سوالات کامل ضمن خدمت بیمه-آزمون سوم

بازدید: 1813 بازدید
سوالات کامل ضمن خدمت بیمه-آزمون سوم
teach98.ir

[stextbox id=’alert’ direction=’rtl’]برای دیدن سریع جواب== سمت راست بالای مرورگر خود(سه نقطه) کلمه ی find (find in page)را بزنید و یک کلمه از سوال خود را در این صفحه سرچ کنید[/stextbox]

 

[stextbox id=’warning’ direction=’rtl’]سوالات پولی نیست ولی میتوانید در جهت حمایت از سایت ما مبلغ ۱۰۰۰ تومان را بپردازید[/stextbox]

 

سوالات کامل ضمن خدمت بیمه-آزمون سوم

 

teach98.ir

 

 

  1. بیمه های مسئولیت مدنی یکی از سه شاخه ی اصلی بیمه میباشد که در بیمه های اموال و اشخاص ,قرار دارد

الف) درست

 

۲. افراد جامعه اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در قبال زیان و صدمات وارده به دیگران مسئول نمی باشند و نسبت به جبران ان مسئولیتی ندارند,این وظیفه فقط بیمه ها است

الف)نادرست

 

۳. منظور از شبه جرمی چیست؟

الف)عمدی است که عامل زیان از روی بی احتیاطی و غفلت ,موجب ضرر و زیان جانی و مالی به شخص دیگری میشود

 

۴. مسئولیت در فرهنگ لغت به معنای ……و خواسته شده امده است,از مصدر …….. گرفته شده و سوال به معنی ….. است

الف)پرسیده شده,سوال ,بازخواست کردن

 

۵. مسئولیت مدیر مدرسه در مقابل دانش اموزان در صورتی که یکی از دانش اموزان دچار حادثه ای گردد و عمدی نباشد ,و مدیر مسئول ان شناخته شود مسئولیت از نوع …. است

الف )مسئولیت مدنی

 

۶. مسئولیت قرار دادی:

الف)شامل مواردی است که یک طرف قرار داد به علت تخلف از شرایط و تعهد های مندرج در قرار داد باعث زیان طرف دیگر میشود

 

۷. فعالیت اداری از نظر بیمه مسئولیت کارفرما جزو …….. و فعالیت معدن جزو …… طبقه بندی میشود

الف)هیکدام

 

۸. چنانچه کارکنان بیمه گزار متغییر باشند اراعه ی اسامی پرسنل و همچنین تغییرات احتمالی انان برای بیمه گزار مقدور نمیباشد,بنابراین بیمه نامه ….. به صورت بی نام صادر میگردد و لذا برای فراهم شدن امکان کنترل موضوع….. مشخص میگردد

الف)بدون ذکر اسامی بیمه شدگان- ادرس محل فعالیت

۹. بیمه گزار موظف است لیست اسامی و مشخصات کارکنان را که برای ماموریت به خارج از کارگاه عزیمت میکنند را در زمان صدور بیمه نامه به بیمه گر اعلام نماید و توسط بیمه گر مورد تایید شده باشد

الف)درست

teach98.ir

 

۱۰. در کدام مورد تحقق خطر ناشی از ان از مشمول تعهدات بیمه گر است

الف)نقص عضو در اثر سهل انگاری در کارگاه

۱۱. پرداخت خسارت فوت و صدمه ی جسمی ,نقص عضو و هزینه های پزشکی صرفا برای اردو های راهیان نور بدون رای دادگاه و طبق نظر پزشک معتمد بیمه گر  پرداخت میگردد

الف)درست

۱۲. مدت بیمه نامه دانش اموزی …… است که از ساعت صفر روز……. هر سال اغاز و در ساعت صفر ……. سال بعد خاتمه می یابد

الف)یک سال کامل-۳۱ شهریور-۳۱ شهریور

۱۳. کدام مورد جزو مدارک لازم جهت پرداخت خسارت در صورت فوت نیست؟

الف)گواهی اولین مرجع درمانی مبنی بر شرح صدمات وارده و معالجات انجام شده

۱۴. بیمه درمان با شرایط خاص برای گروه هایی با حداقل ….. قابل اجرا میباشد

الف)۵۰ نفر

۱۵. اعمال جراحی day care به جراحی هایی اطلاق میشود که مدت زمان مورد نیاز برای مراقبت های بعد از عمل در مراکز درمانی ,کمتر از …. باشد

الف)یک روز

۱۶. حداکثر نرخ سود فنی در بیمه نامه های ذخیره دار از سال چهارم به بعد چند درصد است؟

الف)۱۰ درصد

۱۷. غرامت نقص عضو فقدان دندان ها حداکثر ….. است؟

الف)۲۸ درصد

teach98.ir

۱۸. غرامت کدام مورد صحیح است؟

الف)از دست دادن حس چشایی ۱۵ درصد

۱۹. در بیمه های مسئولیت بیمه گزار برای پرداخت خسارت تا حداکثر ۳ ماه از تاریخ وقوع خطر فرصت دارد تا تصویرمدارک و تقاضانامه کتبی را به بیمه گر ارسال کند.

درست

نادرست

 

۲۰. اگر شرکتی متعهد شود که اجناسی را سالم، بدون عیب و نقص به خریدار تحویل دهد ولی دچار خسارت شود، دارای چه نوع مسئولیتی است؟

الف)مسئولیت قراردادی

 

۲۱. در بیمه عمر مختلط ، امکان افزایش حق بیمه و سرمایه وجود ندارد و پوشش های اضافی هم محدود است.

الف)درست

ب)نادرست

 

۲۲. از معایب بیمه عمر زمانی………………………………… است.

الف)عدم وجود حق بازخرید و سرمایه ی بیمه نامه ,فقدان پوشش های مناسب در صورت حیات بیمه گزار تا پایان مدت قرار داد

 

۲۳. ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻛﻪ از ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﺿﺮوری، وام درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ نمیﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺰاﻳﺎی ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ عمر مانده بدهکار، ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ. 

الف)درست

ب)نادرست

 

۲۴. کدام بیمه نامه ، فوت به هر علت و نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم جزیی یا کلی ناشی از حواث همسر و فرزندان کارکنان فرهنگی را تحت پوشش قرار می دهد.

