مستقل از خطرات آتش سوزی، انفجار و صاعقه، تحت پوشش بیمه بلایای طبیعی مثل سیل قرار دهد.       غلط

 

 79. فرانشیز خسارت اول چند درصد مبلغ خسارت و حداقل چند ریال است؟           10 % و حداقل

500000

80. واحدهای تجاری از قبیل فروشگاهها تحت کدام نوع پوشش آتش سوزی قرار می گیرند؟   بیمه نامه آتش سوزی غیر صنعتی

 

 82. کدام مورد جزو پوششهاي بيمه تمام خطر پيمانكاران محسوب نمی شود؟         زنگ زدگی

 

83. كليه تجهيزات و دستگاه هائي كه ارزش قطعات مكانيكي آن از ارزش قطعات الكتريكي و الكترونيكي در آنها بيشتر باشد تحت پوشش بيمه تجهيزات الكترونيكي  قرار ميگيرند     درست

 

  84. بیمه نامه های عمومی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ داخلی ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ  ﻛﻠﻴﻪ  ﺣﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد مندرج در بیمه نامه ﺑﻪ  ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺮﺳﺪ دارای اعتبار هستند.       درست

 

85. خسارت وارده به اشیاء داخل منبع حرارتی کنترل شده یا به بدنه آن جزو خسارات بیمه آتش سوزی محسوب نمی شود   درست

 

86. طبق ماده یک قانون بیمه شخص ثالث، کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی، مسئول جبران خسارتهای ………………. هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود.     بدنی و مالی

 

87. بیمه نامه شخص ثالث، راننده مسبب حادثه رانندگی را نیز تحت پوشش قرار می‏دهد        نادرست

 

 88. برای جبران خسارت جانی بیمه نامه شخص ثالث، کپی برابر اصل کروکی حادثه الزامی نیست.    نادرست

 

 89. جزر و مد و پیشروی سطح دریا در بیمه سیل و طغیان آب دریاها و رودخانه ها ، جز تعهد بیمه گر هستند.   نادرست

 

90. ﺑﻴﻤﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران، جبران زﻳﺎن ﻳﺎ ﺧﺴﺎرﺗﻲ را ﻛﻪ درﻣﻮاﻗﻊ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻛﺎر و ﻳﺎ زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت وارد آﻳﺪ، را برعهده ندارد.             نادرست

 

91. بیمه ای است که پروژه های درحال احداث تأسیساتی و سازه ای که ارزش اقلام مورد نصب در آنها از ارزش مصالح بیشتر می باشد را تحت پوشش قرار میدهد.    بیمه تمام خطر نصب

 

 92. بیمه نامه طرح فرهنگ  کدام گزینه را تحت پوشش قرار می دهد؟    اماکن اموزشی

 

93. کدام مورد از استثنائات در بیمه نامه آتش سوزی نمی باشد؟ لوازم منزل

 

94. ورود سارق به محل قرار گرفتن اموال بيمه شده در شب از موارد دزدی با شکست حرز محسوب نمی شود.   نادرست

 

95. در کدام نوع بیمه، بیمه گزار قبل از هریک از حمل کالاها باید لیست کامل و مشخصات کالا را به اطلاع بیمه گر برساند            بیمه نامه عمومی

 

96. تعرفه تخفيف عدم خسارت در بیمه شخص ثالث برای سال سوم چند درصد است؟           20%

 

97. تغییرات در بیمه نامه به پیشنهاد چه فردی انجام میشود

الف)بیمه گزار

 

98. بیمه نامه های عمومی حمل و نقل داخلی تا زمانی كه كلیه حمل های متعدد
مندرج در بیمه نامه به پايان نرسد دارای اعتبار هستند.
درست

99. بازكردن دربوسیله كلیدتقلبی از موارد دزدی با شکست حرز محسوب نمی
باشد

نادرست

100. بیمه نامه شخص ثالث كدام نوع خسارت را جبران می كند؟ خسارت مالی و جانی
بیمه نامه طرح فرهنگ كدام گزينه را تحت پوشش قرار می دهد؟

اماكن اموزشی

101. تعرفه های تخفیف عدم خسارت در بیمه شخص ثالث اتومبیل از سال
هشتم به بعد چه قدر است؟
70%

102. جزر و مد و پیشروی سطح دريا در بیمه سیل و طغیان آب درياها و رودخانه
ها ، جز تعهد بیمه گر هستند.

نادرست

103. باز كردن در بوسیله كلید تقلبی از موارد دزدی يا شکست حرز محسوب
نمی شود.
نادرست

104. بیمه تجهیزات و ماشین آلات پیمانکاران، جبران زيان يا خسارتی را كه
درموقع تعطیل كار و يا زمان نگهداری به ماشین آلات وارد آيد، را برعهده
ندارد.

نادرست

105. خسارت يا تنزل قیمت وارده به اموال از آب يا وسیله ديگری كه برای
خاموش كردن آتش به كار برده شده باشد، در تعهد بیمه آتش سوزی
است.
درست

106. کدام یک جزو خطرات اصلی تحت پوشش در بیمه های باربری داخلی است؟

الف)حادثه ی وسیله ی نقلیه- پرت شدن محموله از روی وسیله ی نقلیه

107. در کدام نوع بیمه نامه میبایست به طور قطع به نوع فعالیت انجام شدنی در محل مورد بیمه و کالا و موادی که در محل مورد بیمه در معرض فروش یا مورد استفاده است دقیقا اشاره شود؟

بیمه اتش سوزی غیر صنعتی

 

[stextbox id=’warning’ shadow=”false”]ادامه ی سوالات کلیک کنید[/stextbox]

 

[stextbox id=’warning’ direction=’rtl’]سوالات پولی نیست ولی میتوانید در جهت حمایت از سایت ما مبلغ 1000 تومان را بپردازید[/stextbox]

افزودن به سبد خرید

 

teach98.ir