الف)بیمه ی عمر و حوادث همسر و فرزند

 

۲۵. در بیمه های درمان گروهی،  بیمه گر باید حداکثر ظرف مدت ……………………. پس از تاریخ دریافت کلیه اسناد و مدارکی که بتواند به وسیله آنها میزان خسارت وارده و حدود تعهد خود را تشخیص دهد، خسارات را پرداخت کند.

الف)۱۵ روز کاری

 

۲۶. در بیمه های درمان گروهی حداقل فرانشیز ۳۰ درصد کل هزینه های درمانی مربوط می باشد.

الف)درست

ب)نادرست

 

۲۷. بیمه عمر زیر شاخه کدام یک از بیمه های زیر محسوب می شود؟

بیمه های اشخاص

 

۲۸. در بیمه های مسئولیت بیمه گذار باید ظرف مدت چندماه از تاریخ وقوع خطر ، اصل یا تصویر مدارک توسط مراجع قضایی را به همراه تقاضای کتبی به بیمه گر ارسال کند؟

الف)۳ ماه

 

۲۹. هزینه های پزشکی بدون اعمال تعرفه نمی تواند توسط  بیمه گر به پوشش های تکمیلی بیمه نامه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان ، اضافه شوند .

الف)درست

ب)نادرست

 

teach98.ir

 

۳۰. در کاهش یا افزایش پرداخت حق بیمه و سرمایه بیمه عمر جامع، انعطاف وجود دارد.

الف)درست

ب)نادرست

 

۳۱. دربیمه حوادث ، در صورتی که شغلی در سیستم تعریف نشده باشد شرکت بیمه گر با هماهنگی بیمه مرکزی  می تواند شغل مربوطه را به سیستم خود اضافه خواهد نماید.

الف)درست

ب)نادرست

 

۳۲. در بیمه های درمان گروهی، بیمه شده در انتخاب هریک از بیمارستانهای داخل کشور آزاد است.

الف)درست

ب)نادرست

 

۳۳. در  ﻃﺮح ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﻮادث داﻧﺶ آﻣﻮزان ،ﺗﻌﻬﺪات ﺑﺨﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﭘﺰﺷﻜﻲ و درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ چه اﺳﺎسی در زﻣﺎن ﺣﺎدﺛﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد ؟

الف)بر اساس تعرفه های مصوب شورای عالی بیمه ی سلامت در بخش دولتی و خصوصی

 

۳۴. مسئولیت به معنای درخواست کردن و بازخواست کردن، است.

الف)درست

ب)نادرست

 

۳۵. در بیمه عمر زمانی ، تا پایان مدت قرارداد و  درصورت زنده بودن بیمه گذار پوشش های مناسب وجود دارد.

الف)درست

ب)نادرست

 

۳۶. برطبق آئین نامه شماره ۸۰ شورایعالی بیمه موضوع بیمه نامه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان عبارت است از ………..

الف)مسئولیت مدنی حرفه ای بیمه گزار در قبال پرداخت هزینه های پزشکی و غرامت صدمه ی جسمی نقص عضو و فوت کارکنان بیمه گزار ناشی از حادثه ی موضوع بیمه

 

۳۷. بیمه عمر اعتبار ، زیرمجموعه کدام یک از بیمه های زیر است؟

الف)بیمه های عمر به شرط فوت

 

۳۸. نقض عضو و یا از کارافتادگی دائم (کلی یا جزئی) عبارتست از قطع ، تغییرشکل ویا ازدست دادن توانایی انجام کارعضوی ازبدن که ناشی از حادثه بوده و حداکثر تا ………………….   بعد از وقوع حادثه بروز نماید و ، وضعیت دائم وقطعی داشته باشد.

الف)دو سال

 

۳۹. ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻛﻪ از ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﺿﺮوری، وام درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ نمیﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺰاﻳﺎی ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ عمر مانده بدهکار، ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ. 

الف)درست

ب)نادرست

 

۴۰. هزینه اتاق خصوصی در هر شرایطی جز استثنائات بیمه درمان گروهی می باشد.

الف)درست

ب)نادرست

۴۱. بیمه ……………….. در برگیرنده جبران تمامی هزینه های درمانی اعم از سرپایی و بیمارستانی است.

الف)درمان تکمیلی

 

۴۲. در بیمه حوادث مربوط به کاروان های راهیان نور، مدت بیمه نامه یکسال کامل است که از ساعت صفر روز ۳۱ شهریور هر سال آغاز و در ساعت صفر ۳۱ شهریور سال بعد خاتمه می یابد.

الف)درست

ب)نادرست

 

۴۳. در بیمه عمر جامع، بیمه گذار از معافیت های مالیات بر درآمد و مالیات ارث برخوردار است.

الف)درست

ب)نادرست

teach98.ir

 

 

۴۴. اگر در جریان و در محل کار ، حادثه ای برای کارکنان شاغل که بیمه دارند به وجود بیاید و مسئولیت بیمه گذار ، محرز شود، خسارت وارده توسط چه بیمه ای قابل جبران است؟

الف)بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان

۴۵. در بیمه نامه های مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی بیمه گزار صاحب کالا است.

الف)درست

ب)نادرست

۴۶. در کدام بیمه میزان پوشش برای بازه های کمتر از یک سال است و نرخ آن درصدی از نرخ های بیمه سالانه می باشد.

الف)حوادث کوتاه مدت

۴۷. در کدام بیمه درمان، اگر بیمه شده ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﻴﻤﺎری و ﻳﺎ ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ ﻗﺎدر به کارو ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ،ﻣﺴﺘﻤﺮی ﻫﻔﺘﻪ ﮔﻲ و ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ای ﻣﻌﺎدل ﻣﺒﻠﻐﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ دﻟﻴﻞ از ﻛﺎر اﻓﺘﺎدﮔﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ آن ﻧﻴﺴﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ دارد؟

الف)تامین جامع درمانی

۴۸. در بیمه های درمان گروهی، حداکثر سن بیمه شده برای گروه های کمتر از ۱۰۰۰ نفر، ۶۰ سال است و برای سن بیش از ۶۰ سال، بیمه گر میتواند با دریافت حق بیمه اضافی، پوشش بیمه درمانی را ادامه دهد.

الف)درست

ب)نادرست

۴۹. کدام یک از بیمه های عمر زیر ترکیبی از بیمه های عمر به شرط حیات و بیمه های عمر به شرط فوت هستند؟

الف)بیمه های عمر مختلط

۵۰. در بیمه مسئولیت سرویس مدارس درصورتی که در زمان وقوع حادثه ، وسیله نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث باشد ، بیمه شرکت معلم هیچ گونه تعهدی نسبت به جبران خسارت وارده ندارد.

الف)درست

ب)نادرست

۵۱. در  ﻃﺮح ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﻮادث داﻧﺶ آﻣﻮزان ، داﻧﺶ اﻣﻮزان ﻛﻼس اول ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﻳﻲ از ﺳﺎﻋﺖ ﺻﻔﺮ ۳۱ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

الف)درست

ب)نادرست

۵۲. به مجموع پس انداز حق بیمه و سود سرمایه گذاری چه گفته می شود؟

الف)اندوخته یا ذخیره ی ریاضی

۵۳. در کاهش یا افزایش پرداخت حق بیمه و سرمایه بیمه عمر جامع، انعطاف وجود دارد.

الف)درست

ب)نادرست

۵۴. بیمه نامه مسئولیت مدنی شهربازی در قبال اشخاص ثالث، زیرمجموعه کدام یک از انواع بیمه نامه های مسئولیت است؟

الف)بیمه ی مسئولیت  عمومی

۵۵. در بیمه عمر زمانی ، حق بازخرید و سرمایه بیمه نامه وجود دارد.

الف)درست

ب)نادرست

۵۶. علت نام گذاری بیمه عمر زمانی به بیمه عمر زمانی ساده چیست؟

الف)فقط خطر مرگ را تحت پوشش قرار میدهد

۵۷. در بحث بیمه مسئولیت ،مسئولیت اخلاقی جایگاهی ندارد.

الف)درست

ب)نادرست

teach98.ir

 

۵۸. بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران و ناجیان استخر، زیرمجموعه کدام یک از انواع بیمه نامه های مسئولیت است ؟

الف) بیمه ی مسئولیت  عمومی

 

۵۹. هزینه همراه بیماران زیر ۷سال و بالای ۷۰ سال در بیمه درمان گروهی تحت پوشش اصلی بیمه است.

الف)درست

ب)نادرست

 

۶۰. …….شخصی است که مشخصات وی در بیمه نامه ذکر شده و متعهد به پرداخت حق بیمه است       

بیمه گذار

 

۶۱. …………….. عبارت است از تعهد و التزامی که شخص به جبران زیان وارد به دیگری دارد      

مسئولیت عمومی

 

۶۲. ……………………. که در شرکت های بیمه تجمیع می شوند می توانند باعث فعالیت های اقتصادی سودآور شوند

          اندوخته یا ذخیره ریاضی

 

۶۳. اگر در جریان و محل کار حادثه ای برای کارکنان شاغل که بیمه دارند به وجود بیاید و مسئولیت بیمه گذار محرز شود خسارت وارده توسط چه بیمه ای قابل جبران است

          مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان

 

۶۴. اگر در مدرسه ای دانش آموز دچار حادثه غیر عمد شود و مدیر مسئول شناخته شود این مسئولیت از نظر بیمه چه نوع مسئولیتی است؟

          مسئولیت مدنی

 

۶۵. اگر در مدرسه ای دانش آموز دچار حادثه ی غیر عمدی شود و مدیر ،مسئول شناخته شود ،این مسئولیت از نظر بیمه چه نوع مسئولیتی است؟

          مسئولیت مدنی

 

۶۶. به مجموع پس انداز حق بیمه و سود سرمایه گذاری چه گفته می شود ؟

          الف)اندوخته یا ذخیره ریاضی

 

۶۷. بیمه …………..دربرگیرنده جبران تمامی هزینه های درمانی اعم از سرپایی و بیمارستانی است

          الف)تامین جامع درمانی

 

۶۸. بیمه تمام عمر زیر مجموعه کدام یک از بیمه های زیر است

          الف)بیمه های عمر به شرط فوت

 

۶۹. بیمه شدگان این بیمه بدون در نظر گرفتن سقف سنی از مزایای آن بهره مند خواهند شد

          الف)عمر و حوادث مصوب کارکنان دولت

 

۷۰. بیمه عمر زمانی به علت مدت معین پوشش، بیمه عمر موقت نامیده می شود.

         الف) درست

 

teach98.ir

 

۷۱. بیمه عمر زیر شاخه کدام یک از بیمه های زیر محسوب می شود  

الف)اشخاص

 

۷۲. بیمه نامه مسئولیت مدنی نصابان تابلوهای تبلیغاتی در قبال شخص ثالث، زیر مجموعه کدامیک از انواع بیمه نامه های مسئولیت است؟  

الف)بیمه مسئولیت عمومی

 

۷۳. بیمه های درمانی تا مین اجتماعی و بیمه همگانی از نوع بیمه ………….. هستند     

الف)درمان دائمی

 

۷۴. بیمه های عمر،حوادث و درمانی در کدام یک از بیمه های زیر قرار دارند؟  

الف)بیمه اشخاص

 

۷۵. بیمه…………….در برگیرنده جبران تمامی هزینه های درمانی اعم ازسرپایی و بیمارستانی است.

          الف)تامین جامع درمان

 

۷۶. حادثه یعنی اتفاقی که ناگهانی و شدید بوده و مستقیما یا غیر مستقیم بر اثر یک نیروی خارجی و بدون اراده بیمه شده سبب جراحت یا آسیب بدنی وی شود.

         الف) درست

 

۷۷. حق بیمه کارکنان خدماتی صنعتی و بازرگانی بر چه اساسی تعیین می شود؟       

الف)نوع فعالیت و تعداد نیروی کار

 

۷۸. دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد از ۵۰% تخفیف ویژه در پرداخت حق بیمه حوادث و درمان مازاد  دانش آموزان و کارکنان ،برخوردارند     

الف)نادرست

 

۷۹. در ………….. اگر وام گیرنده در طول مدت بازپرداخت وام فوت کند ، بیمه گر کل مانده بدهی او را به صورت یکجا به وام دهنده پرداخت کی نماید

         الف) بیمه عمر اعتبار

 

۸۰. در انواع بیمه های زندگی بجز بیمه خطر فوت زمانی بیمه گزار می تواند در صورت تشکیل ذخیره ریاضی درخواست بازخرید کل یا درصدی بیمه نامه خود را نماید.

         الف) درست

 

۸۱. در انواع بیمه های زندگی بجز خطر بیمه فوت زمانی موسسه بیمه مکلف است ارزش باز خریدی بیمه نامه را که حداقل معادل ۸۰ درصد ذخیره ریاضی بیمه نامه است با رعایت شرایط بیمه نامه صادره پرداخت نماید       

  الف) نادرست

 

teach98.ir

 

۸۲. در بیمه حوادث مواردی مانند ترس و بی خوابی تا جایی که منشا عضوی نداشته باشد می تواند جز موارد تعهد بیمه گر قرار گیرد        

  الف)نادرست

 

۸۳. در بیمه حوادث مواردی مانند ترس و بی خوابی تا جایی که منشاء عضوی نداشته باشد می تواند جزء موارد تعهد بیمه گر قرار گیرد

          الف)نادرست

 

۸۴. در بیمه حوادث و درمان مازاد دانش آموزان و کارکنان افرادی که در طول مدت توافق نامه سن آنها از ۷۰ سال تجاوز کند تحت پوشش بیمه نخواهد بود

         الف) نادرست

 

۸۵. در بیمه حوادث و درمان مازاد مسئولیت دانش آموزان و کارکنان فرهنگی حداکثر مدت اعلام و ارسال مدارک خسارت ………….. میباشد
الف)۳ ماه بعد از انقضای بیمه نامه

 

۸۶. در بیمه حوادث هر نوع دیسک یا فتق بیمه شده از تعهدات بیمه گر خارج است

         الف) درست

 

۸۷. در بیمه حوادث، در صورتی که شغلی در سیستم تعریف نشده باشد شرکت بیمه گر با هماهنگی بیمه مرکزی میتواند شغل مربوطه را به سیستم خود اضافه کند     

الف)درست

 

۸۸. در بیمه حوادثمربوط به کاروان های راهیان نور ، مدت بیمه نامه یکسال کامل است که از ساعت صفر ۳۱ شهریور هر سال آغاز ودر ساعت صفر ۳۱ شهریور سال بعد خاتمه می یابد.

         الف) درست

 

۸۹. در بیمه عمر بیمه گزار از معافیت های مالیات بر درامد و مالیات ارث برخوردار است

        الف)  درست

 

۹۰. در بیمه عمر جامع ، بیمه گذار از معافیت های مالیات بر درآمد و مالیات ارث برخوردار است.

        الف)  درست

 

۹۱. در بیمه عمر زمانی، حق بازخرید وسرمایه بیمه نامه وجود دارد.

        الف)  نادرست

 

۹۲. در بیمه عمر مختلط ، امکان افزایش حق بیمه و سرمایه وجود ندارد و پوشش های اضافی هم محدود است. 

الف)درست

 

۹۳. در بیمه مسئولیت سرویس مدارس در صورتی که در زمان وقوع حادثه وسیله نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث باشد بیمه شرکت معلم هیچگونه تعهدی نسبت به جبران ان ندارد  

الف)درست

 

۹۴. در بیمه نامه متصدیان حمل و نقل، صاحبان کالا نقش مهم و موثری در انتخاب بیمه گر دارند ولی متصدیان حمل و نقل باید خسارت را جبران کنند.

        الف)  نادرست

 

۹۵. در بیمه نامه مسئولیت ……………. بیمه بر اساس متراژ کل زیر بنا محاسبه میگردد

الف)مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان ساختمانی

 

teach98.ir

 

۹۶. در بیمه نامه مسئولیت بیمه گزار موظف است در صورت وقوع خطر فوت  حداکثر ظرف مدت …………… هفته از تاریخ وقوع حادثه و در صورت وقوع حادثه غیر از فوت حداکثر ظرف مدت ………… از روز تاریخ وقوع حادثه به صورت کتبی به بیمه گر اعلام نماید

     الف)     دو-۵

۹۷. در بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان خدماتی ،صنعتی،بازرگانی،حق بیمه بر اساس نوع فعالیت شغلی (طبقه شغلی و)تعداد نیروی کار محاسبه می گردد        

الف)درست

 

۹۸. در بیمه نامه مسئولیت……………حق بیمه براساس متراژ کل زیر بنا محاسبه می گردد.

     الف)     کارفرما در مقابل کارکنان ساختمانی

 

۹۹. در بیمه نامه های متصدیان حمل و نقل ، صاحبان کالا نقش مهم و موثری در انتخاب بیمه گر دارند ولی متصدیان حمل و نقل باید حسارت را جبران کنند

     الف)     نادرست

 

۱۰۰. در بیمه نامه های مسئولیت بیمه گزار برای پرداخت خسارت تا حداکثر ۳ ماه از تاریخ وقوع خطر فرصت دارد تا تصویر مدارک و تقاضانامه کتبی را به بیمه گر ارسال کند 

الف)درست

 

۱۰۱. در بیمه نامه های مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی بیمه گزار صاحب کالا است

       الف)   درست

 

۱۰۲. در بیمه های درمان گروهی ، بیمه گر باید حداکثر ظرف مدت ………………………. پس از تاریخ دریافت کلیه اسناد و مدارکی که بتواند به وسیله آنها میزان خسارت وارده و حدود تعهد خود را تشخیص دهد ، خسارات را پرداخت کند    

         الف)     ۱۵ روز کاری

 

۱۰۳. در بیمه های درمان گروهی ، حداکثر سن بیمه شده برای گروه های کمتر از ۱۰۰۰ نفر، ۶۰ سال است و برایسن بیش از ۶۰سال ، بیمه گر میتواند با دریافت حق بیمهاضافی ، پوشش بیمه درمانی را ادامه دهد.     

  الف)درست

 

۱۰۴. در بیمه های درمان گروهی حداقل فرانشیز ۳۰  درصد کل هزینه های در مانی مربوط می باشد    

 الف) درست

 

teach98.ir

 

۱۰۵. در بیمه های درمان گروهی، حداکثر سن بیمه شده برای گروه های کمتر از ۱۰۰۰ نفر،۶۰ سال است و برای سن بیش از ۶۰ سال، بیمه گر میتواند با دریافت حق بیمه اضافی، پوشش بیمه درمانی را ادامه دهد.   

    الف)درست

 

۱۰۶. در بیمه های درمانی گروهی بیمه شده در انتخاب هر یک از بیمارستانهای داخل کشور آزاد است     درست

در بیمه های درمانی گروهی حداقل فرانشیز ۳۰ درصد کل هزینه های درمانی مربوط می باشد

     الف)     درست

 

۱۰۷. در بیمه های زندگی و سرمایه گذاری بیمه معلم در صورتیکه بیمه نامه دارای شرایط بازخریدی باشد : در پایان سال اول ……… از اندوخته ریاضی قابل پرداخت است     

 الف)۹۴

 

۱۰۸. در بیمه های زندگی و سرمایه گذاری بیمه معلم در صورتیکه بیمه نامه دارای شرایط بازخریدی باشد : در پایان سال پنجم ……… از اندوخته ریاضی قابل پرداخت است      

  الف) ۱۰۰

۱۰۹. در بیمه های مسئولیت بیمه گذار باید ظرف مدت چند ماه از تاریخ وقوع خطر ، اصل و یا تصویر مدارک توسط مراجع قضایی را به همراه تقاضای کتبی به بیمه ارسال کند؟

الف) ۳ ماه

 

۱۱۰. در بیمه های مسئولیت بیمه گزار برای پرداخت خسارت تا حداکثر ۳ ماه از تاریخ وقوع خطر فرصت دارد تا تصویر مدارک و تقاضانامه کتبی را به بیمه گر ارسال کند

      الف)    درست

 

۱۱۱. در بیمه های مسئولیت بیمه گزار موظف است در صورت وقوع خطر فوت حداکثر ظرف مدت…………هفته از تاریخ وقوع حادثه و در صورت وقوع حادثه غیر از فوت حداکثر ظرف مدت ………. از روز تاریخ وقوع حادثه به صورت کتبی به بیمه گر اعلام نماید.

       الف)   دو-پنج

۱۱۲. در طرح بیمه نامه حوادث دانش آموزان ، تعهدات بخش هزینه های پزشکی و درمانی بر چه اساسی در زمان حادثه پرداخت می گردد ؟

        الف)  بر اساس تعرفه های مصوب شورای عالی بیمه سلامت در بخش دولتی و خصوصی

 

۱۱۳. در طرح بیمه نامه حوادث دانش آموزان دانش آموزان کلاس اول مقطع ایتدایی از ساعت صفر ۳۱ شهریور تحت پوشش میباشند         

الف)نادرست

 

۱۱۴. در کاهش یا افزایش پرداخت حق بیمه و سرمایه بیمه عمر جامع ، انعطاف وجود دارد.       

الف)درست

 

teach98.ir

 

۱۱۵. در کدام بیمه درمان ،اگر بیمه شده به دلیل بیماری و یا بروز حادثه قادر به کلر و فعالیت نباشد ، مستمری هفته گی و ماهانه ای معادل مبلغی که بیمه شده به دلیل از کار افتادگی قادر بع تامین آن  نیست در یافت می دارد       

الف)تامین جامع درمانی

 

۱۱۶. در کدام بیمه درمان اگر بیمه شده به دلایل بیماری و یا بروز حادثه قادر به کار و فعالیت نباشد مستمری هفتگی و ماهانه ای معادل مبلغی که بیمه شده به دلیل از کارافتادگی قادر به تامین آن نیست دریافت میدارد   

الف)درمانی دائمی

 

۱۱۷. در کدام نوع بیمه چنانچه وام گیرندگان که از صندوق های وام ضروری آموزش و پرورش وام دریافت نموده اند در طول مدت بازپرداخت وام فوت کنند، اقساط باقیمانده آنها از تاریخ فوت (به نسبت مدت باقیمانده )بطور یکجا از طرف شرکت بیمه گر در وجه وام دهنده پرداخت و وثیقه مورد رهن آزاد خواهد شد.

       الف)   بیمه عمر مانده بدهکار

 

۱۱۸. در کدام نوع بیمه چنانچه وام گیرندگان که از صندوقهای وام ضروری آموزش و پرورش وام دریافت نموده اند در طول مدت بازپرداخت وام فوت کنند اقساط باقی مانده آنها از تاریخ فوت(به نسبت مدت باقیمانده)به طور یکجا از طرف شرکت بیمه گر در وجه وام دهنده پرداخت و وثیقه مورد رهن آزاد خواهد شد؟

       الف)   بیمه عمر مانده بدهکار (سرمایه نزولی)

 

۱۱۹. زنان در زمان اخذ پوشش بیمه ای می بایست حق بیمه بیشتری بپردازند.  

الف)درست

 

۱۲۰. سازمان هایی از قبیل سازمان بیمه خدمات درمانی ، سازمان تامین اجتماعی که طبق قانون بیمه درمان همگانی ، موظف به ارائه خدمات درمان پایه اند ، ………….. نام دارند

       الف)   بیمه گر پایه

 

۱۲۱. سقف  سنی بیمه شدگان در بیمه حوادث ایام ماموریت تا ۷۵ سال می باشد        

الف)درست

 

۱۲۲. سقف سنی بیمه شدگان در بیمه …………….. تا ۷۰ سال و در بیمه ………. ت ۷۵ سال است.   

الف)بیمه عمر- بیمه حوادث

 

۱۲۳. شخصی است که مشخصات وی در بیمه نامه ذکر شده و متعهد به پرداخت حق بیمه است. 

الف)بیمه گزار

 

۱۲۴. علت نام گذاری بیمه عمر زمانی به عمر زمانی ساده چیست؟      

الف)فقط خطر مرگ را تحت پوشش قرار می دهد

 

teach98.ir

 

۱۲۵. عوامل تاثیر گزار در نرخ حق بیمه کدامند.        

الف)سن،جنسیت،حرفه

 

۱۲۶. فعالیت هایی مثل جوشکاری نجاری کارخانجات صنعت و معدن و آهن زیرمجموعه کدام بیمه نامه مسئولیت میشود؟

       الف)   بیمه مسئولیت کارفرما مقابل کارکنان خدماتی و صنعتی

 

۱۲۷. کدام اندوخته بیمه ای از معافیت های مالیاتی برخوردار است؟

      الف)    عمر جامع

 

۱۲۸. کدام بیمه می تواند در فعال کردن بازار سرمایه نقش اساسی داشته باشد؟ 

 

۱۲۹. کدام بیمه نامه ، فوت به هر علت و نقص عضو یا از کار افتادگی دائم جزیی یا کلی ناشی از حواث همسر و فرزندان کارکنان فرهنگی را تحت پوشش قرار می دهد

          الف)بیمه عمر و حوادث همسر و فرزند فرهنگیان

 

۱۳۰. کدام گزینه از عوامل موثر در قیمت گذاری بیمه های عمر نیست؟

          الف)نرخ سود فنی

 

۱۳۱. کدام مورد جزء خطرات اصلی تحت پوشش بیمه حوادث است؟

       الف)   فوت ناشی از حادثه

 

۱۳۲. کدام نوع بیمه نامه,فوت به هرعلت و نقص عضو یا از کارافتادگی دایم جزیی یا کلی ناشی از حوادث همسر و فرزندان کارکنان پوشش قرارمی دهد.

      الف)    بیمه عمر و حوادث همسر و و فرزند فرهنگیان

 

۱۳۳. کدام یک از بیمه های عمر,به بیمه مانده بدهکار شهرت دارد؟

        الف)  بیمه عمر اعتبار

 

۱۳۴. کدام یک از بیمه های عمر، از انواع بیمه نامه های با سرمایه نزولی محسوب می شود؟

          الف)بیمه عمر اعتبار

 

۱۳۵. کدام یک از ریسک های زیر در بیمه مسئولیت سازندگان ابنیه ، وجود ندارد؟       

الف)ریسکی که اشخاص ثالث مرتکب می شوند

 

teach98.ir

 

۱۳۶. کدام یک از مسزلیت های زیر تحت پوشش بیمه قرار می گیرد؟

       الف)   مدنی

 

۱۳۷. کدام یک از مسئولیت های زیر تحت پوشش قرار نمی گیرد        

الف)مسئولیت اخلاقی و کیفری

 

۱۳۸. مبنای اصلی ایجاد بیمه……….اختلاف زیاد بین تعرفه ها و دستورالعمل های صادره و وزارت بهداشت,درمان و آموزش پزشکی با هزینه هایی است که عملا در مراکز درمانی خصوصی  وجود دارد. 

الف)تکمیلی گروهی

 

۱۳۹. مسؤلیت یک دندانپزشک از نوع …………….است.

        الف)  حرفه ای

 

۱۴۰. مسئولیت …….. شامل سه بخش مسئولیت قراردادی مسئولیت حرفه ای مسئولیت عمومی است      

الف)مسئولیت مدنی

 

۱۴۱. مسئولیت به معنای درخواست کردن و بازخواست کردن است.      

الف)درست

 

۱۴۲. مسئولیت قانونی وجود خسارت را ایجاب میکند   

الف)درست

 

۱۴۳. مسئولیت یک دندان پزشک از نوع …………. است  

الف)مسئولیت حرفه ای

 

۱۴۴. موضوع بیمه مسئولیت منحصر به مسئولیت مدنی نیست. 

الف)نادرست

 

۱۴۵. نرخ سود فنی را از کدام ارگان بازنگری می کند؟ 

الف)بیمه مرکزی

 

۱۴۶. نرخ کارمزد وام داده شده از بیمه گر به بیمه گزار حداقل ۴ درصد بیشتر از نرخ سود فنی مورد عمل در محاسسبه حق بیمه خواهد بود      

الف)درست

 

۱۴۷. نقض عضو و یا از کار افتادگی دائم (کلی یا جزئی) عبارتست از قطع ، تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از بدن که ناشی از حادثه بوده و حداکثر تا ……. بعد از وقوع حادثه بروز نماید و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد.   

الف)دو سال

 

teach98.ir

 

۱۴۸. هزینه اتاق خصوصی در هر شرایطی جزء استثنایات درمان گروهی می باشد.        

الف)نادرست

 

۱۴۹. هزینه آمبولانس جزء هزینه های درمانی قابل پرداخت در بیمه درمان تکمیلی است

الف)نادرست

 

۱۵۰. هزینه همراه بیماران زیر ۷ سال و بالای ۷۰ سال در بیمه درمان گروهی تحت پوشش اصلی بیمه است.       درست

در بحث بیمه مسئولیت ، مسئولیت اخلاقی جایگاهی ندارد         

الف)نادرست

 

۱۵۱. بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران و ناجیان استخر زیر مجموعه کدام یک از انواع بیمه نامه های مسئولیت است؟     

الف)مدنی عمومی

 

۱۵۲. در بیمه حوادث در صورت نقص عضو و از کار افتادگی دائم ۹۵ مبلغ سرمایه بیمه شده به عنوان غرامت پرداخت میگردد

        الف)  نادرست

 

۱۵۳. هزینه های پزشکی بدون اعمال تعرفه نمیتواند توسط بیمه گر به پوشش های تکمیلی بیمه نامه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان اضافه شوند     

الف)نادرست

 

۱۵۴. خطرات تحت پوشش بیمه حوادث کدامند؟ 

      

۱۵۵.  در بحث بیمه مسئولیت ، مسئولیت اخلاقی جایگاهی ندارد.

         الف) درست

 

۱۵۶. حق بیمه کارکنان ساختمانی بر چه اساسی محاسبه و پرداخت می شود؟

          الف)متراژکل زیر بنا

 

۱۵۷. در بیمه نامه های مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی بیمه گزار صاحب کالا است.       

الف)نادرست

 

teach98.ir

 

۱۵۸. در بیمه نامه متصدیان حمل و نقل صاحبان کالا نقش مهم و موثری در انتخاب بیمه گر دارند ولی متصدیان حمل و نقل باید خسارت را جبران کنند. 

الف)نادرست

 

۱۵۹. در بیمه حوادث مواردی مانند ترس و بی خوابی تا جایی که منشاء عضوی نداشته باشد می تواند جزء موارد تعهد بیمه گر قرار گیرد.   

الف)نادرست

 

۱۶۰. مسئولیت یک دندانپزشک از نوع …………. است.    

الف)مسئولیت حرفه ای

 

۱۶۱. موضوع بیمه مسئولیت منحصر به مسئولیت مدنی نیست. 

الف)نادرست

 

۱۶۲. بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران سالن ها و مجموعه های ورزشی ، زیرمجموعه کدام یک از انواع بیمه های مسئولیت است؟

الف)بیمه مسئولیت مدنی عمومی

 

۱۶۳. کدام بیمه نامه ، فوت به هر علت و نقض عضو یا از کار افتادگی دائم جزیی یا کلی ناشی از حوادث همسر و فرزندان کارکنان فرهنگی را تحت پوشش قرار می دهد.   

الف)بیمه عمر و حوادث همسر و فرزند

 

 

۱۶۴. بیمه شدگان این بیمه نامه بدون در نظر گرفتن سقف سنی از مزایای آن بهره مند خواهند شد.

         الف) عمر و حوادث مصوب کارکنان دلت

 

 

۱۶۵. در بیمه حوادث، در صورتی که شغلی در سیستم تعریف نشده باشد شرکت بیمه گر با هماهنگی بیمه مرکزی می تواند شغل مربوطه را به سیستم خود اضافه نماید.   

الف)درست

 

۱۶۶. سازمان هایی از قبیل سازمان بیمه خدمات درمانی، سازمان تامین اجتماعی که طبق قانون بیمه درمان همگانی، موظف به ارائه خدمات درمان پایه اند،……….نام دارند.     

الف)بیمه گر پایه

 

۱۶۷. هزینه های پزشکی بدون اعمال تعرفه نمی تواند توسط بیمه گر به پوشش های تکمیلی بیمه نامه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان ، اضافه شوند.   

الف)نادرست

 

۱۶۸. بیمه های عمر، حوادث و درمانی در کدام یک از بیمه های زیر قرار دارند؟ 

الف)بیمه های اشخاص

 

teach98.ir

 

۱۶۹. که در شرک های بیمه تجمیع می شوند می توانند باعث فعالیت های اقتصادی سود آور شوند.       

الف)اندوخته یا ذخیره ریاضی

 

۱۷۰. درانواع بیمه های زندگی بجز بیمه خطر فوت زمانی بیمه گزار می تواند در صورت تشکیل ذخیره ریاضی، درخواست بازخرید کل یا درصدی از بیمه نامه خود را نماید.        

الف)درست

 

۱۷۱. در بیمه های درمان گروهی، بیمه گر باید حداکثر ظرف مدت…………. پس از تاریخ دریافت کلیه اسناد و مدارکی که بتواند به وسیله آنها میزان خسارت وارده و حدود تعهد خود را تشخیص دهد، خسارات را پرداخت کند.      

الف)پانزده روز کاری

 

۱۷۲. اگر بیماری یا ابتلا به جنون ناشی از تحقق خطر موضوع بیمه باشد، در شمول تعهدات بیمه حوادث است   

 الف) درست

 

۱۷۳. در صورتی که مشتری بخواهد به صورت موقت و با داشتن توان مالی کمتری از یکی از بیمه های عمر به شرط فوت استفاده کند،کدام نوع بیمه را پیشنهاد می دهید؟

الف)بیمه عمر زمانی

 

۱۷۴. بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران پارکینگ ها در قبال مراجعین و اشخاص ثالث، زیر مجموعه کدام یک از انواع بیمه نامه های مسئولیت است؟

الف)بیمه مسئولیت عمومی

 

۱۷۵. در بیمه حوادث مربوط به کاروان های راهیان نور، مدت بیمه نامه یکسال کامل است که از ساعت صفر روز ۳۱ شهریور هر سال آغاز و در ساعت صفر ۳۱ شهریور سال بعد خاتمه می یابد.

الف)درست

 

۱۷۶. در بیمه نامه متصدیان حمل و نقل ، صاحبان کالا نقش مهم وموثری در انتخاب بیمه گر دارند ولی متصدیان حمل و نقل باید خسارت را جبارن کنند.

         الف) نادرست

 

teach98.ir

 

۱۷۷. هزینه های پزشکی بدون اعمال تعرفه نمی تواند توسط بیمه گر به پوشش های تکمیلی بیمه نامه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان ، اضافه شوند   

الف)نادرست

 

۱۷۸. ……..که در شرکت های بیمه تجمیع می شوند می توانند باعث فعالیتهای اقتصادی سود آور شوند    

الف)اندوخته یا ذخیره ریاضی

 

۱۷۹. بیمه نامه مسئولیت مدنی شهربازی در قبال اشخاص ثالث، زیر مجموعه کدام یک از انواع بیمه نامه های مسئولیت است؟

       الف)   بیمه مسئولیت مدنی عمومی

 

۱۸۰. کارکنان بازنشسته آموزش و پرورش که از صندوق های ضروری ،وام دریافت می نمایند نمی توانند از مزایای بیمه عمر مانده بدهکار، بهره مند گردند

         الف) نادرست

 

۱۸۱. مبنای اصلی ایجاد بیمه ……….. اختلاف زیاد بین تعرفه ها و دستورالعملهای صادره توسط مراکز دولتی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هزینه هایی است که عملا در مراکز درمانی خصوصی وجود دارد 

الف)درمان تکمیلی (گروهی)

 

۱۸۲. کدام یک از بیمه های عمر،به بیمه مانده بدهکار شهرت دارد       

الف)بیمه عمر اعتبار

 

۱۸۳. در بیمه حوادث در صورت فوت بیمه شده بعلت حادثه ناشی از عمد ذینفع بیمه گر متعهد به پرداخت سهم سایر افراد ذینفع در سرمایه بیمه نخواهد بود

الف)درست

 

۱۸۴. در انواع بیمه های زندگی بجز بیمه خطر فوت زمانی بیمه گزار می تواند در صورت تشکیل ذخیره ریاضی درخواست بازخرید کل یا درصدی از بیمه نامه خود را نماید        

الف)درست

 

۱۸۵. در بیمه های درمانی گروهی حداکثر سن بیمه شده برای گروه های کمتر از ۱۰۰۰ نفر ۶۰ سال است و برای سن بیش از ۶۰ سال بیمه گر میتواند با دریافت حق بیمه اضافی پوشش بیمه درمانی را ادامه دهد       

الف)درست

 

۱۸۶. نرخی که در حق بیمه انواع قراردادهای بیمه ای پیش بینی می شود نرخ ……….. است       

الف)خسارت

 

teach98.ir

 

۱۸۷. حق بیمه کارکنان عمرانی بر چه اساسی تعیین میشود؟  

 

۱۸۸. در بیمه عمر زمانی تا پایان مدت قرارداد و در صورت زنده بودن بیمه گذار پوشش های مناسب وجود دارد   

الف)نادرست

 

۱۸۹. تقسیم  بندی بیمه های اشخاص کدام است؟     

الف)عمر حوادث درمانی

 

۱۹۰. سوال به معنی …………….است

        الف)  ج

 

۱۹۱. ………………..  شرکت بیمه دارای مجوز فعالیت از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که مشخصات آن در       

الف)بیمه گر

 

۱۹۲. بخش هزینه های پزشکی و درمانی بر چه اساسی در زمان حادثه پرداخت می گردد

         الف) ج

 

۱۹۳. در طرح بیمه نامه حوادث دانش آموزان دانش آموزان کلاس اول ابتدایی از ساعت صفر ۳۱ شهریور تحت پوشش است         

الف)نادرست

 

۱۹۴. کدام یک از بیمه های عمر زیر ترکیبی از بیمه های عمر به شرط حیات و بیمه های عمر به شرط فوت هستند

         الف) مختلط

 

۱۹۵. جهت پرداخت وام به بیمه گزار حداقل زمان سپری شده از بیمه نامه …………… است

        الف)  دو سال

 

teach98.ir

 

۱۹۶. نام دیگر بیمه عمر چیست ؟     

الف)بیمه زندگی

 

۱۹۷. احراز مسئولیت بیمه گزار به چه معناست؟

        الف)  بیمه گذار مسبب قطعی حادثه شناخته شود.

 

۱۹۸. بیمه عمر اعتبار ، زیرمجموعه کدام یک از بیمه های زیر است؟    

الف)به شرط فوت

 

۱۹۹. اگر شرکتی متعهد شود که اجناسی را سالم، بدون عیب و نقص به خریدار تحویل دهد ولی دچار خسارت شود، دارای چه نوع مسئولیتی است؟         

الف)مسئولیت قراردادی

 

۲۰۰. ……………  که در شرکت های بیمه تجمیع می شوند می توانند باعث فعالیت های اقتصادی سودآور شوند

          الف)بیمه عمر

 

۲۰۱. بیمه نامه مسئولیت مدنی مسئولین فنی بیمارستان ها و کلینیک ها زیر مجموعه کدام یک از انواع بیمه نامه های مسئولیت است         

الف)بیمه مسئولیت عمومی

 

۲۰۲. اگر شخصی به شخص دیگری ضرر وارد کند از نظر بیمه مسئولیت آن از نوع مسئولیت ……………است

الف)مسئولیت عمومی

 

۲۰۳. بر طبق آیین نامه شماره ۸۰ شورایعالی بیمه موضوع بیمه نامه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان عبارت است از……

الف)مسئولیت مدنی حرفه ای بیمهگزار در قبال پرداخت هزینههای پزشکی و غرامت صدمه جسمی، نقصعضو و فوت کارکنان بیمهگذار ناشی از حادثه موضوع بیمه

 

۲۰۴. پرداخت خسارت فوت و صدمه جسمی نقص عضو و هزینه های پزشکی برای اردوهای راهیان نور با رای دادگاه و طبق نظر پزشک متعهد بیمه گر پرداخت میگردد

          الف)نادرست

 

۲۰۵. بیمه گزار نمیتواند در صورتی که اندوخته ریاضی اش به حد لازم رسید درخواست بازخرید کل یا درصدی از بیمه نامه خود را به شرکت بیمه گزار بدهد

الف)بیمه عمر جامع

 

۲۰۶. ………….بیمارستانی جراحی ناشی از بیماری و حوادث و سایر هزینه های تحت پوشش را طبق شرایط مقرر در بیمه نامه بر عهده دارد

         الف) بیمه گر

 

teach98.ir

 

۲۰۷. سرمایه ای که در صورت حیات بیمه شده یا در پیایان مدت بیمه پرداخت میشود ناشی از ……………. میباشد  

الف)ذخیره ریاضی

 

۲۰۸. در صورت وجود کدام شرط یا شرایط بیمه گر به بیمه گزار وام می دهد   

الف)د

 

۲۰۹. مسئولیت پزشکان  و پیراپزشکان نسبت به شخص ثالث در کدام یک از مسئولیت های زیر قرار دارد؟

الف)مسئولیت حرفه ای

 

۲۱۰. در بیمه نامه های ………………. بیمه گزار شرکت حمل و نقل کالا می باشد   

الف)بیمه مسئولیت متصدیان حمل داخلی

 

۲۱۱. به مجموع قسمت پس اندازی حق بیمه بعلاوه سود سرمایه گزاری داخلی از آن در هر زمان ………….گفته میشود      

الف)ذخیره ریاضی

 

 

۲۱۲. در بیمه های مسئولیت بیمه گزار موظف است در صورت وقوع حادثه غیر از فوت ظرف حداکثر …………از تاریخ وقوع حادثه به صورت ………. بیمه گر را مطلع کند

          الف)پنج روز-کتبی

 

 

[stextbox id=’warning’ direction=’rtl’]سوالات بالا پولی نیست ولی میتوانید در جهت حمایت از سایت ما مبلغ ۱۰۰۰ تومان را بپردازید[/stextbox]